Łódź Rewitalizuje

RODO

Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy
  Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel. + 48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl. Z inspektorem oraz zastępcą inspektora ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia.

Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach prawa:

 1. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256);
 2. 3 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z poźn. zm.);
 3. Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi (załącznik do uchwały
  Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 września 2016 r., z poźn. zm.).

Pani/Pana dane będą przetwarzane celem wydania zaświadczenia dotyczącego położenia nieruchomości względem obszaru rewitalizacji

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. sądy, prokuratura, organy kontroli itd.),
  a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
  podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553ze zm.), zgodnie z kategoria archiwalną BE-5, tj. przez okres 5 lat, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie nie rozpoznanie sprawy.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Kontakt