Łódź Rewitalizuje

Wskaźniki proste (etap I)

Pierwszy etap procesu monitorowania polega na uporządkowaniu, opracowaniu i zliczeniu tzw. danych surowych. Na ich podstawie wylicza się i gromadzi w systemie monitoringu 31 wskaźników prostych, składających się na zjawisko kryzysowe (oznaczenia od G1 do G31). Wskaźniki te zostały opisane w tabeli poniżej.

Wskaźnik Zakres danych Sposób generowania danych z tego zakresu
G1 Nadreprezentacja grup wieku Ekonomiczne grupy wieku reprezentowane w populacji danego sześciokąta liczniej niż średnio w obszarze
G2 Natężenie bezrobocia ogółem Liczba bezrobotnych ogółem przypadająca na 1000 ludności w wieku produkcyjnym
G3 Natężenie bezrobocia wśród młodych Liczba bezrobotnych do 35 roku życia przypadająca na 1000 ludności w wieku produkcyjnym
G4 Natężenie bezrobocia w grupie +50 Liczba bezrobotnych po 50 roku życia przypadająca na 1000 ludności w wieku produkcyjnym
G5 Natężenie bezrobocia długotrwałego Liczba bezrobotnych długotrwale przypadająca na 1000 ludności w wieku produkcyjnym
G6 Natężenie bezrobocia III profilu Liczba bezrobotnych III profilu przypadająca na 1000 ludności w wieku produkcyjnym
G7 Zsumowany umowny strumień świadczeń Suma liczby zasiłków: stałego i pomocy na dożywianie dzieci - liczba bezwzględna
G8 Natężenie pobierania zasiłku stałego Liczba osób w rodzinach, w których wypłacany jest zasiłek stały, w przeliczeniu na 1000 ludności
G9 Natężenie pobierania pomocy na dożywianie dzieci Liczba osób w rodzinach, w których wypłacana jest pomoc na dożywianie dzieci, w przeliczeniu na 1000 ludności
G10 Natężenie problemu przemocy domowej Liczba procedur Niebieskiej Karty w toku w przeliczeniu na 10000 ludności
G11 Natężenie problemów edukacyjnych Lokalna średnia wyników egzaminów kończących ostatnią klasę szkoły podstawowej
G12 Intensywność głosowania w BO Głosujący w BO na 1000 ludności
G13 Intensywność czytelnictwa w bibliotekach i filiach Czytelnicy, którzy w danym roku wypożyczyli co najmniej jeden wolumin - w przeliczeniu na 1000 ludności
G14 Natężenie zadłużenia lokali użytkowych Komunalne lokale użytkowe: lokale zadłużone jako odsetek lokali ogółem
G15 Natężenie problemu słabnięcia firm Saldo przyrostu/ubytku firm (zarejestrowania minus wyrejestrowania) na 100 firm istniejących
G16 Natężenie problemu niskiej emisji Lokale komunalne ogrzewane indywidualnymi źródłami ciepła jako odsetek lokali komunalnych ogółem
G17 Deficyt dostępu do transportu publicznego Liczba mieszkańców zamieszkujących dalej niż 280 m od najbliższego przystanku MPK i dalej niż 350 metrów od najbliższego węzła sieci transportu miejskiego jako odsetek liczby mieszkańców ogółem
G18 Deficyt dostępu do atrakcyjnych przestrzeni Liczba mieszkańców zamieszkujących dalej niż 350 m od najbliższej atrakcyjnej przestrzeni miejskiej jako odsetek liczby mieszkańców ogółem
G19 Natężenie problemu złego stanu mieszkań Liczba lokali mieszkalnych w stanie technicznym złym jako odsetek liczby lokali mieszkalnych ogółem
G20 Skala potrzebnych remontów mieszkań Liczba lokali mieszkalnych w stanie technicznym złym - liczba bezwzględna
G21 Natężenie problemu złego stanu lokali użytkowych Powierzchnia lokali użytkowych będących w stanie złym jako odsetek powierzchni lokali yżytkowych ogółem
G22 Skala wyzwań remontowych w lokalach użytkowych Powierzchnia lokali użytkowych będących w stanie złym jako liczba bezwzględna
G23 Potencjał kulturowy zabytków rejestrowych Budynki zabytkowe indywidualnie wpisane do rejestru niewymagające remontu jako odsetek budynków zabytkowych ogółem
G24 Potencjał kulturowy zabytków wpisanych do gminnej ewidencji Budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków niewymagające remontu jako odsetek budynków w ewidencji ogółem
G25 Optymizm gospodarczy Liczba nowo zarejestrowanych firm na 1000 ludności
G26 Intensywność zrzeszania się obywateli Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych na 10000 ludności
G27 Zaangażowanie obywateli w obszar Liczba wniosków do Budżetu Obywatelskiego - liczba bezwzględna
G28 Ubytki potencjału zieleni urządzonej Usunięcia krzewów i drzew w metrach kwadratowych (przeliczeniowo - jedno drzewo = 25 m²)
G29 Przyrost potencjału zieleni urządzonej Nasadzenia krzewów i drzew w metrach kwadratowych (przeliczeniowo - jedno drzewo = 25 m²)
G30 Wykroczenia zakłócania spokoju i porządku publicznego Zsumowana z danych policji i straży miejskiej liczba wykroczeń zakłócania spokoju i porządku publicznego na 1000 ludności
G31 Wykroczenia spożywania alkoholu w miejscu zabronionym Zsumowana z danych policji i i straży miejskiej liczba wykroczeń spożywania alkoholu w miejscu zabronionym na 1000 ludności
Kontakt