Łódź Rewitalizuje

Słowniczek

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Jego celem będzie wspieranie społeczności lokalnej w powrocie na rynek pracy oraz w ich drodze zawodowej. Jego działalność skupi się na osobach, którym ciężko jest się odnaleźć w realiach obecnego rynku pracy z uwagi na długi okres, w którym nie podejmowali pracy lub ze względu na niedostosowanie ich umiejętności do dzisiejszych wymogów pracodawcy. Centrum Aktywizacji Zawodowej będzie także miejscem integrującym mieszkańców pragnących założyć własną działalność gospodarczą. W placówce zostaną zorganizowane pomieszczenia skierowane do osób chcących prowadzić działalność rzemieślniczą (np. rękodzieło), w tym również miejsce przeznaczone na prezentację i sprzedaż tych wyrobów. Centrum będzie miało również możliwość prowadzenia szkoleń i warsztatów. Jego przestrzeń została zaplanowana w taki sposób, aby można tam było zorganizować również Klub Malucha, w którym rodzice mogliby zostawić dziecko na czas swojej pracy.

Centrum Działań Organizacji Pozarządowych

Jest to przestrzeń przeznaczona dla organizacji na prowadzenie działań społecznych niezbędnych do realizacji na obszarze Łódzkiego Centrum Usług Społecznych.

Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)

Składać będzie się z 15 lokali przeznaczonych na mieszkania chronione oraz mieszkania o cechach treningowych. Podstawową funkcją CTUS będzie wspieranie osób i rodzin bezdomnych oraz osób i rodzin z wyrokami eksmisyjnymi, w zakresie wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej i przystosowywania do samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnej społeczności. W placówce znajdować będą się sale szkoleniowe oraz warsztatowe, w szczególności z myślą o prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki zawodu. Część pomieszczeń pozostanie w stanie surowym, w celu umożliwienia uczestnikom treningu rozwijania umiejętności remontowo-wykończeniowych. W CTUS będą prowadzone także zajęcia ze specjalistami: psychologami, terapeutami, pracownikami socjalnymi.

Dom Dziennego Pobytu

Jest to ośrodek przeznaczony dla osób, które ze względu na wiek lub posiadaną niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych. Jednocześnie jest to też miejsce, które pomaga w organizacji czasu wolnego oraz aktywizacji społecznej. Prowadzone są tu zajęcia artystyczne, terapeutyczne oraz rehabilitacyjne, w których udział ma na celu utrzymanie sprawności psychofizycznej uczestników. Pensjonariusze mają również zapewnione całodobowe wyżywienie. Często uczestniczą w organizowanych wydarzeniach kulturalnych oraz uroczystościach okolicznościowych. Dom Dziennego Pobytu spełnia bardzo ważną funkcję socjalizującą, będąc miejscem sprzyjającym nawiązywaniu nowych znajomości i przyjaźni. Podstawą do korzystania z usług Domu jest decyzja administracyjna wydana w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy.

Gminny Program Rewitalizacji (GPR)

Jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. GPR określa cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pośrednictwem których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu, w którym aktualnie się znajduje. Zawiera również opis przedsięwzięć, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji. Integralną częścią programu jest także szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji ukazująca występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne. Zapoznaj się z Gminnym Programem Rewitalizacyjnym Miasta Łodzi.

Gospodarz Obszaru

Odpowiada za koordynację przeprowadzek, działania informacyjne, diagnozowanie problemów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania i pomoc w ich rozwiązywaniu. To on sprawdza, z jakimi trudnościami borykają się mieszkańcy oraz wskazuje dokąd mogą udać się po pomoc ekonomiczną. Wspiera mieszkańców w kontakcie z Wydziałem Windykacji Zarządu Lokali Miejskich i w uregulowaniu sytuacji mieszkaniowej. Pomaga uzyskać dodatek mieszkaniowy, proponuje udział w programie odpracowania długu lub spłatę w ratach. Dostarcza rzetelnej wiedzy na temat zmian wynikających z rewitalizacji oraz usprawnienia procesu rewitalizacji.

