Łódź Rewitalizuje

Działania

Przebicie od Legionów 25 do Ogrodowej 20 i Gdańskiej 8

  

Najważniejsze ogłoszenia
Nowy przetarg: ZIM negocjuje z wykonawcą ul. Legionów w celu włączenia inwestycji do zakresu umowy.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu

marzec 2024 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja,

Celem inwestycji jest utworzenie we wnętrzu kwartału ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Legionów (poprzez posesję Legionów 25, gdzie budynki mieszkalne i gospodarcze zostaną całkowicie rozebrane.) z ul. Ogrodową (w rejonie posesji Ogrodowa 20) i ul. Gdańską (poprzez posesję Gdańska 8). Połączenie to będzie umożliwiało bezpieczne poruszanie się pieszych i rowerzystów, a także osób z wózkami i na wózkach, bez kolizji z ruchem samochodowym. Nawierzchnia wewnątrz obszaru będzie wykonana z różnokolorowej kostki granitowej, miejscami będzie przybierać formę placów. Instalacje podziemne i oświetleniowe zostaną przebudowane. Zostanie zainstalowane nowe oświetlenie parkowe, dekoracyjne oraz podświetlenie zieleni. Przestrzeń zostanie wyposażona między innymi w ławki, stojaki rowerowe, kosze na odpady oraz na psie nieczystości oraz zdroje wody pitnej. Na potrzeby realizacji inwestycji zostanie rozebrany budynek mieszkalny  i przylegający do niego budynek gospodarczy posesji Legionów 25 oraz budynki gospodarcze na terenie Żłobka Miejskiego. Natomiast fragmenty istniejących ogrodzeń terenu Schroniska Młodzieżowego, parafii, Żłobka Miejskiego i Teatru Powszechnego zostaną przebudowane. Część istniejących drzew, krzewów i pnączy kolidująca z planowaną inwestycją zostanie usunięta. Pozostała zieleń zostanie zachowana i zabezpieczona. Planuje się zasadzenie w wyznaczonych miejscach nowych krzewów, traw ozdobnych bylin oraz pnączy. Roślinność będzie nawadniania przez automatyczny system.

W przestrzeni zostanie zamontowane:

  • 37 ławek,
  • 9 koszy na odpady,
  • 6 koszy na psie nieczystości,
  • 7 stojaków rowerowych,
  • barierki trawnikowe,
  • ogrodzenie ażurowe,
  • 3 zdroje wody pitnej.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: październik 2017

Przetarg został ogłoszony 31 października 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.48.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: grudzień 2017

W przetargu otwarcie ofert nastąpiło 12 grudnia 2017 r. Wpłynęły 2 oferty (za inwestycję obejmującą budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów):

  • 14 992 470,00 zł - IDS-BUD S.A.
  • 20 499 746,41 zł - Mosty Łódź S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 9 397 360,15 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: luty 2018

W przetargu wykonawca został wyłoniony 13 lutego 2018 roku:

  • 14 992 470,00 zł - IDS-BUD S.A.

(inwestycja obejmująca budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów)

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podpisanie umowy z wykonawcą: luty 2018

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 27 kwietnia 2018 r. na kwotę 14 992 470,00 zł. za inwestycję obejmującą budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów.

Projektowanie: 2019
Rozpoczęcie remontu: maj 2019
Ogłoszenie przetargu (na remont muru oporowego wraz z ogrodzeniem przy Teatrze Powszechnym): czerwiec 2021

Przetarg został ogłoszony 29 czerwca 2021 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.7.2021

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2021

W przetargu w terminie do 16 lipca nie wpłynęła żadna oferta.

Ogłoszenie przetargu (na dokończenie prac budowalanych): sierpień 2022

II przetarg został ogłoszony 26 sierpnia 2022 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.20.2022

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2022

W ogłoszonym przetargu do dnia 22.09.2022 r. do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Wynik przetargu (unieważnienie): wrzesień 2022

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie
składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do dnia 22.09.2022 r. do godz. 12:00
nie została złożona żadna oferta.
Postępowanie zostało unieważnione.

Przejdź do informacji o unieważnieniu postępowania

 

 

Zakończenie remontu: marzec 2024

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PRZEBICIE

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Małgorzata Milewska tel. 42 272 61 22 m.milewska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 272 61 86 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt