Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

środa, 31 maja 2023

Nowa droga łącząca Wschodnią i Sienkiewicza. Drogowcy wrócili na budowę [ZDJĘCIA]

ML

Prace przy budowie nowej drogi łączącej Wschodnią... więcej

Bulwary Północne. Kolejne znalezisko na placu budowy! Co odkryli robotnicy?

ML

Podczas budowy Bulwarów Północnych drogowcy znów... więcej

wtorek, 30 maja 2023

Zielony, miejski pasaż? Ty projektujesz

AT, SzZ/BRiM

Urząd Miasta Łodzi organizuje warsztat... więcej

Dofinansowanie remontu zabytków

Jeszcze do końca października można starać się o dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na co dostępne są środki?

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na realizację prac określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10 i 1669).

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów na wykonanie prac. W szczególnych przypadkach, na wniosek wnioskodawcy, może być udzielone wsparcie do wysokości 100%. Dotyczy to  zabytków o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej, naukowej lub w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia prac przy zabytku. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu miasta Łodzi oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych.

Termin realizacji prac lub robót objętych wnioskiem nie może być dłuższy niż do dnia 5 grudnia 2019 r

Kto może składać wnioski?

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. 

Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania środków własnych na wykonanie części prac objętych wnioskiem.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9359/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2019 r., w terminie do dnia 31 października 2018 r., w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Druk wniosku jest dostępny w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 113, II  piętro,  42 6384333, 42 6384228, a także pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.

Pliki do pobrania:

Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały budżetowej na 2019 r. .

Kontakt