Klub Integracji Społecznej

Celem Klubu Integracji Społecznej jest udzielanie pomocy zarówno osobom indywidualnym i ich rodzinom w zakresie odbudowywania i podtrzymywania umiejętności życia w społeczności lokalnej, a także powrotu do pełnienia ról społecznych. W ramach Klubu integrowane są osoby zmagające się z podobnymi trudnościami i problemami życiowymi, a uczestnicy sami organizują się w grupy, podejmują wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i tworzenia własnych miejsc pracy.

Komitet Rewitalizacji

Jest to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m.in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół publicznych i niepublicznych, ośrodków kultury itp.) z organami gminy. Zapoznaj się z Komitetem Rewitalizacji.

Latarnik Społeczny

Wspiera mieszkańców w procesie zmiany życiowej, do której pretekstem może być przeprowadzka. Pracuje z osobami, które są lub niebawem będą przeprowadzane w związku z trwającą rewitalizacją, ale same nie radzą sobie z rozwiązaniem swoich problemów i są gotowe przyjąć pomoc oraz podjąć wysiłek dokonania zmiany życiowej. Ze wsparcia Latarnika Społecznego mogą korzystać bez względu na status ekonomiczny – nie stosuje się tu typowych dla pomocy społecznej kryteriów dochodowych. Latarnik pomaga podjąć decyzję, rozwiać wątpliwości, znaleźć odpowiedzi na trudne pytania. Towarzyszy mieszkańcowi podczas wizyt w urzędzie pracy i przegląda z nim oferty zatrudnienia, pomaga finalizować sprawy w ośrodku pomocy społecznej, np. w celu uzyskania usług opiekuńczych.

Lokale dla NGO

Są to pomieszczenia biurowe przeznaczone na działalność organizacji pozarządowych, które prowadzić będą w nich działania o charakterze artystyczno-społecznym i edukacyjno-profilaktycznym. Działania tam realizowane będą prowadzone przez organizacje wybrane w dedykowanych konkursach.

Łódzkie Centrum Usług Obywatelskich

Jest to miejsce stworzone dla organizacji pozarządowych, gdzie ich działacze mogą dzielić się doświadczeniami oraz podnosić kompetencje poprzez różnorodne szkolenia i doradztwo.

Obecnie działa w nim między innymi:

 • Pracownia Zmiany Społecznej - zajmująca się szkoleniami wspierającymi inicjatywy obywatelskie oraz doradztwem zwiększającym potencjał Liderów Społeczności Lokalnej i NGO,   
 • Centrum Wsparcia NGO i Ekonomii Społecznej – zapewniające szkolenia, doradztwo i spotkania specjalistyczne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, działalności odpłatnej oraz wspierające zakładanie NGO i ich rozwój,
 • Centrum Wsparcia Partnerstwa Lokalnego – prowadzone przez Radę Organizacji Województwa Łódzkiego, odpowiedzialne za integrację wewnętrzną sektora pozarządowego oraz inicjowanie partnerstw miedzy sektorowych.

Centrum Usług Obywatelskich oferuje również wsparcie techniczne dla zainteresowanych organizacji grup nieformalnych poprzez m.in. wynajem sal, zagwarantowanie stanowiska pracy z komputerem (tzw. biuro na godziny), wypożyczenie sprzętu, w tym rzutnika, laptopa oraz namiotów wystawienniczych. Centrum obecnie znajduje się w kilku lokalizacjach.

Łódzkie Centrum Usług Społecznych (ŁCUS)

Celem tej placówki będzie interdyscyplinarne wsparcie osób znajdujących się w kryzysie życiowym poprzez kompleksową aktywizację i reintegrację społeczną. Forma jej działalności zakłada wieloaspektową pomoc oraz różnorodność funkcji społecznych. W ramach ŁCUS powstanie:

 • Klub Integracji Społecznej
 • Międzypokoleniowy Klub podwórkowy
 • Lokale dla NGO
 • Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)
 • Centrum działań organizacji pozarządowych
 • Placówka opiekuńczo-terapeutyczna prowadzona przez organizację pozarządową.
Mieszkanie chronione

Jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby codziennym funkcjonowaniu. Mieszkania Chronione przeznaczone są dla osób pełnoletnich, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają całodobowej opieki (są to m.in. osoby wychodzące z pieczy zastępczej, z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi).

Międzypokoleniowy klub podwórkowy

Będzie pełnił funkcję klubu osiedlowego dla różnych grup wiekowych, ułatwiającego integrację i tworzenie więzi społecznych. Klub będzie zapewniał organizację czasu wolnego, wsparcie w nauce, dostęp do zajęć sportowych i kół zainteresowań. Prowadzone zajęcia skierowane będą w szczególności do seniorów (zajęcia poranne) oraz dzieci i młodzieży (godziny popołudniowe).

Obszar rewitalizacji

Jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego. Cechuje się  szczególną  koncentracją  negatywnych  zjawisk społecznych (np. bezrobocie, przestępczość, ubóstwo), gospodarczych (np. niski poziom przedsiębiorczości), środowiskowych (np. obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska), przestrzenno-funkcjonalnych (np. brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość) i technicznych (np. degradacja  stanu  technicznego obiektów budowlanych, w tym mieszkalnych). Z uwagi na jego istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego to właśnie na nim gmina zamierza prowadzić rewitalizację.

Obszar zdegradowany

Jest to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu występowania na nim dużej ilości negatywnych zjawisk społecznych takich jak bezrobocie, przestępczość, ubóstwo, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego oraz niewystarczający udział mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym. Dodatkowym warunkiem uznania terenu za obszar zdegradowany jest występowanie na nim przynajmniej jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych (np. niski poziom przedsiębiorczości), środowiskowych (np. obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska), przestrzenno-funkcjonalnych (np. brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość) i technicznych (np. degradacja  stanu  technicznego  obiektów budowlanych, w tym mieszkalnych).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Jest placówką podejmującą interdyscyplinarne działania wobec osób i rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub doświadczają przemocy fizycznej,  psychicznej, emocjonalnej czy ekonomicznej. Ośrodek, który powstanie na obszarze rewitalizacji będzie wspierał ofiary przemocy, pogorzelców i osoby po próbach samobójczych. Osoby będą miały możliwość uzyskania specjalistycznego wsparcia w postaci m.in. pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego lub prawnego. Ośrodek będzie udzielał również schronienia na czas uzależniony od indywidualnej sytuacji socjalnej, mieszkaniowej i psychicznej mieszkańca. Zakłada się jednak, że pobyt w Ośrodku nie będzie dłuższy niż 3 miesiące. W związku z powyższym w Ośrodku poza gabinetami, w których świadczone będzie wsparcie psychologiczne, medyczne i prawne zostaną zlokalizowane także pokoje gościnne wraz z łazienkami.

Partycypacja społeczna

Obejmuje  przygotowanie,  prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy (m.in. mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itd.), w tym poprzez  uczestnictwo  w konsultacjach  społecznych  oraz  w pracach  Komitetu Rewitalizacji.  Działania w ramach partycypacji społecznej opierają się przede wszystkim na poznaniu  potrzeb  interesariuszy  oraz  dążeniu  do  spójności planowanych działań z ich oczekiwaniami. Partycypacja społeczna to również szereg działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących procesu rewitalizacji oraz możliwość uczestniczenia wszystkich zainteresowanych osób w tworzeniu najważniejszych dokumentów, w tym przede wszystkim Gminnego Programu Rewitalizacji.

Punkt Konsultacyjno-Edukacyjny z Zakresu Poradnictwa Młodzieżowego

Świadczył będzie usługi skierowane do dzieci i młodzieży, obejmujące w szczególności działania w zakresie profilaktyki rodzinnej i seksualnej, edukacji w obszarze uzależnień, w tym m.in. dotyczące  skutków uzależnień i zażywania środków psychoaktywnych. Zatrudnieni w nim zostaną psychologowie, pedagodzy i lekarze, którzy zapewnią dzieciom i młodzieży odpowiednie wsparcie w pojawiających się momentach kryzysowych, np. osobom nieradzącym sobie z trudnymi sytuacjami lub przeżywającym kryzysy rozwojowe.

Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna Prowadzona Przez Organizacje Pozarządowe

Przeznaczona jest dla dzieci z dysfunkcjami ruchowymi, umysłowymi oraz somatycznie chorych. Z założenia będzie to placówka skierowana do dzieci osieroconych bądź porzuconych przez biologicznych rodziców.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593) wyróżnia się cztery typy placówek opiekuńczo-wychowawczych:

 • placówki specjalistyczne (domy dziecka),
 • placówki interwencyjne (np. pogotowie opiekuńcze),
 • placówki specjalistyczno-terapeutyczne (domy pomocy społecznej),
 • placówki typu rodzinnego (np. rodzinne domy dziecka).

W ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi planowane jest utworzenie całodobowych placówek specjalistycznych – domów dziecka oraz placówki interwencyjnej. Prowadzone one będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Punkt Pracy Socjalnej

Punkt Pracy Socjalnej prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, to miejsce w którym osoby wymagające wsparcia mogą bezpośrednio kontaktować się z pracownikiem socjalnym.

W punkcie realizowane są zadania określone w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:

 • umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
 • wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Specjalna Strefa Rewitalizacji

Ustanawiana jest na obszarze rewitalizacji przez Radę Miejską na okres maksymalnie 10 lat. Jej wprowadzanie pozwala na uproszczenie procedur administracyjnych związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji oraz umożliwia korzystanie ze szczególnych udogodnień i specjalnych procesów. Zapoznaj się ze Specjalną Strefą Rewitalizacji.

Strefa wielkomiejska

Obszar szeroko rozumianego centrum Łodzi, wyznaczony w oparciu o zakres przestrzenny zwartej struktury historycznej: kwartałów zabudowy kamienicznej, zespołów fabrycznych oraz parków i ogrodów. Powierzchnia Strefy Wielkomiejskiej wynosi 1400 ha, na tym obszarze znajduje się cała ulica Piotrkowska (wraz z otoczeniem rynku Starego i rynku Bałuckiego od północy), skrajna zachodnia granica opiera się na alei Jana Pawła II, zaś wschodnia na ulicy Kopcińskiego. Strefa jest zamieszkała przez 21% populacji miasta. Jest najstarszą strukturą miejską Łodzi, najlepiej ukształtowaną urbanistycznie, zawierającą najwięcej okazałych budynków mieszkalnych i fabrycznych oraz regularnie i najpełniej zabudowanych kwartałów.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Zapewniał będzie opiekę dzienną osobom z zaburzeniami czynności psychologicznych. Działania w nim prowadzone będą polegać w szczególności na treningu funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów oraz umiejętności spędzania czasu wolnego. Prowadzone będzie także poradnictwo psychologiczne oraz zajęcia terapii ruchowej. Podopieczni ośrodka będą mieli również zapewnioną pomoc w prowadzeniu spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. W placówce będzie również możliwość przygotowania i spożywania gorącego posiłku. Dom powinien zapewnić swoim podopiecznym miejsce na spotkania z rodziną, salki do pracy indywidualnej oraz pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia terapii zajęciowej. Dodatkowo placówka powinna być wyposażona w przynajmniej niewielki, ogrodzony teren zielony umożliwiający podopiecznym samodzielne przebywanie na zewnątrz, w tym spacery i odpoczynek na ławkach.

Świetlica – Centrum Aktywności Lokalnej

Pełnić będzie funkcje klubu osiedlowego dla różnych grup wiekowych, pozwalającego na integrację i tworzenie więzi społecznych. Centrum może zapewniać organizację czasu wolnego, wsparcie w nauce, zajęcia sportowe i koła zainteresowań. Poza tym w Centrum Aktywności Lokalnej realizowane mogłoby być wsparcie psychologiczne, zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz inne działania aktywności społecznej i zawodowej.

Kontakt