Łódź Rewitalizuje

Czym jest monitoring i ocena postępów?

Monitoring (monitorowanie) to procedura systematycznego sprawdzania i kontroli czy dane przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami. Zatem:

  1. Sprawdzamy jak idzie praca – rejestrujemy i raportujemy na bieżąco postępy w ramach poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zwłaszcza czy powstają zaplanowane inwestycje i czy realizowane są zaplanowane działania.
  2. Sprawdzamy co się zmienia – rejestrujemy i raportujemy jaki jest stan obszaru rewitalizacji wykonując analizę występujących na nim zjawisk kryzysowych, problemów i potencjałów.

Na podstawie danych z monitoringu dokonujemy oceny postępów, czyli tego czy osiągamy zaplanowane w Gminnym Programie Rewitalizacji cele. Dzięki bieżącej ewaluacji możemy ocenić skuteczność procesu rewitalizacji, jego efektywność (czy uzyskujemy dobre produkty za wydane środki), użyteczność (czy efekty przedsięwzięć są zgodne z potrzebami odbiorców), trwałość (jak długo będziemy korzystać z efektów przedsięwzięć) i trafność (na ile cele rewitalizacji są zgodne z potrzebami, czy dobrze zostały dobrane). Ewaluacji dokonuje się przede wszystkim poprzez porównanie stanu rzeczy zdiagnozowanego w punkcie wyjściowym procesu ze stanem po jego zakończeniu.

Kontakt