Łódź Rewitalizuje

INFORMATYCZNE USŁUGI PRZESTRZENNE W REWITALIZOWANEJ STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ MIASTA ŁODZI (2016-2022)

Projekt nr UDA-RPLD.07.01.01-10-0002/16-00 pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych – Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne – ZIT. 

Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania na podstawie Uchwały Nr 1768/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.12.2016 r.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.01-10-0002/16-00 została podpisana w dniu 29 grudnia 2016r., pomiędzy Województwem Łódzkim i Miastem Łódź.

Całkowity koszt projektu: 11 500 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 7 159 113,32 PLN
Wartość wkładu własnego: 4 340 886,68 PLN
Okres realizacji: 2016 – 2022
Beneficjent: Miasto Łódź

Jednostka realizująca projekt: Łódzki Ośrodek Geodezji przy udziale Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi oraz Biura ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi.

Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w działalności gospodarczej i społecznej na terenie miasta Łodzi.

Cele szczegółowe:

  • udostępnienie przestrzennej informacji publicznej do ponownego wykorzystania,
  • wdrożenie nowych usług elektronicznych dla przedsiębiorców i instytucji publicznych,
  • uruchomienie elektronicznego systemu monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi.

W rezultacie projekt przyczyni się do zwiększenia poziomu integracji i koordynacji polityk publicznych dostarczając narzędzi informatycznych pozwalających na monitorowanie i analizę wskaźników realizacji projektów i działań prowadzonych w obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi.

Więcej informacji o projekcie...

Kontakt