Łódź Rewitalizuje

Pomoc dla przedsiębiorców

Skorzystaj z rządowego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców

Poszukujesz właściwego narzędzia? Wybierz poniżej.

 

Pakiet ustaw „Tarcza antykryzysowa” Ułatwienia dla przedsiębiorców

Skorzystaj z dofinansowania do pensji swoich pracowników i obniż czas pracy

OPIS

Skorzystaj z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

W tym rozwiązaniu:

 • Istnienie możliwość ograniczenia czasu  pracy  o  20% natomiast po takim obniżeniu pracownik powinien być zatrudniony przynajmniej na 0,5 etatu,
 • w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota na pracownika wyniesie 1 300,00 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 233,09 zł (wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy: od 0,67% do 3,33%, podana wysokość składki dotyczy poziomu 1,67%, a więc wysokość przyznanej składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia może być różna),
 • w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota na pracownika wyniesie 2 079,43 zł brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia 372,84 zł (wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy: od 0,67% do 3,33%), a więc wysokość przyznanej składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia może być różna),
 • wysokość pomocy może ulec zmianie, gdyż wyliczana jest na dzień złożenia wniosku. Państwo dopłaca przy obniżonym wymiarze czasu pracy, połowę do wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Wysokość będzie zmieniała się kwartalnie w zależności od obowiązującego powyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • ponadto przy obliczaniu wysokości pomocy uwzględniany jest wymiar czasu pracy.

    

Kiedy możesz skorzystać:

 

 1. Minimalny okres prowadzenia działalności

Przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 2 miesiące żeby móc wyliczyć spadek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

 

 1. Skala spadku przychodów lub inne zmienne kwalifikujące do przystąpienia

Skala spadku obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów
 • z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID-19, lub
 • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
 1. Czy pomoc zależy od wielkości przedsiębiorstwa?

            Nie.

 

 1. Czy świadczenie łączy się z innymi świadczeniami w ramach tarczy antykryzysowej

Świadczenia mogą być łączone, jednakże pomoc nie może być uzyskana w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie tych samych tytułów wypłaty na ochronę miejsc pracy.

 

 1. Czy skorzystanie z świadczenia wyklucza z możliwości skorzystania z innych?

Nie wyklucza, jeżeli nie są na ochronę miejsc pracy tych samych pracowników, z tych samych tytułów (wynagrodzenia, składki).

 

 1. Skala utraty przychodów

Jedyny wskaźnikiem jest spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.


DLA KOGO

 1. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, tj.
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
 • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje).

 • Wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.
 1. Organizacja pozarządowa

Osoba prawna w rozumieniu ustawy o finansach publicznych


W JAKI SPOSÓB

Co musisz przygotować:

Dokumenty do wniosku wynikają z przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych do ustawy i są to dokumenty:

 • kopia porozumienia,
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń,
 • kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy).

Ponadto przedsiębiorca składa oświadczenia o:

 • posiadaniu statusu przedsiębiorcy,
 • wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP lub FP do końca III kwartału 2019 r.,
 • nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy,
 • skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19,
 • odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do Wniosku.

Wnioski dostępne na:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow

Dokumenty złożysz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, właściwym dla siedziby pracodawcy. Wniosek będzie można złożyć do WUP w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą portalu praca.gov.pl


Informacje dodatkowe

Złożenie wniosku i udzielenie pomocy jest bezpłatne.

Podstawa prawna

Art. 1. pkt. 14 (Art. 15g) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Uelastycznij czas pracy
Opis

Dopuszczalne jest dokonanie zmian w czasie pracy pracowników:

 • ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego

odpoczynku, do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;

 • zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;
 • zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w ust. 1, rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po  dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych  miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno  po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres  porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu  innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub
 • nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakciemiesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

 

Pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 godzinami a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku. Równoważnego okresu odpoczynku pracodawca udziela pracownikowi w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni.


Dla kogo

U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID

-19. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, tj.

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
 • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy sytuacji gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje).

Wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.


W jaki sposób

Porozumienie zawiera pracodawca oraz:

 • organizacje związkowe z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy,
 • organizacje związkowe jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe
 • zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy,
 • zakładowa organizacja związkowa jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa,
 • przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku
 • trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.


Podstawa prawna

Art. 1. pkt. 14 (Art. 15zf) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP
Opis

Masz problem z wypłatą wynagrodzeń swoim pracownikom? Skorzystaj z pożyczki Agencji Rozwoju Przemysłu na sfinansowanie pensji. Otrzymasz kwotę netto wymaganą do pokrycia deficytu funduszu wynagrodzeń. Środki trafią wprost na konto Twoich pracowników.

Pożyczka przyznawana jest w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie wyciągu z rachunku (potwierdzającym stan środków na poziomie „0 zł”) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem agenta operacyjnego).


Dla kogo

Małe i średnie przedsiębiorstwa.


W jaki sposób

Dokumenty składane z wnioskiem:

 • Sprawozdania finansowe za lata 2018-2019 (wraz z opinią biegłego rewidenta).
 • Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w harmonogramach spłaty wraz informacją o ustanowionych zabezpieczeniach.
 • Informacja o zatrudnieniu – liczba osób/ etatów / forma zatrudnienia – na koniec 2019, na moment składania wniosku, planowana w okresie finansowania – informacja istotna przy szacowaniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kwestie pracowników/ ew. zasiłków ZUS/ płatności na rzecz działalności gospodarczych).
 • Plan wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego koronawirusem – w podziale na poszczególne kategorie wydatków (operacyjne – wynagrodzenia, składki ZUS/ paliwo, usługi obce: w tym dzierżawy/ najmy/ leasingi operacyjne/ serwis/ inne…, podatki, opłaty, pozostałe oraz finansowe: planowane spłaty leasingów finansowych i kredytów/pożyczek/ innych zobowiązań finansowych); wskazanie okresu na jaki zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne jest wsparcie płynności.
 • Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (w przypadku wyceny nieruchomości dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 miesiące od daty złożenia wniosku, zaś w przypadku maszyn i urządzeń dopuszcza się przyjęcie ich wartości księgowej netto wg stanu na max. 31.12.2019r. i potwierdzenie ich wartości polisą ubezpieczeniową lub ich wyceny nie starszej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku).

Instrukcja wypełnienia wniosku online dostępna jest na stronie ARP:
s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/Umhbt9sF/Instrukcja_sk_adania_wniosku_o_po_yczk_.pdf


Podstawa prawna

Art. 6. – Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. z zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Skorzystaj z dofinansowania na prowadzenie swojej działalności
Opis

Możesz uzyskać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 

    co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

    co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

    co najmniej 80 proc. –  dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

 

Minimalne wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2020 r. wynosi 2600 zł.

 

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Może skorzystać gdy:
osoba fizyczna niezatrudniająca pracowników musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najemnej rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Musi istnieć możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów.

 • procentowy spadek obrotów firmy wyniósł odpowiednio: 30 proc., 50 proc., 80 proc.
 • Prowadzona działalność jest aktywna.

Dla kogo

Osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (samozatrudnione).


W jaki sposób

Dokumenty są dostępne:
psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Dokumenty składasz w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP) właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia naboru wniosków. Nabory są prowadzone w trybie ciągłym.

Wniosek możesz złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.


Podstawa prawna

Art. 1. pkt. 14 – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Art. 73. pkt. 20 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Art. 46. pkt. 10 – Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. z zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 

 

Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
Opis

W przypadku spadku obrotów możesz uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 

 • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

 

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.

Odpowiedz na kilka pytań, żeby sprawdzić, czy możesz skorzystać z tej formy wsparcia.

Możesz skorzystać w przedsiębiorstwie nastąpił spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako sprzedaż towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, wynoszący co najmniej 30 proc. Te same koszty prowadzenia działalności nie będą pokryte z innych środków publicznych.

Przedsiębiorca nie może mieć zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.


Dla kogo
 • Mikroprzedsiębiorca.
 • Mały przedsiębiorca.
 • Średni przedsiębiorca.

W jaki sposób

Co musisz przygotować:

 • Formularz wniosku o pożyczkę dostępny na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy.
 • Kopię pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składa pełnomocnik)

Materiały dostępne na:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej. Wnioski powinny zostać złożone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Nabory są prowadzone w trybie ciągłym.

Wniosek złożysz także online na:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu


Informacje dodatkowe

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Podstawa prawna

Art. 1 pkt. 14 (Art. 15zzd) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Art. 46 pkt. 11 – Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. z zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące
Opis

Możesz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące: od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Możesz skorzystać, jeśli:

 • Byłeś płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób.
 • Jesteś spółdzielnią socjalną zgłoszoną jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 r.
 • Jesteś osobą duchowną.
 • Wykonywałeś pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r., opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia i Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie przekracza kwoty 15 681 zł., tj. 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.

