Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

czwartek, 11 lipca 2024

środa, 10 lipca 2024

TOP 5 kamienic w Łodzi po rewitalizacji. Mamy się czym pochwalić! [ZDJĘCIA]

Red

Czym jest Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi?... więcej

Ceramiczna mozaika przy Struga gotowa! Zajmuje ponad 100 mkw.! [ZDJĘCIA]

red

„Cztery Strony” to tytuł nowej mozaiki... więcej

Dofinansowanie remontu zabytków

Jeszcze do końca października można starać się o dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Na co dostępne są środki?

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na realizację prac określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10 i 1669).

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów na wykonanie prac. W szczególnych przypadkach, na wniosek wnioskodawcy, może być udzielone wsparcie do wysokości 100%. Dotyczy to  zabytków o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej, naukowej lub w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia prac przy zabytku. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu miasta Łodzi oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów koniecznych.

Termin realizacji prac lub robót objętych wnioskiem nie może być dłuższy niż do dnia 5 grudnia 2019 r

Kto może składać wnioski?

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. 

Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania środków własnych na wykonanie części prac objętych wnioskiem.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski należy składać na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9359/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Łodzi, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2019 r., w terminie do dnia 31 października 2018 r., w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Druk wniosku jest dostępny w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 113, II  piętro,  42 6384333, 42 6384228, a także pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.

Pliki do pobrania:

Rozpatrzenie ofert nastąpi po przyjęciu przez Radę Miejską w Łodzi uchwały budżetowej na 2019 r. .

Kontakt