Łódź Rewitalizuje

Dane 3D do pobrania

W ramach projektu pn. Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi systematycznie tworzone są cyfrowe makiety 3D miasta, które można pobrać z wykorzystaniem poniższej mapy. Makiety te obejmują cały obszar rewitalizacji, który podzielony został na 63 fragmenty.

Makiety udostępnione są w kilku formatach:

 • Pliki do Autodesk InfraWorks .sqlite, .files – plik w formie całościowej makiety.
 • Pliki wyeksportowane do .fbx – poszczególne warstwy makiety (budynki, drzewa, zakres) wyeksportowane do formatu .fbx, który można importować do różnych programów do obróbki 3D.

Każda makieta zawiera następujące elementy:

 • Zabudowę istniejącą – budynki w szczegółowości LOD2 (tj. uproszczone bryły z odwzorowaniem geometrii dachów), uzyskane na podstawie skaningu lotniczego z 2012 r. i 2013 r.
 • Uproszczony model zieleni – wykonany na podstawie stereodigitalizacji ortofotomap z 2011 r. i 2013 r. Jest to uproszczona wizualizacja zieleni wysokiej polegająca na przypisaniu symbolu drzewa do każdego punktu wskazanego w procesie stereodigitalizacji. Drzewa zostały sklasyfikowane do 6 grup wyskalowania uwzględniających wysokość oraz kształt korony (jako stosunek wysokości do szerokości korony).
 • Fotoszkic – wykonany w 2012 r. i 2013 r. na podstawie zdjęć lotniczych.

Wybierz obszar i pobierz makietę 3D

Dane źródłowe wykorzystane do zbudowania cyfrowych makiet 3D zostały pozyskane w ramach współpracy z firmą MGGP Aero w latach 2012/13 (realizacja umowy nr nr: MPU.PR.271.4.2012, MPU.PR.272.6.2013).

Zobacz instrukcję Jak korzystać z naszych map?

Otwórz mapę Dane 3D do pobrania w nowym oknie.

Warunki licencyjne udostępnienia modeli 3D

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego określone zostały na podstawie art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 poz. 1446) oraz art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 roku, poz. 1231).

Oferta dotyczy cyfrowego modelu 3D, którego zawartość stanowią budynki o szczegółowości LOD2 (tj. uproszczone bryły z odwzorowaniem geometrii dachów), uzyskane na podstawie skaningu lotniczego z 2012 r. i 2013 r., a także modele 3D mebli miejskich wytworzone w ramach projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi”.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji:

 1. Obowiązek każdorazowego poinformowania o źródle pozyskania informacji;
 2. Obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej i o źródle pozyskania informacji;
 3. Przetwarzanie informacji w całości lub we fragmentach jedynie na wskazanych polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  wyłącznie w celach związanych ze sporządzaniem opracowań urbanistycznych, architektonicznych oraz koncepcji zagospodarowania terenu lub innych opracowań analitycznych dotyczących kształtowania przestrzeni miejskiej, a także w celach ich późniejszego publikowania i udostępniania.
 4. Urząd Miasta Łodzi ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień ich wytworzenia, nie ponosi natomiast odpowiedzialności za: ponowne wykorzystanie przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny lub prawa osób trzecich, a także za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej;
 5. Dalszy obrót oryginałem albo egzemplarzami możliwy jest wyłącznie na zasadach określonych powyżej.

Meble miejskie

Do pobrania dostępna jest również biblioteka modeli mebli miejskich stosowanych w Łodzi wykonana w ramach projektu przez Zespół ds. modelowania i wizualizacji 3D (w formacie .fbx). Modele podzielone zostały na kategorie przedstawione w katalogu mebli miejskich.

Należy pamiętać, że modele są uproszczoną wersją rzeczywistości i zostały wykonane jedynie na cele wizualizacji. Nie stanowią one inwentaryzacji.

Biblioteki do pobrania

Kontakt