Pamiętaj, że:

 • Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec–maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., chyba że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.
 • Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.
 • Ze zwolnienia z opłacania składek nie skorzystają płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start.

Przepisy Tarczy Antykryzysowej wskazują, że ze zwolnienia mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt. 1 nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +).

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.


Dla kogo

Zwolnienie z opłacenia 100 proc. należności za dany miesiąc dotyczy:

 • Osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych; zob. Art. 8 ust.6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2020 r. poz. 266 tekst jednolity) i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia.
 • Płatników składek, którzy prowadzili działalność:
 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.
 • Spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób)
 • Duchownych

Zwolnienie z opłacenia 50 proc. należności za dany miesiąc dotyczy:

 • Płatników składek, którzy prowadzili działalność:
 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.


W jaki sposób

Wniosek o zwolnienie (RZD) możesz przekazać:

 • Drogą elektroniczną przez PUE ZUS – jeśli zgłosiłeś do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jesteś płatnikiem – spółdzielnią socjalną, w części II wniosku wypełniasz pkt. 1.
 • Drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl – jeśli zgłosiłeś do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jesteś płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku wypełniasz pkt. 1.
 • Za pośrednictwem poczty.
 • Osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS

Podstawa prawna

Art. 1. pkt. 14 (Art. 31zo-zp) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Art. 73. pkt. 65 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Art. 46. pkt. A - Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. z zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Zawieś na 3 miesiące spłatę umowy z ZUS o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności
Opis

Jeżeli posiadasz umowę o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności, możesz wnioskować o zawieszenie jej na 3 miesiące.

Masz możliwość zapłacenia rat i składek nieopłaconych, których terminy płatności przypadają w marcu, kwietniu lub maju 2020 r. w późniejszym terminie, bez naliczenia odsetek za zwłokę, a jedynie opłaty prolongacyjnej.

Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Skorzystanie z narzędzia poprzedza konieczność zawarcia umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności.
Możesz skorzystać, jeżeli masz zawartą z ZUS umowę o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności, możesz złożyć wniosek o jej zawieszenie na okres 3 miesięcy.

Jeżeli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem ZUS, możesz zakwestionować sposób rozpatrzenia. Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na wniosek.


Dla kogo

Płatnicy składek, którzy mają zawartą z ZUS umowę o rozłożeniu zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności. Nie ma znaczenia to, od kiedy prowadzi się działalność, ani wielkość przedsiębiorstwa.


W jaki sposób

Musisz przygotować wniosek o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące (RDS). Instrukcję znajdziesz na stronie ZUS:
www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zawieszenie-realizacji-umowy-o-rozlozeniu-zadluzenia-na-raty-lub-umowy-o-odroczeniu-terminu-platnosci-na-3-miesiace/2562396


Podstawa prawna

Art. 1. pkt. 14 (Art. 15zf) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Uzyskaj większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
Opis

Możesz uzyskać większe dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.

Informacje:

Pracodawca zatrudniający:

 • osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 1950 zł;
 • osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 1200 zł;
 • osobę legitymującą się orzeczeniem o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności uzyska miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tej osoby w kwocie 450 zł.

Kwoty te, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

 • 1200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Dla kogo

Miesięczne dofinansowanie przysługuje pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne po spełnieniu warunków określonych w art. 26a-26c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  


W jaki sposób

W Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PRFON).


Podstawa prawna

Art. 17. pkt. 4 – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Uzyskaj umorzenie odsetek za składki na ubezpieczenie społeczne opłacone z opóźnieniem
Opis

Rozwiązanie przewiduje możliwość odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki.

Nie ma żadnych ograniczeń, co do wysokości odsetek, których dotyczy ulga, jednak dotyczy odsetek za zwłokę w opłacaniu składek powstałych za okres od stycznia 2020 r.

Skorzystanie z tej ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Wniosek należy złożyć w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.
Możesz skorzystać, jeżeli na skutek opóźnienia w opłaceniu składek powstały odsetki za zwłokę, wówczas możesz złożyć wniosek o odstąpienie od ich pobierania. Dotyczy to należności za okres od stycznia 2020 r. ZUS informuje płatnika składek o odstąpieniu od pobierania odsetek za zwłokę w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jeśli płatnik nie zgadza się z rozstrzygnięciem ZUS, może złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złoży pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Ma na to 7 dni od dnia otrzymania od ZUS odpowiedzi na złożony wniosek.


Dla kogo

Wszyscy płatnicy składek. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.


W jaki sposób

Musisz przygotować wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO).

Instrukcję znajdziesz na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Instrukcja+wype%C5%82nienia+wniosku+RDO.doc/cce34854-211b-c082-44bc-9ffaa677efa7


Informacje dodatkowe

By uzyskać odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. musisz opłacić należność główną i złożyć wniosek o odstąpienie od odsetek, czyli wniosek RDO. Wniosek o ulgę możesz przekazać:

 • Drogą elektroniczną przez PUE ZUS – wniosek na PUE ZUS będzie wkrótce dostępny.
 • Drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl – wniosek na PUE ZUS będzie wkrótce dostępny.
 • Za pośrednictwem poczty.
 • Osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Podstawa prawna

Art. 1. pkt. 14 (Art. 31zp) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS
Opis

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Jeśli wniosek złożysz w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, wówczas opłata prolongacyjna nie zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r.

Odpowiedz na kilka pytań, żeby sprawdzić, czy możesz skorzystać z tej formy wsparcia.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie możesz, zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.

Wniosek zostanie złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.


Dla kogo

Musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia, od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia wielkość Twojego przedsiębiorstwa.   


W jaki sposób

Musisz przygotować wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO).

Instrukcję znajdziesz na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Instrukcja+wype%C5%82nienia+wniosku+RDO.doc/cce34854-211b-c082-44bc-9ffaa677efa7


Informacje dodatkowe

Musisz przygotować wniosek RDU. Instrukcję znajdziesz na stronie ZUS.

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o ulgę mogą być złożone:

 • Drogą elektroniczną przez PUE ZUS.
 • Drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl.
 • Za pośrednictwem poczty.
 • Osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Podstawa prawna

Art.73. pkt. 68 (Art. 31zy) – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy
Opis

Czasowe wygaśnięcie w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych zgodnie z właściwymi przepisami, zobowiązań wynikających z umów: najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej.

W terminie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów kwadratowych osoba uprawniona dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na takich samych warunkach, jak przed ogłoszeniem zakazu. Nowa umowa ma wiązać przez okres odpowiadający długości okresu obowiązywania zakazu i dodatkowo sześciu miesięcy. Jeśli oferta nie zostanie złożona w terminie, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia umowy nie doszło. Czasowe wygaśnięcie umowy obowiązuje od dnia wprowadzenia zakazu, a obowiązek złożenia oferty zawarcia nowej umowy na dotychczasowych zasadach – od dnia zniesienia zakazu.


Dla kogo

Jeśli prowadzisz działalność w obiekcie handlowym o powierzchni pow. 2000 metrów kwadratowych i w związku z wprowadzeniem zakazu handlu w tych obiektach nie możesz prowadzić swojej działalności.


W jaki sposób

Osoba uprawniona dotychczas do używania powierzchni handlowej ma złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy.


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Rozwoju

 

Podstawa prawna

Art. 1. pkt. 14 (Art. 15ze) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR
Opis

Zawiadomienie ZAW-NR to dokument, który należy złożyć w przypadku dokonania płatności na rachunek, którego brakuje w Wykazie podatników VAT (tzw. White lista). Termin jego złożenia został wydłużony z 3 do 14 dni. Obowiązek dotyczy transakcji przekraczających 15 tys. zł. Złożenie zawiadomienia ZAW-NR pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji w postaci braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej za zaległości w VAT dostawcy towarów lub usługodawcy związanymi z transakcję. Zgodnie z pkt. 7.3. Objaśnień do Wykazu podatników VAT wystarczającym jest dokonanie jednorazowego zgłoszenia rachunku spoza Wykazu, jeśli kolejne wpłaty są dokonywane na ten sam rachunek.


Dla kogo

Wszyscy podatnicy dokonujący płatności za czynności udokumentowane fakturą wystawioną przez podatników VAT czynnych przekraczające kwotę 15 000 zł.


W jaki sposób

Drogą elektroniczną przez https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/


Informacje dodatkowe

Została uruchomiona skrzynka: WykazPodatnikow@mf.gov.pl oraz poprzez kontakt telefoniczny z Krajową Informacją Skarbową – szczegółowe informacje na stronie: www.gov.pl/web/kas/uzyskaj-pomoc lub poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z urzędami skarbowymi.

Usługa jest bezpłatna.

 

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art. 1. pkt. 14 (Art. 15zzn) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT
Opis

 Jeśli popełnisz błąd w JPK_VAT, (Jednolity Plik Kontrolny VAT; To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet, jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie) urząd może nie naliczyć ci kary. Pamiętaj jednak, że w uzasadnionych przypadkach sankcje będą nadal stosowane.

Zmieni się charakter kary za błędy w ewidencji z instrumentu obligatoryjnego na fakultatywny. Teraz stosowanie kar będzie oparte na uznaniu administracyjnym warunkowanym okolicznościami konkretnej sprawy.


Dla kogo

Podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej.


Informacje dodatkowe

Możesz uzyskać na infolinii podatkowej, 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych).

 

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art. 58 – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Nowy plik JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) wszyscy podatnicy złożą później
Opis

Nowy plik JPK_VAT złożysz dopiero od 1 lipca 2020 r.


Dla kogo

Duży przedsiębiorca


Podstawa prawna

Art. 63 – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Jednorazowa amortyzacja
Opis

Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych jednorazowego odpisu amortyzacyjnego z tytułu nabycia środka trwałego, w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, np. do produkcji maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków do dezynfekcji i higieny rąk. Odpis ma charakter jednorazowy i dotyczy tylko nabytych w 2020 r. środków trwałych.


Dla kogo

Wszyscy podatnicy PIT oraz podatnicy CIT prowadzący działalność gospodarczą.


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art. 4. (art. 52s) i Art. 6 (art. 38k) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

 

Nie musisz informować o schematach podatkowych MDR
Opis

Nie masz obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3 – informacje o korzyściach podatkowych osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym z danego schematu podatkowego lub o dokonaniu jakiejkolwiek czynności będącej elementem schematu podatkowego, nawet w przypadku braku korzyści podatkowej), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane na podstawie przepisów o schematach podatkowych w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.


Dla kogo

Wszystkie podmioty zobowiązane do przekazywania informacji i zawiadomień na podstawie przepisów o schematach podatkowych (tzn. promotor, korzystający lub wspomagający)


W jaki sposób

Informacje o schematach podatkowych składane są przez stronę https://mdr.mf.gov.pl


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art. 63. – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych
Opis

Jeśli spełniasz kryteria określone w ustawie, jesteś zwolniony z obowiązku ponoszenia opłat audiowizualnych i abonamentowych. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Korzystanie to wiąże się z obowiązkiem ponoszenia tych opłat, w tym z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych za każdy radioodbiornik czy telewizor w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.


Dla kogo

Usługodawcy, którzy w prowadzonej działalności korzystają z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz uiszczają abonament za radioodbiornik lub telewizor (np. usługodawcy z branży gastronomicznej, hotelarskiej czy fryzjerskiej).


W jaki sposób

Jeśli spełniasz kryteria, jesteś zwolniony na mocy ustawy: nie ma żadnych dodatkowych warunków i nie musisz składać wniosku.


Podstawa prawna

Art. 1. pkt. 14 (art.151) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Nie musisz płacić podatku od sprzedaży detalicznej
Opis

Podatnikami są sprzedawcy detaliczni dokonujący sprzedaży towarów na rzecz konsumentów, o ile dokonywana sprzedaż przekracza 17 mln zł miesięcznie. Podatek od sprzedaży detalicznej nie był dotychczas pobierany ze względu na jego zablokowanie przez Komisję Europejską (KE) pod zarzutem niezgodności z regułami pomocy państwa - maksymalnie do 31 grudnia 2020 r.


Dla kogo

Podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej.


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art. 47. – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Opis

Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Jeśli twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku o przyznanie świadczenia postojowego nie uległa poprawie, złóż wniosek o kolejne świadczenie postojowe. Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie 3 razy. Kolejne świadczenie możesz otrzymać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymasz, jeśli:

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był, o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym.
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł otrzymasz, jeśli:

 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Jeżeli chcesz skorzystać ze świadczenia postojowego po raz kolejny, to musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.


Dla kogo

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:

 • osoby, które korzystają z Ulgi na start
 • osoby, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +),

jeżeli miały one przestój w następstwie COVID-19.


Informacje dodatkowe

Musisz wypełnić wniosek RSP-D. Instrukcję znajdziesz na stronie ZUS:
https://www.zus.pl/documents/10182/3264150/Instrukcja+wype%C5%82nienia+wniosku+RSP-D.doc/801db733-1387-5708-38f8-56084ed5decc
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek możesz przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Aby otrzymać kolejne świadczenie postojowe, musisz złożyć kolejny wniosek oraz oświadczenie, że twoja sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do ZUS elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez ZUS rozpatrywane.

Osoby, które przesłały swoje wnioski na adres cot@zus.pl lub inny adres mailowy, powinny przekazać je ponownie we właściwy sposób.

 

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art. 73. (pkt. 34) – Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. z zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Nie płać podatku od świadczenia postojowego
Opis

Będziesz zwolniony z podatku dochodowego przychodów z tytułu świadczenia postojowego.

Wolne od podatku dochodowego są otrzymane w 2020 r. przychody z tytułu świadczenia postojowego przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz wykonujących:

 • umowy agencyjne,
 • umowy zlecenia oraz
 • inne umowy o świadczenie usług.

Możesz skorzystać kiedy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.


Dla kogo

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby wykonujące umowy agencyjne, umowy zlecenia, inne umowy o świadczenie usług.


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art. 4. (art. 52m) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Odlicz koszty B+R od dochodu
Opis

Masz możliwość odliczenia od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, już przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku.

Tylko dla podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali albo jednolitą 19% stawką podatku, prowadzący działalność B+R wykorzystywaną do przeciwdziałania COVID-19.

Przepisy nie przewidują okresu prowadzania działalności, który uprawniałby do korzystania z tej preferencji. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego: z działalności gosp. przez podatnika PIT albo z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych przez podatnika CIT. Limity odliczeń kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorcy. Obostrzenia w zakresie pomocy de minimis.   


Dla kogo

Kto może skorzystać:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza.
 • Mikroprzedsiębiorstwa;
 • Małe przedsiębiorstwa;
 • Średnie przedsiębiorstwa;
 • Duże przedsiębiorstwa.

W jaki sposób

Wysokość odliczeń kosztów kwalifikowanych wykazywana jest w składanych zeznaniach rocznych.


Podstawa prawna

Art. 4. (art. 52t) i art. 6. (art. 38l) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Odlicz stratę za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
Opis

 Będziesz mógł pomniejszyć dochód z działalności gospodarczej z roku poprzedniego o stratę poniesioną w roku podatkowym 2020. Jednorazowo będziesz mógł obniżyć dochód o kwotę nie większą niż 5 000 000 zł.

Ulga dotyczy roku poprzedniego, można ją rozliczyć także w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

Możesz skorzystać, jeśli:

 • z powodu COVID-19 poniosłeś w 2020 r. straty z działalności gospodarczej;
 • uzyskałeś przychody z działalności gospodarczej niższe co najmniej o 50% od przychodów uzyskanych w poprzednim roku;
 • prowadziłeś działalność w roku poprzednim i złożyłeś roczne zeznanie podatkowe.

Dla kogo

Podatnicy podatku PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej, tzw. podatkiem liniowym ze stawką 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, bez względu na zaliczenie do określonej kategorii przedsiębiorców (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, itd.)


W jaki sposób

Musisz przygotować korektę zeznania podatkowego PIT złożonego za rok 2019. Zeznanie składasz do właściwego urzędu skarbowego w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej – przy wykorzystaniu usługi e-Deklaracje lub Twój e-PIT.


Informacje dodatkowe

Usługa jest bezpłatna.

Ulga związana jest tylko z konkretnym źródłem przychodów - działalnością gospodarczą, nie ma możliwości korzystania z niej w przypadku innych źródeł przychodu, nie podlega zwrotowi.

 

Podstawa prawna

Art. 4. (art. 52k) i art. 6. (art. 38f) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Skorzystaj z ulgi na złe długi
Opis

Uzyskaj zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o niezapłacone przez podatnika zobowiązania z tytułu zakupionych towarów lub usług.

Zmiana zwalnia z obowiązku zwiększenia dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o niezapłacone przez podatnika zobowiązania z tytułu zakupionych towarów lub usług. Bez tej zmiany podatnicy PIT i CIT, począwszy od zaliczki należnej za marzec 2020 r., zobowiązani byliby do uwzględnienia w podstawie obliczenia zaliczki kwoty nieuiszczonych zobowiązań, również wówczas, gdy brak zapłaty spowodowany byłby brakiem środków finansowych związanych z zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa.

Jednocześnie pozostawia się prawo do obniżenia podstawy obliczenia zaliczki o wierzytelności, czyli należności nieotrzymane przez podatnika, z tytułu sprzedanych towarów lub usług. Brak jest minimalnej lub maksymalnej kwoty zaniechania podwyższenia dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki. Podatnik w ogóle nie uwzględnia zobowiązań w zaliczkach należnych w 2020 r. Ulga dotyczy zaliczek marzec–grudzień 2020 r.


Dla kogo

Ulga jest skierowana do wszystkich przedsiębiorców niezależnie od formy prawnej, w której prowadzona jest działalność, i statusu przedsiębiorcy (działalność gospodarcza prowadzona indywidualnie lub w formie spółki, przedsiębiorca: mikro, mały, średni i duży), w tym również opodatkowanych tzw. ryczałtem ewidencjonowanym.


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art. 17. pkt.9.  – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Nie musisz zwiększać dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczek w 2020 r. o nieuregulowane należności handlowe
Opis

Będziesz zwolniony z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o kwotę zobowiązania z tytułu tzw. należności handlowych, które nie zostało uregulowane, po upływie 90 dni od dnia upływu terminu jego zapłaty.

Jednocześnie jako podatnik (wierzyciel), który ma wierzytelność z tego tytułu, zachowujesz prawo do pomniejszenia dochodu/przychodu o kwotę wierzytelności na dotychczasowych zasadach.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, musisz uzyskać przychody w danym okresie rozliczeniowych o co najmniej 50% niższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie rozliczeniowym w poprzednim roku. A jeśli rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r., to w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Warunek dotyczącego spadku przychodów o 50% nie dotyczy podatników, którzy:

 • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów,
 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej,
 • rozpoczęli działalność w 2020 r.

Dla kogo

Wszyscy podatnicy podatku CIT i PIT.


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art. 17. pkt.9.  – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu
Opis

Masz możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość darowizny (pieniężnej lub rzeczowej) przekazanej na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem, na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Ulgi z tytułu darowizny możesz uwzględnić już na etapie wpłacania zaliczki na podatek dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego.

Z odliczenia skorzystasz w przypadku darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

    Wysokość wydatków ustala się na podstawie:

 • dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy - w przypadku darowizny pieniężnej;
 • dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu - w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

 Nie możesz uwzględnić wartości darowizny przy opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej, opłacaniu zryczałtowanego podatku dochodowego z kapitałów pieniężnych, opłacaniu podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Ulga nie będzie ci przysługiwać, w sytuacji gdy wydatki zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zostały odliczone od dochodów opodatkowanych w innej formie albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.


Dla kogo
 • Każdy, kto opodatkowuje swoje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku (dla dochodów z działalności gospodarczej).
 • Podatnik, który opodatkowuje dochody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W jaki sposób

Musisz przygotować:

 • Zeznanie PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.
 • Dowody wpłaty na rachunek (darowizna pieniężna) lub dowody, z których wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny.
 • Oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (darowizna inna niż pieniężna).

Zeznanie składasz do właściwego urzędu skarbowego w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej – przy wykorzystaniu usługi e-Deklaracje lub Twój e-PIT.   


Podstawa prawna

Art. 4. (art. 52n), art. 6. (art. 38g), art. 23. (art. 57b)  – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz gminy
Opis

Ustawowy terminu płatności opłaty rocznej za 2020 r. zostanie przesunięty do końca czerwca 2020 r., co w konsekwencji pozwala także zawnioskować o ustalenie innego (późniejszego niż 30 czerwca 2020 r.) terminu zapłaty. Rozwiązanie dotyczy płatności pełnej kwoty.

Przesunięcie ustawowego terminu płatności do końca czerwca 2020 r. jest ustawowe i bezwarunkowe, ale ustalenie innego terminu płatności w 2020 r. jest na wniosek, który nie wiąże organu.   


Dla kogo

Wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów Skarbu Państwa oraz gminy, zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy.


W jaki sposób

Wniosek o ustalenie innego terminu płatności w 2020 r. niż do 30 czerwca 2020 r., składasz w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Rozwoju

 

Podstawa prawna

Art.1. pkt. 14 (art. 15j) i art. 53. (art. 1a) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej
Opis

Jeżeli prowadzisz działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub korzystasz ze zwolnienia z tego podatku ze względu na przeznaczenie wyrobu akcyzowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego może w szczególnie uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o odstąpieniu od obecności funkcjonariusza przy określonych czynnościach związanych z obrotem tym wyrobem.


Dla kogo

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które jednocześnie  wykonują czynności w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.


W jaki sposób

Musisz przygotować informację o przebiegu przeprowadzonych czynności, które zostały wykonane bez obecności kontrolującego, do przekazania właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego.


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art.1. pkt. 17 (art. 31zj) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przesuń termin zapłaty podatku od budynków
Opis

Dzięki rozwiązaniu będziesz miał przesunięty termin zapłaty podatku na późniejszy okres - 20 lipca 2020 r.

Musisz spełnić określone warunki, czyli w danym miesiącu poniosłeś negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i uzyskałeś w danym miesiącu przychody niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego. Warunek dotyczącego spadku przychodów o 50% nie dotyczy cię wtedy gdy:

 • stosowałeś w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
 • rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskałeś w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej;
 • rozpocząłeś działalność w 2020 r.

Dla kogo

Podatnicy osiągający przychody z tytułu własności środka trwałego w postaci budynku handlowo-usługowego, budynku biurowego.


Instytucja odpowiedzialna: Krajowa Administracja Skarbowa

 

Podstawa prawna

Art.4.  (art. 52p) i art.6. (art. 38h.) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przedłuż termin realizacji umów o przyłączenie do sieci
Opis

Rozwiązanie pozwala na przedłużenie o dodatkowe 12 miesięcy obowiązywanie umów o przyłączenie do sieci, w których to umowach termin dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej do sieci przypada przed dniem 30 czerwca 2022 r.

Unikniesz kary za brak realizacji zobowiązań oraz wyłączenia instalacji wytwórcy z możliwości uczestniczenia w systemie wsparcia przez 3 lata.


Dla kogo
 • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Osoby samozatrudnione.
 • Mikroprzedsiębiorstwa.
 • Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Klimatu

 

Podstawa prawna

Art.54. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Przedłuż termin realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego
Opis

Zyskasz możliwość przedłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego o czas wskazany we wniosku, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy. Unikniesz kary za brak realizacji zobowiązań oraz wyłączenia instalacji wytwórcy z możliwości uczestniczenia w systemie wsparcia przez 3 lata.


Dla kogo
 • Osoby prowadzące jednoosobową działalność godpodarczą.
 • Osoby samozatrudnione.
 • Mikroprzedsiębiorstwa.
 • Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

W jaki sposób

Wniosek składasz w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE).

Co musisz przygotować:

 • Oświadczenie dostawcy lub dostawców urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub wnioskodawcy.
 • Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.
 • Zaktualizowana gwarancja bankowa, o ile została ustanowiona dla danej instalacji, której ważność została przedłużona co najmniej o okres wskazany we wniosku.

Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, jeśli złożysz go w terminie 30 dni przed dniem spełnienia zobowiązania do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej.


Informacje dodatkowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

tel.: +48 22 487 55 70

e-mail: ure@ure.gov.pl

elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP: /URE/SkrytkaESP

www.ure.gov.pl

godziny pracy Urzędu: 8:15–16:15

 

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Klimatu

 

Podstawa prawna

Art.86. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Przedłuż termin realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego
Opis

Zyskasz możliwość przedłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego o czas wskazany we wniosku, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wartość znikniętej kary za brak realizacji zobowiązań oraz wyłączenia instalacji wytwórcy z możliwości uczestniczenia w systemie wsparcia przez 3 lata.

Nie ma minimalnego okresu jako warunku skorzystania z pomocy. Nie ma minimalnego spadku przychodów lub innych zmiennych finansowych  kwalifikujących do skorzystania z pomocy.

Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony pod warunkiem złożenia go w terminie 30 dni przed dniem spełnienia zobowiązania do wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej. 


Dla kogo

Kto może skorzystać:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza.
 • Mikroprzedsiębiorstwa;
 • Małe przedsiębiorstwa;
 • Średnie przedsiębiorstwa;
 • Duże przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna

Art.84. – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT
Opis

Nowa matryca stawek VAT, która miała wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r., zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Do 30 czerwca 2020 r.:

 • będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z póź. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku,
 • do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008),
 • wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.

Oznacza to, że masz więcej czasu na dostosowanie się do obowiązków i wymagań związanych z nowymi zasadami, np. zaktualizowania danych księgowych oraz magazynowych związanych z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek podatku VAT, czy też wprowadzenia odpowiednich zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach w sprawach wydania WIS i w postępowaniach sądowo-administracyjnych w tych sprawach nie będzie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu na ten okres. Jednak czynności dokonane w tym okresie (np. wniesienie przez podatnika odwołania od decyzji WIS) będą skuteczne.


Dla kogo

Wszyscy podatnicy VAT.  Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT będzie miało charakter ustawowy i nie będzie wymagane składanie dodatkowych wniosków.


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna:

Art.63. – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników
Opis

 Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

 • Co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika.
 • Co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.
 • Co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową.

Dofinansowanie będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. (Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ww. okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.)

Kiedy możesz skorzystać?

Co najmniej rok prowadzenia działalności poprzedzający miesiąc, w którym wykazuje spadek obrotów.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.


Dla kogo
 • Mikroprzedsiębiorca,
 • Mały przedsiębiorca,
 • Średni przedsiębiorca.

W jaki sposób

Formularze są w trakcie opracowania i dostępne będą na stronach urzędów pracy.


Informacje dodatkowe

Usługa jest bezpłatna.

 

Podstawa prawna

Art. 1. pkt. 14 (art.15zzb.1.) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Ulga IP Box
Opis

Dzięki Uldze IP Box opodatkujesz preferencyjną 5% stawką podatkową kwalifikowane dochody osiągane z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Nowa regulacja daje ci możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego w zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym), w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.

Rozwiązanie skierowane jest do podatników CIT osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

W przypadku podatników PIT rozwiązanie to skierowane jest do podatników osiągających kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w 2020 r.

Korzystanie z tego rozwiązania będzie możliwe również w sytuacji, gdy podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy jego uzyskania, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek podatnik zastosował 5% stawkę podatku.


Dla kogo
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • Mikroprzedsiębiorstwa,
 • Małe przedsiębiorstwa,
 • Średnie przedsiębiorstwa,
 • Duże przedsiębiorstwa.

Podatnik CIT, Podatnik PIT rozliczający się na zasadach ogólnych lub według jednolitej 19% podatku dochodowego


W jaki sposób

Skorzystanie z tego rozwiązania wykażesz po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym.


Informacje dodatkowe

Kwoty opłat są enumeratywnie wymienione w ustawie (lista zamknięta).

 

Podstawa prawna

Art. 4.  (art.52u.) i art.6. (art.38m) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Ułatwienia w e-paragonach
Opis

Jeśli jesteś podatnikiem i prowadzisz ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, możesz wystawić nabywcy paragon fiskalny w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument nabywcy w sposób z nim uzgodniony. 

Klient zachowa możliwość wyboru formy otrzymania paragonu fiskalnego/faktury w postaci papierowej lub postaci elektronicznej.   


Dla kogo

Podatnicy zobowiązani do wystawienia paragonów fiskalnych (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca).


Informacje dodatkowe

Możesz uzyskać na infolinii podatkowej:
https://www.podatki.gov.pl/zadaj-pytanie/telefon-do-konsultanta/

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art. 32. – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Ułatwienia w zakresie PZP
Opis

W porozumieniu z zamawiającym, możecie przesunąć termin wykonania umowy, czy zmienić sposób jej wykonywania. Pomoże to wam w dalszej realizacji zamówień publicznych. Dodatkowo, zamawiający może bez żadnych negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem COVID-19, np. brakiem wystarczającej liczby pracowników. Będzie to stanowiło czynnik stabilizujący sytuację finansową przedsiębiorców.


Dla kogo

Strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

 • zamawiający i wykonawca.
 • podwykonawca oraz dalszy podwykonawca w zakresie rozwiązań dotyczących zmian umowy.

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Rozwoju

 

Podstawa prawna

Art.1. pkt. 14 (art.15r) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej
Opis

Możesz skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty:

 • wydłużenie karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych, w których nie rozpoczęła się jeszcze spłata kapitału),
 • maksymalnie 6-miesięczne wakacje kredytowe (możliwość zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych - do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i PES),
 • dwukrotne obniżenie oprocentowania na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy* (dla nowych pożyczek oraz już udzielonych)**

 *po upływie 12 miesięcy, dla wszystkich pożyczek oprocentowanie ustalane jest wg  dotychczasowych zasad, tj. przed  uwzględnieniem  zmian;

** w stosunku do pożyczek udzielonych obniżenie oprocentowania odnosi się do stopy  redyskonta weksli, obowiązującej w dniu  zawarcia umowy pożyczki;

w przypadku trudnej sytuacji finansowej PES, związanej z COVID-19, pośrednik finansowy może obniżyć oprocentowanie do 0% na  okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

 • wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy (dodatkowo o 6 miesięcy - dla zawartych umów i nowych pożyczek zawieranych do 31.12.2020)
 • wydłużenie okresu spłaty pożyczek o maksymalnie 12 miesięcy (dla Pożyczki na start i Pożyczki Rozwojowej).

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione, po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.


Dla kogo

Podmioty sektora ekonomii społecznej


W jaki sposób

Miejsce składania dokumentów:

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA,

www.tise.pl

tel. 22 636 07 40

e-mail:tise@tise.pl


Informacje dodatkowe

Pożyczkobiorcy nie są obciążani kosztem prowizji i opłat związanych z udzieleniem pożyczki. Preferencyjne oprocentowanie: 0,5 stopy redyskonta weksli NBP dla pożyczki na start (w przypadku utworzenia nowego miejsca pracy) / stopa redyskonta weksli NBP dla pożyczki na rozwój (w przypadku gdy każde 100 000 zł zaciągniętej pożyczki przyczynia się do utworzenia jednego nowego miejsca pracy).

 

Podstawa prawna

Art.15zzzd. - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Art. 70-74. – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Uzyskaj ulgi w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego
Opis

Wprowadzona zostaje możliwość udzielenia ulgi przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego bez konieczności wcześniejszej uchwały właściwej rady lub sejmiku w tej sprawie, możliwość odstąpienia od dochodzenia należności bez ograniczeń co do kwoty zobowiązania.

Informacje:

Umorzenie w całości lub w części, odroczenie płatności, rozłożenie na raty należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, za okres stanu zagrożenia  epidemicznego lub epidemii bezpośrednio przez prezydenta miasta (wójta, burmistrza, zarząd powiatu albo zarząd województwa) bez konieczności wcześniejszego podjęcia w tej sprawie uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Możliwość określenia w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zasad odstąpienia od dochodzenia wszystkich należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających jednostce samorządu terytorialnego od podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Możliwość bezpośredniego odstąpienia przez prezydenta miasta (wójta, burmistrza, zarząd powiatu albo zarząd województwa) od dochodzenia należności z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego, za okres stanu zagrożenia  epidemicznego lub epidemii, bez konieczności wcześniejszego podjęcia w tej sprawie uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Bez ograniczeń czasowych – na zasadach ustalonych w uchwale właściwej rady (albo sejmiku), za okres zagrożenia epidemicznego lub epidemii – bezpośrednio przez prezydenta miasta (wójta, burmistrza, zarząd powiatu albo zarząd województwa).


Dla kogo

Wszyscy przedsiębiorcy oraz osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.


W jaki sposób

Wniosek złożysz w urzędzie miasta (gminy, starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim) właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości.


Podstawa prawna

Art.1. pkt. 14 (art. 15zze) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy
Opis

Otrzymasz pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, zawarte jest we wniosku o umorzenie pożyczki, Pożyczkobiorca składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.


Dla kogo

Jeśli masz statusu mikroprzedsiębiorcy (w tym mikroprzedsiębiorca niezatrudniający pracowników) i prowadziłeś działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.


W jaki sposób

Co musisz przygotować:

 • Umowę
 • Wniosek (plik pdf)
 • Wniosek (plik docx)
 • Formularz pomocy publicznej - Załącznik nr 1 do wniosku
 • Kopię pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składa pełnomocnik)

Formularze i dokumenty są dostępne na Praca.gov.pl.

Dokumenty składasz w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru. Wniosek  możesz złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.


Podstawa prawna

Art.1. pkt. 14 (art. 15zzd) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne
Opis

Podmioty ekonomii społecznej (oraz inni płatnicy składek), które były płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne przed 1 lutego 2020 r. oraz zgłosiły do ubezpieczenia społecznego na dzień 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 osób mogą zostać na 3 miesiące zwolnione z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Składki zawieszane są za okres od 1 marca do 31 maja. Wniosek będzie można złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2020 r. w ZUS.


Dla kogo

PES które zgłosiły do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 osób


W jaki sposób

Należy się zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Podstawa prawna

Art.1. pkt. 17 (art. 31zo) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP
Opis

 Jeśli chcesz otrzymać wsparcie na podstawową działalność firmy, finansowanie obrotowe, zakup sprzętu lub działalność B+R, skorzystaj z pożyczek unijnych. 

Możesz skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty pożyczek unijnych:

 • dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencji w spłacie kapitału;
 • 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na okres 4 miesięcy
 • obniżenie oprocentowania pożyczek;
 • brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy.

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.


Dla kogo
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • Mikroprzedsiębiorstwa,
 • Małe przedsiębiorstwa,
 • Średnie przedsiębiorstwa,
 • Duże przedsiębiorstwa.

Informacje dodatkowe

Szczegóły na stronach:
pozyczkiunijne.bgk.pl
www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

Więcej na:

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

 

Podstawa prawna

Art.15zzzd. - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Art. 70-74. – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Skorzystaj z Pożyczki Płynnościowej z Programu Inteligentny Rozwój
Opis

Pożyczka płynnościowa pozwala sfinansować wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Dzięki niej opłacisz:

 • Pokryjesz wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności i zapewnieniem jej płynności finansowej.
 • Sfinansujesz do 100 proc. wydatków firmy.
 • Spłacasz jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek.
 • Otrzymujesz finansowanie bez opłat i prowizji.
 • Możesz skorzystać z karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki.
 • Wakacje kredytowe – wydłużenie okresu spłaty raz do roku na 2 miesiące (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki).

Przedsiębiorca będzie mógł wziąć więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 15 mln zł, a także:

 • nie może przekroczyć 25 proc. łącznego obrotu firmy w 2019 r. lub
 • dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu,
 • kwota pożyczki może być też uzależniona od obrotów firmy i wysokości wynagrodzeń pracowników – o szczegóły należy pytać instytucje finansujące.

Dla kogo

Z pożyczki możesz skorzystać, jeśli:

 • prowadzisz firmę, która nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31 grudnia 2019 r., a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
 • na firmie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 • firma nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych,
 • najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki firma posiada siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Skorzystać mogą:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, bez względu na branżę, w jakiej działają, które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji.
 • Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą.

Informacje dodatkowe

Wszelkie informacje o pożyczce i warunkach przystąpienia dostępne są na stronie BGK oraz na stronach instytucji finansujących współpracujących z BGK.

Pożyczek w w województwie łódzkim udziela Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Wzory wniosków dostępne będą online lub w siedzibie instytucji finansujących, które udzielają pożyczek.

 

Podstawa prawna

Art.12,37,70-73,75. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Program gwarancji BGK Kreatywna Europa
Opis

Przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący swoją działalność w branżach zaliczanych do tzw. sektorów kreatywnych lub sektora kultury mogą skorzystać z opiewającego na ponad 500 mln zł programu gwarancji Kreatywna Europa, wdrożonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancja Kreatywna Europa jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dzięki niej przedsiębiorcy z sektorów kreatywnych i kultury mają ułatwiony dostęp do finansowania.


Dla kogo

Skorzystać mogą:

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzący swoją działalność w branżach zaliczanych do tzw. sektorów kreatywnych lub sektora kultury

Informacje dodatkowe

Dokumenty możesz pobrać ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego:
www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-kreatywna-europa/

 

Podstawa prawna

Art.12,37,70-73,75. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Skorzystaj z gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych
Opis

Uzyskaj Gwarancję Płynnościową BGK na zabezpieczenie kredytu i zdobądź środki na utrzymanie firmy w kryzysie.

Z Funduszu Gwarancji Płynnościowych udzielane mogą być gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19  (niezależnie od branż). Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą udzielane do końca 2020 roku.

Możliwe jest zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł) dla nowych lub odnawianych kredytów. Gwarancja kredytowa udziela jest na maksymalnie 27 miesięcy, a kredyt ma pomóc przedsiębiorcy zapewnić płynność finansową.

Gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą mogły być zabezpieczone kredyty, dla których umowy kredytowe były zawierane od 1 marca 2020 r.

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na dzień 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym.


Dla kogo

Średnie i duże przedsiębiorstwa


Informacje dodatkowe

wymagane dokumenty musisz zapytać w banku, który współpracuje z BGK i w którym będziesz chciał składać wniosek.

Dokumenty składane są za pośrednictwem banków kredytujących, które podpiszą z BGK umowy w tym zakresie. Lista banków dostępna jest na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/gwarancje-z-funduszu-gwarancji-plynnosciowych/

 

Podstawa prawna

Art.12,37,70-73,75. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
Opis

Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym. Dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość.

Kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł.


Dla kogo

Małe i średnie przedsiębiorstwa


Informacje dodatkowe

Dokumenty składane z wnioskiem:

 • Sprawozdania finansowe za lata 2018-2019 (wraz z opinią biegłego rewidenta).
 • Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w harmonogramach spłaty wraz informacją o ustanowionych zabezpieczeniach.
 • Informacja o zatrudnieniu – liczba osób/ etatów / forma zatrudnienia – na koniec 2019, na moment składania wniosku, planowana w okresie finansowania – informacja istotna przy szacowaniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kwestie pracowników/ ew. zasiłków ZUS/płatności na rzecz działalności gospodarczych).
 • Plan wpływów i wydatków najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanego koronawirusem – w podziale na poszczególne kategorie wydatków (operacyjne – wynagrodzenia, składki ZUS/ paliwo, usługi obce: w tym dzierżawy/ najmy/ leasingi operacyjne/ serwis/ inne…, podatki, opłaty, pozostałe oraz finansowe: planowane spłaty leasingów finansowych i kredytów/pożyczek/ innych zobowiązań finansowych); wskazanie okresu na jaki zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne jest wsparcie płynności.
 • Prognoza finansowa na kolejne lata finansowania (w tym prognoza uproszczona).
 • Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (w przypadku wyceny nieruchomości dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 miesiące od daty złożenia wniosku, zaś w przypadku maszyn i urządzeń dopuszcza się przyjęcie ich wartości księgowej netto wg stanu na max. 31.12.2019r. i potwierdzenie ich wartości polisą ubezpieczeniową lub ich wyceny nie starszej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku).

Instrukcja wypełnienia wniosku online dostępna jest na stronie ARP:
s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/tLqQSgUd/Instrukcja_sk_adania_wniosku_o_po_yczk_.pdf

 

Podstawa prawna

Art.6. - Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. z zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne
Opis

Kredyt na innowacje technologiczne (premia technologiczna) to dotacja finansująca do 70% kwoty inwestycji (projektu). Na realizację projektu przedsiębiorca musi posiadać środki własne oraz zaciąga kredyt technologiczny (inwestycyjny) w banku komercyjnym.

Możesz skorzystać z nowych warunków:

 • wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca br. (w tym połączenie rundy 4 i 5);
 • wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni;
 • wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie z 30 na 67 dni;
 • wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej z 10 na 12 miesięcy;
 • wprowadzenie paneli zdalnych (aby nie narażać przedsiębiorców i ekspertów na konieczność osobistego stawiennictwa się na panele).

Dla kogo
 • Mikroprzedsiębiorstwa,
 • Małe przedsiębiorstwa,
 • Średnie przedsiębiorstwa.

 Informacje dodatkowe

Na realizację projektu przedsiębiorca musi posiadać środki własne oraz zaciąga kredyt technologiczny (inwestycyjny) w jednym poniższych banków komercyjnych:

 • Alior Bank SA
 • Bank BGŻ BNP Paribas SA
 • Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Bank Millennium SA
 • Bank Ochrony Środowiska SA
 • Bank Polska Kasa Opieki SA
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz zrzeszone banki spółdzielcze
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Deutsche Bank Polska SA
 • Idea Bank SA
 • ING - Bank Śląski SA
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • mBank SA
 • PKO Bank Polski SA
 • SGB Bank SA

 

    oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych:

 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Getin Noble Bank SA
 • Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy.

Szczegóły na stronach:
pozyczkiunijne.bgk.pl
www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

Więcej na:

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/kredyt-na-innowacje-technologiczne/

 

Podstawa prawna

Art.15zzzd. - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Art. 70-74. – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

 

 

Korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK
Opis

Możesz uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK tj.:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
 • wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego

Zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r. z możliwością ich przedłużenia.

Wdrożenie tych zmian w bankach kredytujących zależy od decyzji banków.


Dla kogo

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US.


W jaki sposób

Oferty gwarancji de minimis  dostępne w następujących bankach:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • mBank S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.
 • SGB-Bank S.A. i zrzeszone banki spółdzielcze
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

Podstawa prawna

Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu
Opis

Po sprowadzeniu pojazdu z zagranicy będziesz miał więcej czasu na zarejestrowanie pojazdu. Do tej pory było to 30 dni, a ustawa wydłuża ten okres do 180 dni. Zmiana obowiązuje do końca roku 2020.


Dla kogo

Każdy, kto sprowadza pojazd z zagranicy.


Informacje dodatkowe

Uzyskasz we właściwym starostwie powiatowym.

 

Instytucja odpowiedzialna:Ministerstwo Infrastruktury

 

Podstawa prawna

Art.1. pkt. 17 (art. 38i) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Niższe zaliczki na PIT/CIT
Opis

Możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz niższe zaliczki na podatek dochodowy, żeby nie stracić płynności finansowej. Złóż wniosek o ograniczenie poboru zaliczek i sprawdź czy urząd przyzna ci taką pomoc. Zobacz, jak to zrobić. 


Dla kogo

Wszyscy podatnicy PIT/CIT


W jaki sposób

W Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), także online na:

https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0298_00


Podstawa prawna

Art.4. (art. 52n) i art.6. (art. 38j) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikrofirm
Opis

W ramach Tarczy Finansowej PFR dla Mikrofirm przedsiębiorca może otrzymać finansowanie w formie subwencji finansowej.

Kwota subwencji finansowej jest określana jako iloczyn liczby Pracowników oraz kwoty bazowej subwencji finansowej w wysokości 12, 24 lub 36 tys. zł na zatrudnionego Pracownika w zależności od skali spadku przychodów ze sprzedaży (odpowiednio 25 proc., 50 proc.+, 75 proc.+), jednak nie więcej niż 324 tys. zł.

Otrzymana przez Firmę subwencja finansowa będzie podlegała spłacie, jednak do 75 proc. wartości subwencji finansowej może zostać umorzone na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25 proc. wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia,
 • dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Środki uzyskane w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Mikrofirm można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym:

 

 • pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
 • kosztów zakupu towarów i materiałów,
 • kosztów usług obcych,
 • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego,
 • kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym,
 • zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu (zakaz akwizycji).

Istnieje możliwość wykorzystania subwencji finansowej na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25 proc. wartości subwencji finansowej. Obowiązuje zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.


Dla kogo

 1. Przedsiębiorcy będący mikroprzedsiębiorcami spełniający następujące kryteria:
 • zatrudnia co najmniej 1 oraz nie więcej niż 9 pracowników, z wyłączeniem właściciela, oraz
 • jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR
 1. Przedsiębiorcy, którzy odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
 1. Przedsiębiorcy, którzy na dzień składania wniosku nie otworzyli likwidacji na podstawie KSH oraz wobec których – na dzień składania wniosku – nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe ani postępowanie restrukturyzacyjne.
 1. Przedsiębiorca: 
 • który posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 • którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.
 1. Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.   
 1. Przedsiębiorca:
 • nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku,
 • nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. albo
 • nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku, przy czym:
 • – rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub
 • – zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.
 1. Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:
 • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka,
 • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe,
 • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

W jaki sposób

Odpowiednia lista dokumentów i informacji niezbędna do złożenia wniosku zostanie udostępniona Przedsiębiorcom za pośrednictwem kanałów elektronicznych (banków) oraz na stronie internetowej PFR.

Aktualna lista banków udzielających wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PRF jest dostępna na stronie internetowej PFR.

Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Mikrofirm będzie udzielane po złożeniu wniosków przez Przedsiębiorców za pośrednictwem kanałów elektronicznych (banków).


Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe znajdziesz na stronie internetowej PFR.

https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html

 

Podstawa prawna

Art.65. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm
Opis

W ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP przedsiębiorca może otrzymać finansowanie w formie subwencji finansowej. Kwota wysokości subwencji finansowej będzie zależna od wielkości przychodów ze sprzedaży 2019 roku oraz skali spadków przychodów i obliczana w następujący sposób (przypadki rozłączne):

 • Jeśli spadek przychodów ze sprzedaży mieści się w przedziale <0; 25 proc.), to subwencja nie zostanie udzielona. 
 • Jeśli spadek przychodów ze sprzedaży mieści się w przedziale<25; 50 proc.), to subwencja będzie równa 4 proc. * przychody ze sprzedaży 2019.
 • Jeśli spadek przychodów ze sprzedaży mieści się w przedziale <50;75 proc.) to subwencja będzie równa 6 proc. * przychody ze sprzedaży 2019.
 • Jeśli spadek przychodów ze sprzedaży mieści się w przedziale<75; 100 proc.>, to subwencja będzie równa 8 proc. * przychody ze sprzedaży 2019; maksymalnie do 3,5 mln PLN.

Otrzymana przez firmę subwencja finansowa będzie podlegała spłacie, jednak do 75 proc. jej wartości może zostać umorzone na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty subwencji na następujących zasadach:

 • 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności,
 • 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
 • dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Środki uzyskane w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów bieżącej działalności, w tym:

 • pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
 • kosztów zakupu towarów i materiałów,
 • kosztów usług obcych,
 • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego,
 • kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym,
 • zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu (zakaz akwizycji).

Istnieje możliwość wykorzystania subwencji finansowej na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25 proc. wartości subwencji finansowej. Obowiązuje zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.


Dla kogo

Przedsiębiorcy będący małymi lub średnimi przedsiębiorcami spełniający następujące kryteria:

 • zatrudnia do 249 pracowników, z wyłączeniem właściciela, oraz
 • jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR; przy czym:

      – nie jest mikrofirmą, lub

– nie jest beneficjentem programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm.

Przedsiębiorcy, którzy odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Przedsiębiorcy, którzy na dzień składania wniosku nie otworzyli likwidacji oraz wobec których – na dzień składania wniosku – nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe ani    postępowanie restrukturyzacyjne

    Przedsiębiorca: 

 • który posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • który jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 • którego główny beneficjent rzeczywisty, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 1) Ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03). Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.

    Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

    Przedsiębiorca:

 • nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku,
 • nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. albo
 • nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku, przy czym:

    – rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub

    – zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w zakresie:

 • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka,
 • działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe,
 • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

W jaki sposób

Odpowiednia lista dokumentów i informacji niezbędna do złożenia wniosku zostanie udostępniona Przedsiębiorcom za pośrednictwem kanałów elektronicznych (banków) oraz na stronie internetowej PFR.

Aktualna lista banków udzielających wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PRF jest dostępna na stronie internetowej PFR.

Finansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MSP będzie udzielane po złożeniu wniosków przez Przedsiębiorców za pośrednictwem kanałów elektronicznych (banków).


Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe znajdziesz na stronie internetowej PFR.

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

 

Podstawa prawna

Art.65. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 

 

Możesz umorzyć, rozłożyć na raty lub zapłacić później należności podatkowe
Opis

Nie możesz zapłacić w terminie podatku, zaległości podatkowych lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek? Złóż wniosek o odroczenie terminu płatności i sprawdź, czy urząd przyzna ci taką pomoc. Odroczenie terminu płatności to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas.

Jeśli masz zaległości (ze spłatą zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub zapłatą opłaty prolongacyjnej), urząd skarbowy może anulować ci ich zapłatę, żebyś nie stracił płynności finansowej.

Jeśli masz zaległości, możesz umówić się z urzędem skarbowym, że zapłacisz je w ratach, żeby nie stracić płynności finansowej.


Dla kogo

Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą.


W jaki sposób

Jeśli:

 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania);
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu);
 • nie posiadasz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności);
 • nie posiadasz siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

 

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów: Jeśli masz np.: oddział w Polsce, wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki), firmę z kapitałem zagranicznym, wniosek złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych.


Instytucja odpowiedzialna: Krajowa Administracja Skarbowa

 

Podstawa prawna

Art.1. pkt. 14 (art. 15zzzq) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatku
Opis

Uzyskasz zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.

Wniosek podatnika uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, a w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:

 • które nie stanowią pomocy publicznej,
 • które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis,
 • które stanowią pomoc publiczną: a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

Dla kogo

Płatnicy, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca) oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.


W jaki sposób

Musisz przygotować:

 • wniosek o rozłożenie na raty/odroczenie zapłaty podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 • Pełnomocnictwo szczególne PPS-1, jeżeli nie zostało ustanowione pełnomocnictwo ogólne PPO-1;
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika szczególnego należy uiścić opłatę skarbową – w wysokości 17 zł - nie płaci się opłaty skarbowej gdy pełnomocnikiem są mąż, żona, wstępni, zstępni: w przypadku ustanowienia pełnomocnika ogólnego PPO-1 opłaty skarbowej nie ma)

Do organu podatkowego, który na podstawie odrębnych przepisów jest właściwy do ustalania lub określania zobowiązań z tytułu danego podatku (np. w przypadku PIT do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania).

Wniosek należy złożyć w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art.1. pkt. 14 (art. 15zzzq) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Przesuń termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku
Opis

Od 2 do 4 miesięcy będziesz mógł wydłużyć termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego - zależnie od statusu podatnika.

Będziesz mógł wydłużyć termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Inne zmienne kwalifikujące do przystąpienia:

 • termin zakończenia roku podatkowego, zależnie od grupy (punkt 2), tj. w okresie:
 • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. lub
 • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.;
 • status podmiotu zwolnionego przedmiotowo z podatku CIT - w przypadku podatników, którym odroczono termin do końca lipca 2020 r.
 • wymóg, aby dochody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% wszystkich przychodów - w przypadku podatników osiągających dochody z działalności pożytku publicznego. 

Dla kogo

Odroczenie obejmuje wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), z tym, że w przypadku:

 • podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 ustawy o CIT), a także
 • podatników osiągających dochody z działalności pożytku publicznego (art. 3 ust. 2 i 3, art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) stanowiące co najmniej 80% wszystkich przychodów
 • termin zostanie przesunięty do dnia 31 lipca 2020 r. i dotyczyć będzie tych podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.;
 • w przypadku pozostałych podatników termin zostanie przesunięty do dnia 31 maja 2020 r. i dotyczyć będzie podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

W jaki sposób

Zeznanie składasz do właściwego urzędu skarbowego w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznej – przy wykorzystaniu usługi e-Deklaracje lub Twój e-PIT.   


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art.1. pkt. 14 (art. 15zzj) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Elektroniczny czynny żal
Opis

Jeśli naruszyłeś przepisy podatkowe, teraz możesz wyrazić „skruchę" w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu.

Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 poz. 19) umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków.

Teraz możesz załatwić sprawę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego (Rekomenduje się korzystanie ze skrzynki ePUAP i składanie czynnego żalu na wzorze pisma ogólnego, do czasu uruchomienia funkcjonalności na portalu podatkowym).

Zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony (warunki skuteczności czynnego żalu nie uległy zmianie).

Możesz skorzystać kiedy sprawca zawiadomi o popełnieniu czynu zabronionego, poda istotne okoliczności tego czynu oraz wpłaci uszczuploną należność publicznoprawną, jeżeli czyn polega na jej uszczupleniu.


Dla kogo

Przedsiębiorca, sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.


W jaki sposób

Online na:
pz.gov.pl/dt/login/login


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art.26. – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Złóż później informację o cenach transferowych
Opis

Przedłużone zostały terminy dotyczące realizacji obowiązków w zakresie cen transferowych dla podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Do 30 września 2020 r. przedłużony został termin złożenia informacji o cenach transferowych:

 • TPR-P (art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: ustawa o PIT),
 • TPR-C (art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: ustawa o CIT).

Do 30 września 2020 r. przedłużony został termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w:

 • 23y ust. 1 ustawy o PIT,
 • 11m ust. 1 ustawy o CIT.

Do 31 grudnia 2020 r. przedłużony został termin na dołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych do dokumentacji lokalnej, o którym mowa w:

 • 23zb ust. 1 ustawy o PIT,
 • 11p ust. 1 ustawy o CIT.

Możesz skorzystać jeśli rok podatkowy rozpoczął się u Ciebie po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.


Dla kogo

Podmioty wskazane w ustawie o PIT i ustawy o CIT, obowiązane do złożenia informacji o cenach transferowych (w tym jednoosobowa działalność, mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca).


Informacje dodatkowe

Usługa jest bezpłatna.

Więcej informacji na infolinii podatkowej: https://www.podatki.gov.pl/zadaj-pytanie/telefon-do-konsultanta/

 

Podstawa prawna

Art.1. pkt. 17 (art.31z) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Zmniejsz podstawę podatku dochodowego o nieuregulowane należności handlowe
Opis

Możliwe jest zmniejszenie podstawy podatku dochodowego podatnika o nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty.

W związku z tym, jako podatnik będziesz zwolniony z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o kwotę zobowiązania z tytułu tzw. należności handlowych, które nie zostało uregulowane, po upływie 90 dni od dnia upływu terminu jego zapłaty.

Jednocześnie jako podatnik (wierzyciel), który ma wierzytelność z tego tytułu, zachowujesz prawo do pomniejszenia dochodu/przychodu o kwotę wierzytelności na dotychczasowych zasadach.

By skorzystać z tego rozwiązania, musisz uzyskać przychody w danym okresie rozliczeniowych o co najmniej 50% niższe od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie rozliczeniowym w poprzednim roku. A jeśli rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r., to w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Warunek dotyczącego spadku przychodów o 50% nie dotyczy podatników, którzy:

 • stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów,
 • rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej,
 • rozpoczęli działalność w 2020 r.

Dla kogo

Wszyscy podatnicy podatku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).


Podstawa prawna

Art.4. (art.52q) i art.6. (art.38i) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Zapłać później PIT za swoich pracowników
Opis

Do 1 czerwca br. możesz zapłacić zaliczki pobrane od wynagrodzeń pracowników w marcu i kwietniu br.

O prolongatę nie trzeba wnioskować. Przysługuje ona z mocy prawa, o ile firma odczuła negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Prolongata dotyczy zaliczek i podatku zryczałtowanego pobranych od dochodów/przychodów pracowników i osób wykonujących umowy zlecenia i o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych pobranych w marcu i kwietniu 2020 r.


Dla kogo
 • Płatnicy wymienieni w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy PIT.
 • Pracodawcy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt. 8 ustawy PIT (przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia i o dzieło zawartych z firmą) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych.

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art.46. pkt. 19 – Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. z zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 

 

Zwróć wpłacone przez klientów zaliczki w późniejszym terminie
Opis

Regulacja umożliwiająca późniejszy zwrot środków przez przedsiębiorców – dotyczy również sportu i rekreacji. Tym samym wszystkie uzyskane środki przez organizatorów na wydarzenie sportowe, które się nie odbyło z powodu ogłoszenia stanu epidemii, podlegają zwrotowi w terminie 180 dni od zerwania umowy (żądania zwrotu pieniędzy przez klienta) lub zastępczo organizator może przeznaczyć wpłacone pieniądze na inne wydarzenie, na które w zamian za nieodbyte skorzysta klient.

Niezależnie od powyżej wskazanych regulacji bezpośrednio odnoszących się do podmiotów i osób prowadzących działalność związaną z kulturą fizyczną (sportem i rekreacją) znajdą do nich zastosowanie regulacje ogólne dotyczące m.in. świadczenia postojowego, dofinansowania pensji pracownikom, zwolnień z ZUS itp. oraz inne przepisy dotyczące NGO.


Dla kogo

Organizatorzy wydarzeń sportowych.


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Sportu

 

Podstawa prawna

Art.73. pkt. 33 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych
Opis

Organy egzekucyjne nie mogą dokonywać czynności egzekucyjnych, zajęcia rachunku bankowego, a jeżeli zajęcie egzekucyjne składnika majątkowego dłużnika nastąpiło przed wstrzymaniem postępowania egzekucyjnego, to nastąpi wstrzymanie realizacji zastosowanych środków egzekucyjnych. Okres wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych zostanie określony w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Wstrzymanie postępowań egzekucyjnych nastąpi z mocy prawa, tj. nie będzie wymagało złożenia wniosku.


Dla kogo

Przy wydawaniu rozporządzenia zostaną uzgodnione grupy przedsiębiorców, wobec których nastąpi wstrzymanie postępowanie egzekucyjne.


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art.73. pkt. 46 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Przedłuż ważność zezwolenia na pracę i oświadczenia
Opis

Wydłużenie z mocy prawa okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca, zezwoleń na pracę sezonową (oraz decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub  przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową), jak również wydłużenie z mocy prawa dopuszczalnego okresu pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, na czas stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii i następujących po nim 30 dni. Automatyczne przedłużenie możliwości pracy dotyczy dokumentów, których koniec ważności przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Podstawa prawna

Art.1. pkt. 14 (art.15z) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Złóż później zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU
Opis

Do 31 sierpnia 2020 r. możesz stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych, tj. sprzedawać i kupować je na dotychczasowych zasadach (oświadczenia w postaci papierowej). Przedłużenie okresu przejściowego dotyczy zarówno warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe, jak też zasad przewozu tych wyrobów zgodnie z ustawą o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.


Dla kogo

Każdy sprzedający i nabywający paliwa opałowe.


Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art.60. – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Zrezygnuj z uproszczonej formy wpłacania zaliczki
Opis

Możesz zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Pamiętaj jednak, że zaliczki na zasadach ogólnych trzeba zapłacić. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu składanym za 2020 r.


Dla kogo
 • Mały podatnik CIT (pełna forma sprawozdawczości).
 • Podatnik PIT.

Instytucja odpowiedzialna: Ministerstwo Finansów

 

Podstawa prawna

Art.4. (art. 52r) – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Kontakt