Łódź Rewitalizuje

Działania

Fabryczna 21

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwają prace projektowe.

 

 

Inwestycja planowana na:

marzec 2022

CO POWSTANIE?

Teren ulegnie odnowieniu zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Zachowane zostaną oryginalne nawierzchnie bruku kamiennego, który będzie odpowiednio przełożony w celu wyrównania i uzupełnienia nawierzchni. Wyremontowany zostanie murowany budynek gospodarczy z czerwonej cegły (komórki lokatorskie). Niektóre drzewa, wytypowane do szczególnej ochrony, zostaną oczyszczone z bruków i otoczone powierzchnią biologicznie czynną i gazonami. Pojemniki na śmieci zamontowane zostaną w budynku zlokalizowanym w szczycie zachowanego budynku gospodarczego po jego przebudowie i nadbudowie w stylistyce istniejącego już budynku gospodarczego. Obudowane zostanie urządzenie wodne (murowana komora z cegły), przeznaczone do remontu i zamontowana pompa głębinowa wraz ze stylowym stojakiem pompowym. Przewidziany jest remont konserwatorski zabytkowego budynku gospodarczego oraz montaż elementów małej architektury.

W budynku mieszkalnym powstaną 42 mieszkania, z których 15 to lokale komunalne.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: wrzesień 2018

Umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0006/17-00 o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 28 września 2018 roku.

Ogłoszenie przetargu (podwórko): grudzień 2018

Przetarg został ogłoszony 20 grudnia 2018 roku.

Numer przetargu: DOA-ZP-III.271.150.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert (podwórko): styczeń 2019

W  przetargu otwarcie ofert nastąpiło 23 stycznia 2019 r. Wpłynęła 1 oferta:

  • 2 583 000,00 zł - VIK-BUD Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 2 660 000,00 zł.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą (podwórko): luty 2019
Rozpoczęcie remontu (podwórko): kwiecień 2019
Zakończenie remontu (podwórko): lipiec 2020
Ogłoszenie przetargu (budynek): lipiec 2019
Otwarcie ofert (budynek): sierpień 2019
Wynik przetargu (budynek): sierpień 2019
Podpisanie umowy z wykonawcą (budynek): sierpień 2019
Rozpoczęcie remontu (budynek): sierpień 2019

ZOBACZ JAK WYGLĄDA KAMIENICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

szczegółów i terminów remontu Arkadiusz Bogusławski tel. (42)639-59-10 a.boguslawski@zim.uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt