Łódź Rewitalizuje

Raporty

2016
2017
  • Raport z monitoringu zmian stanu obszaru rewitalizacji oraz ocena postępów osiągania celów GPR za rok 2017

    Niniejszy raport powstał w celu prowadzenia monitoringu oraz przeprowadzenia oceny, czy stan kryzysowy, zdiagnozowany na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji, ulega poprawie. Jednakże, rok 2017 był drugim rokiem wdrażania GPR, jest to okres zbyt krótki, aby wyciągać wnioski co do osiągania celów rewitalizacji. Najważniejszymi wnioskami raportu jest analiza rozkładu zjawisk względem 2016 roku oraz uregulowanie procedur monitoringu.
2019
  • Załącznik 1 do raportu za 2019 rok - informacja o realizacji przedsięwzięć

    Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to zapisane w rozdziale 3.2. GPR złożone całości wykonawcze (projekty lub powiązane funkcjonalnie grupy projektów), w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. Prezentowane zestawienia, o ile nie wskazano inaczej, obejmują wydatki zrealizowane do końca 2019 r., od początku realizacji zadań.
Kontakt