Łódź Rewitalizuje

Działania

Przebicie od Ogrodowej 18 do Zachodniej 55

  

Najważniejsze ogłoszenia
Nowy przetarg: ZIM negocjuje z wykonawcą ul. Legionów w celu włączenia inwestycji do zakresu umowy.

 

 

 

Inwestycja zakończona w październiku 2023 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Oświetlenie, iluminacja, Monitoring, Układ ulic,

Inwestycja dotyczy przebicia od ul. Ogrodowej (w rejonie posesji Ogrodowa 18) do ul. Zachodniej (w rejonie posesji Zachodnia 55). Wewnątrz kwartału zostanie utworzony ciąg komunikacji pieszej i samochodowej, który w przyszłości uzyska status publicznej drogi gminnej. Nawierzchnia ciągu zostanie wykonana z kostki granitowej szarej. Projektowany ciąg będzie umożliwiał poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Będzie również możliwy swobodny przejazd rowerem. Wzdłuż ciągu zostało wyznaczonych 28 miejsc postojowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Cześć istniejącego murowanego ogrodzenia terenu kościelnego zostanie rozebrana. Natomiast fragment ogrodzenia wokół Żłobka Miejskiego zostanie przebudowany.  Zostanie posadzonych 12 drzew, 25 pnączy, a także liczne krzewy, trawy ozdobne i byliny. Zieleń będzie podłączona do automatycznego systemu nawadniania. Planowane są również prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Przestrzeń ciągu zostanie wyposażona w 5 stojaków rowerowych, kosz na odpady, 2 kosze na psie nieczystości, zdrój wody pitnej, ogrodzenie ażurowe i barierki trawnikowe. Zainstalowana zostanie kamera monitoringu miejskiego. Wewnątrz kwartału planowana jest instalacja oświetlenia parkowego, dekoracyjnego oraz podświetlenie zieleni.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: październik 2017

Przetarg został ogłoszony 31 października 2017 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.3322.48.2017

Przejdź do strony postępowania

Otwarcie ofert: grudzień 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 12 grudnia 2017 r. Wpłynęły 2 oferty (za inwestycję obejmującą budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów):

  • 14 992 470,00 zł - IDS - BUD S.A.
  • 20 499 746,41 zł - Mosty Łódź S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 9 397 360,15 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: luty 2018

W przetargu wykonawca został wyłoniony 13 lutego 2018 roku:

  • 14 992 470,00 zł - IDS - BUD S.A. (inwestycja obejmująca budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów):

Przejdź do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podpisanie umowy z wykonawcą: kwiecień 2018

Umowa z firmą IDS-BUD S.A. została podpisana 27 kwietnia 2018 r. na kwotę 14 992 470,00 zł. za inwestycję obejmującą budowę 3 przebić międzykwartałowych oraz remont ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów.

Projektowanie: 2019
Rozpoczęcie remontu: lipiec 2019
Ogłoszenie przetargu (na dokończenie prac budowlanych): sierpień 2022

II przetarg został ogłoszony 26 sierpnia 2022 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.20.2022

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: wrzesień 2022

W ogłoszonym przetargu do dnia 22.09.2022 r. do godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.

wynik przetargu (unieważnienie): wrzesień 2022

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie
składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do dnia 22.09.2022 r. do godz. 12:00
nie została złożona żadna oferta.
Postępowanie zostało unieważnione.

Przejdź do informacji o unieważnieniu postępowania

Zakończenie remontu: październik 2023

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PRZEBICIE

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Gerard Goszczko tel. 42 638 48 79 g.goszczko@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 272 61 86 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Justyną Gawrońską, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt