Łódź Rewitalizuje

Wskaźniki zbiorcze (etap III)

Proces oceny postępów osiągania celów rewitalizacji polega na przekształceniu wskaźników cząstkowych (C) na 4 wskaźniki zbiorcze (od Z1do Z4). Każdy z nich obrazuje postęp w osiągnięciu jednego z czterech celów strategicznych GPR. Te 4 wskaźniki zbiorcze to:

Wskaźnik Rodzaj wskaźnika Zakres danych wykorzystywanych do obliczenia wskaźnika
Z1 Wskaźnik deficytu spójności społecznej Wskaźnik natężenia problemów bezrobocia
Wskaźnik natężenia problemów ubóstwa
Wskaźnik natężenia deficytu bezpieczeństwa i porządku publicznego
Wskaźnik natężenia problemów edukacyjnych
Wskaźnik natężenia problemów niewystarczającego uczestnictwa
Z2 Wskaźnik poprawy wizerunku obszaru Wskaźnik potencjału estetyki przestrzeni
Wskaźnik potencjału aktywności obywatelskiej
Z3 Wskaźnik lokalnego ożywienia gospodarczego Wskaźnik natężenia problemów gospodarczych
Wskaźnik potencjału aktywności gospodarczej
Z4 Wskaźnik kryzysu obszaru zamieszania Wskaźnik natężenia problemów środowiskowych
Wskaźnik natężenia problemów przestrzenno-funkcjonalnych
Wskaźnik natężenia problemów technicznych

Wskaźnik deficytu spójności społecznej służy ocenie stopnia realizacji celu strategicznego „Uzyskać spójność społeczną”

Wskaźnik pokazuje poziom koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, o których mowa w art. 9 ustawy o rewitalizacji, jako o podstawowej przesłance dla wytyczenia obszaru rewitalizacji. Przy agregowaniu wskaźnika wyższe wagi zostały przypisane bezrobociu i ubóstwu, średnia waga – problemom edukacyjnym, a niższe wagi – problemom deficytu bezpieczeństwa oraz niskiego poziomu uczestnictwa. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika maleją.

Stan tego wskaźnika można sprawdzić w zakładce Spójność społeczna.

Wskaźnik poprawy wizerunku obszaru służy ocenie stopnia realizacji celu strategicznego „Zmienić dzięki rewitalizacji wizerunek miasta i jego centrum”

Wskaźnik mierzy poprawę wizerunku agregatem dwóch czynników: obiektywnego – potencjału estetyki przestrzeni (uwzględniającego przez stan zabytków i zieleni) i subiektywnego – aktywności obywatelskiej jako reakcji na atrakcyjność obszaru. Przy agregowaniu wskaźnika nieco wyższą wagę przypisano składowej obiektywnej. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną.

Stan tego wskaźnika można sprawdzić w zakładce Wizerunek centrum.

Wskaźnik lokalnego ożywienia gospodarczego służy ocenie stopnia realizacji celu strategicznego „Ożywić lokalną przedsiębiorczość”

Wskaźnik pokazuje poziom lokalnego ożywienia gospodarczego. Przy agregowaniu wskaźnika równe wagi zostały przypisane zmniejszeniu problemów gospodarczych (liczonych odwrotnością zagregowanego wskaźnika zadłużenia lokali użytkowych i wyrejestrowań działalności) oraz optymizmowi gospodarczemu (liczonemu zarejestrowaniami nowych firm). Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną.

Stan tego wskaźnika można sprawdzić w zakładce Ożywienie gospodarcze.

Wskaźnik kryzysu obszaru zamieszkania służy ocenie stopnia realizacji celu strategicznego „Ożywić obszar zamieszkani”

Wskaźnik pokazuje poziom kryzysu obszaru zamieszkania. Przy agregowaniu wskaźnika najwyższa waga została przypisana stanowi technicznemu budynków, nieco niższe kolejno deficytom przestrzennym i problemom niskiej emisji. Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika maleją.

Stan tego wskaźnika można sprawdzić w zakładce Kryzys obszaru zamieszkania.

 

 

Kontakt