Łódź Rewitalizuje

Przetwarzanie danych

Dane przestrzenne w ramach systemu monitorowania i oceny postępów rewitalizacji przetwarzane są w trzech etapach:

 1. pozyskiwania i przetwarzania danych wyjściowych,
 2. monitorowania stanu obszaru,
 3. oceny postępów osiągania celów rewitalizacji.

Gromadzone dane surowe uporządkowane są w trzynastu obszarach badawczych:

 1. demografia,
 2. bezrobocie,
 3. ubóstwo,
 4. przestępczość,
 5. edukacja,
 6. uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym,
 7. problemy gospodarcze,
 8. problemy ekologiczne,
 9. problemy przestrzenno-funkcjonalne,
 10. problemy techniczne,
 11. potencjał kapitału kulturowego,
 12. potencjał aktywności gospodarczej,
 13. potencjał aktywności obywatelskiej.

Proces przetwarzania danych powtarzany jest co roku w oparciu o dane z dnia 31 grudnia, lub w przypadku braku dostępności takich danych na najbliższy dzień poprzedzający 31 grudnia. Zakres monitorowanych wskaźników jest sukcesywnie rozszerzany.

Kontakt