Łódź Rewitalizuje

Etap III - wskaźniki zbiorcze

Proces oceny postępów osiągania celów rewitalizacji polega na przekształceniu 12 wskaźników cząstkowych (C) na 4 wskaźniki zbiorcze (Z). Każdy z nich obrazuje postęp w osiągnięciu jednego z czterech celów strategicznych GPR.

Te 4 wskaźniki zbiorcze to:

  • (Z1) - wskaźnik deficytu spójności społecznej 

służy ocenie stopnia realizacji celu strategicznego 1.: „Uzyskać spójność społeczną”

Wskaźnik pokazuje poziom koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, o których mowa w art. 9 ustawy o rewitalizacji, jako o podstawowej przesłance dla wytyczenia obszaru rewitalizacji. Przy agregowaniu wskaźnika wyższe wagi zostały przypisane bezrobociu i ubóstwu, średnia waga – problemom edukacyjnym, a niższe wagi – problemom deficytu bezpieczeństwa oraz niskiego poziomu uczestnictwa. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika maleją.
Stan tego wskaźnika można sprawdzić TUTAJ

  • (Z2)  - wskaźnik poprawy wizerunku obszaru

służy ocenie stopnia realizacji celu strategicznego 2.: „Zmienić dzięki rewitalizacji wizerunek miasta i jego centrum”

Wskaźnik mierzy poprawę wizerunku agregatem dwóch czynników: obiektywnego – potencjału estetyki przestrzeni (uwzględniającego przez stan zabytków i zieleni) i subiektywnego – aktywności obywatelskiej jako reakcji na atrakcyjność obszaru. Przy agregowaniu wskaźnika nieco wyższą wagę przypisano składowej obiektywnej. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną.

Stan tego wskaźnika można sprawdzić TUTAJ

  • (Z3)  - wskaźnik lokalnego ożywienia gospodarczego

służy ocenie stopnia realizacji celu strategicznego 3.: „Ożywić lokalną przedsiębiorczość”

Wskaźnik pokazuje poziom lokalnego ożywienia gospodarczego. Przy agregowaniu wskaźnika równe wagi zostały przypisane zmniejszeniu problemów gospodarczych (liczonych odwrotnością zagregowanego wskaźnika zadłużenia lokali użytkowych i wyrejestrowań działalności) oraz optymizmowi gospodarczemu (liczonemu zarejestrowaniami nowych firm). Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną.

Stan tego wskaźnika można sprawdzić TUTAJ

  • (Z4)  - wskaźnik kryzysu obszaru zamieszkania

służy ocenie stopnia realizacji celu strategicznego 4.: „Ożywić obszar zamieszkani”

Wskaźnik pokazuje poziom kryzysu obszaru zamieszkania. Przy agregowaniu wskaźnika najwyższa waga została przypisana stanowi technicznemu budynków, nieco niższe kolejno deficytom przestrzennym i problemom niskiej emisji. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika maleją.

Stan tego wskaźnika można sprawdzić TUTAJ

Kontakt