Łódź Rewitalizuje

Natężenie problemu ubóstwa

Wskaźnik obrazuje natężenie problemów ubóstwa w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi. Przy jego wyliczaniu uwzględniamy natężenie pobierania zasiłku stałego oraz natężenie pobierania pomocy na dożywianie dzieci. Jednakże, podwyższone znaczenie ma ubóstwo w rodzinach z dziećmi.

W zasadzie cały obszar rewitalizacji jest obszarem ubóstwa. Wyspy stanu dobrego występują raczej punktowo, np. w miejscach zabudowy deweloperskiej lub w blokach Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.

Należy odnotować, że obszarami ubóstwa są pokryte wszystkie zidentyfikowane wcześniej wyspy nasilenia problemu bezrobocia.

Dane za rok 2017 wyraźnie wskazują, iż koncentracja zjawisk związanych z ubóstwem znajduje się na obszarze rewitalizacji, a ich rozkład przestrzenny zbieżny jest z mapą ilustrującą problemy związane z bezrobociem (wskaźnik C1).

Ze względu na problem ze spójnością danych pozyskanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dla lat 2016 i 2017 sporządzenie mapy porównawczej nie jest zasadne. Do dalszych analiz porównawczych w następnych latach jako wartości referencyjne należało będzie przyjąć dane za rok 2017.

Na mapie obrazującej występowanie problemu ubóstwa w 2018 roku w Łodzi wyraźnie daje się zauważyć, iż koncentracja problemów związanych z tym zjawiskiem znajduje się na obszarze rewitalizacji, a ich rozkład przestrzenny zbieżny jest z mapą ilustrującą problemy związane z bezrobociem (wskaźnik C1) tj. występuje zwłaszcza w jego północno-zachodniej oraz południowo-wschodniej części:

  • w rejonie okolic Placu Wolności z ulicami: Pomorską, Solną, Wschodnią i Włókienniczą oraz Legionów i Gdańską,
  • w rejonie ograniczonym ulicami: Zieloną, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, Pogonowskiego, Żeromskiego i Skłodowskiej-Curie,
  • w rejonie ulic: Ceglanej, Krótkiej, Rycerskiej, Joselewicza i Berlińskiego,
  • w rejonie ulic: Milionowej, Senatorskiej, Dębowej, Grabowej, Sosnowej, Kruczej i Kaliskiej,
  • w rejonie ulic: Abramowskiego i Targowej (od ul. Fabrycznej do ul. Tylnej).

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt