Łódź Rewitalizuje

Natężenie problemu ubóstwa

Wskaźnik obrazuje natężenie problemów ubóstwa w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi. Przy jego wyliczaniu uwzględniamy natężenie pobierania zasiłku stałego oraz natężenie pobierania pomocy na dożywianie dzieci. Jednakże, podwyższone znaczenie ma ubóstwo w rodzinach z dziećmi.

W zasadzie cały obszar rewitalizacji jest obszarem ubóstwa. Wyspy stanu dobrego występują raczej punktowo, np. w miejscach zabudowy deweloperskiej lub w blokach Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.

Należy odnotować, że obszarami ubóstwa są pokryte wszystkie zidentyfikowane wcześniej wyspy nasilenia problemu bezrobocia.

Dane za rok 2017 wyraźnie wskazują, iż koncentracja zjawisk związanych z ubóstwem znajduje się na obszarze rewitalizacji, a ich rozkład przestrzenny zbieżny jest z mapą ilustrującą problemy związane z bezrobociem (wskaźnik C1).

Ze względu na problem ze spójnością danych pozyskanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla lat 2016 i 2017 sporządzenie mapy porównawczej nie jest zasadne. Do dalszych analiz porównawczych w następnych latach jako wartości referencyjne należało będzie przyjąć dane za rok 2017.

Na mapie obrazującej występowanie problemu ubóstwa w 2018 roku w Łodzi wyraźnie daje się zauważyć, iż koncentracja problemów związanych z tym zjawiskiem znajduje się na obszarze rewitalizacji, a ich rozkład przestrzenny zbieżny jest z mapą ilustrującą problemy związane z bezrobociem (wskaźnik C1) tj. występuje zwłaszcza w jego północno-zachodniej oraz południowo-wschodniej części:

  • w rejonie okolic Placu Wolności z ulicami: Pomorską, Solną, Wschodnią i Włókienniczą oraz Legionów i Gdańską,
  • w rejonie ograniczonym ulicami: Zieloną, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Pogonowskiego, Żeromskiego i Skłodowskiej-Curie,
  • w rejonie ulic: Ceglanej, Krótkiej, Rycerskiej, Joselewicza i Berlińskiego,
  • w rejonie ulic: Milionowej, Senatorskiej, Dębowej, Grabowej, Sosnowej, Kruczej i Kaliskiej,
  • w rejonie ulic: Abramowskiego i Targowej (od ul. Fabrycznej do ul. Tylnej).

Podobnie jak w przypadku map obrazujących rozkład 4 aspektów zjawiska bezrobocia na obszarze rewitalizacji, również w przypadku pobierania zasiłku stałego widocznych jest 5 zasadniczych stref.  Na ich terenie – podobnie jak miało to miejsce w przypadku odsetka osób pozostających bez pracy – dawało się w 2019 r. zauważyć podwyższoną liczbę osób w rodzinach, którym wypłacany jest zasiłek stały na 1 tys. mieszkańców (pomiędzy 14,01 a 29 osoby). Wartość tę na mapie obszaru rewitalizacji ilustrują rozległe ciemnoszare plamy, stanowiące swego rodzaju jednolite tło, na którym punktowo odróżniają się heksagony innych kolorów, symbolizujące inne wartości wskaźnika. Odwołując się do wcześniejszych opisów, przyjęto takie same umowne nazwy dla rysujących się enklaw („Stare Bałuty”, „Stare Polesie i Centrum”, „Stary Widzew”, „Górna-Północ”, „Południe”). Na ich obszarach występują heksagony w kolorze granatowym, symbolizującym rejony o najwyższej wartości wskaźnika - na 1 tysiąc mieszkańców przeszło 29 osób pobiera zasiłek stały.

Najgorzej w tym zakresie sytuacja przedstawiała się w samym centrum Starych Bałut, gdzie widoczne jest duże skupisko pól o ww. wartości wskaźnika, a także na Starym Widzewie, gdzie widać zespoły kilku enklaw, oznaczonych na mapie na granatowo, otaczających swego rodzaju wianuszkiem obszar wolny od siatki heksagonalnej, w którym ulokowane są park Źródliska oraz siedziba Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na Górnej-Północ większa enklawa widoczna jest w kwadracie ulic Sosnowa, Milionowa, Kilińskiego, Przybyszewskiego, a w najmniejszym rejonie problemowym, charakterystycznym „ogonku” wyciągającym się w stronę Chojen, szczególnie jego południowy kraniec wydaje się najbardziej wymagającym wsparcia. Sytuacja ta – poza przyczynami ulokowanymi w samym rejonie – spowodowana jest także najprawdopodobniej faktem wpływania na jego stan przez sąsiednie tereny, znajdujące się tuż za granicą obszaru rewitalizacji.

Większych stref na których wskaźnik przekracza 29 osób na 1 tysiąc mieszkańców brakuje na „Starym Polesiu i Centrum”, gdzie heksagony takie są rozrzucone pojedynczo po ich obszarze. Jednak z uwagi na pokaźnych rozmiarów koncentrację pól w kolorze ciemnoszarym sytuacja z pewnością nadal wymagać będzie dalszych interwencji w sferze społecznej, edukacyjnej i pomocowej.

Na mapie dotyczącej pobierania pomocy na dożywianie dzieci zaobserwować możemy niemal te same zależności, które zauważyć dało się w zakresie natężenia udzielania zasiłku stałego. W zasadzie również w tych samych miejscach widoczne są enklawy, gdzie skupiają się heksagony o najwyższym współczynniku, wynoszącym więcej niż 83 osoby na 1 tys. ludności. Różnice występują jedynie na obszarze enklawy „Górna-Północ”, gdzie pojawia się jeszcze jeden rejon skupienia heksagonów o maksymalnej wartości wskaźnika. Uwidacznia się on pomiędzy Piotrkowską, Przybyszewskiego, Łomżyńską a Sieradzką i Zakrzewską. Na „Starym Polesiu i Centrum” natomiast pojawia się skupisko o dość dużej powierzchni w kwadracie ulic Piotrkowskiej, Północnej, Kilińskiego, Jaracza.

Na Starym Widzewie odosobnione enklawy na opisywanym planie wydają się łączyć w większe skupisko o nieregularnym kształcie.

Pokrywanie się skupisk o najwyższej wartości wskaźnika dotyczącego udzielania zasiłku stałego, jak i pomocy na dożywianie dzieci, wskazują na rejony obszaru rewitalizacji, na których mieszkańcy muszą otrzymać wyjątkowo kompleksową ofertę pomocy. Powinna ona być również wyposażona w komponent związany z aktywizacją zawodową dla mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz rozwiązania mające na celu zapewnienie efektywnej opieki najmłodszym, co potwierdza nałożenie się rejonów problemowych dotyczących udziału osób dorosłych bezrobotnych z rejonami najbardziej rozpowszechnionego wspierania mieszkańców zasiłkami i innymi formami pomocy.

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt