Łódź Rewitalizuje

Remont budynku

DOTACJA DO REMONTU BUDYNKÓW w SSR

Co roku organizowany jest konkurs na wykonanie robót budowlanych (polegających na remoncie lub przebudowie) oraz wykonanie prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Za konkurs odpowiada Biuro Architekta Miasta

Oddział Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta
ul. Wólczańska 36, 90-608 Łódź
tel.: +48 (42) 638-42-28

W naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Łodzi mogą wziąć udział właściciele lub użytkownicy wieczyści (w tym m.in. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Dotacja może być udzielona w wysokości:
1) nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków;
2) nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót lub prac w przypadku nieruchomości wpisanych do gminnej ewidencji zabytków lub położonych na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w pkt 1;
3) nieprzekraczającej 30% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót lub prac w przypadku pozostałych nieruchomości

Przejdź do opisu procedury pozyskiwania dotacji

VII edycja

Nabór wniosków na dofinansowanie remontów realizowanych w 2024 roku ogłoszono 9 sierpnia 2023 roku. Wnioski można było składać do 15 października 2023 r.

Treść ogłoszenia [.pdf] (556 KB)

Komisja rozpatrywała 51 wniosków na łączną kwotę 22 255 317,02 zł  i przyznała 14 dotacji celowych na kwotę 5 000 000,00 zł. 

Informacje o wynikach konkursu na Lodz.pl 


VI edycja

Nabór wniosków na dofinansowanie remontów realizowanych w 2023 roku ogłoszono 25 maja 2022 roku. Wnioski można było składać do dnia 15 października 2022 r.

Komisja rozpatrzyła 43  wnioski  na  łączną  kwotę  12 188 344,76 zł.  Przyznano 23 dotacje celowe na kwotę 5 000 000,00 zł.

Treść ogłoszenia [.pdf] (210 KB)

Przejdź do listy budynków, które zostały wybrane do dofinansowania:

V edycja

V edycja - przedłużenie naboru

Nabór wniosków na dofinansowanie remontów realizowanych w 2022 roku trwał początkowo do 30 czerwca 2021. Termin ten został wydłużony. Wnioski można było składać do 15 października 2021.

Komisja rozpatrywała 57 wniosków złożonych na łączną kwotę 15 092 269,43 zł. Przyznano 27 dotacji na łączną kwotę 6 000 000 zł.

Komisja obradująca w okresie od 11 czerwca 2021 r. do 14 stycznia 2022 r. mając do dyspozycji 5 000 000 zł  przyznała 23 dotacje na łączną kwotę 4 914 946,79.  Po wznowieniu obrad (w związku ze zwiększeniem budżetu na dotacje o 1 mln zł) w okresie od  16  marca 2022 r. do 11 kwietnia 2022 zdecydowano, że 1 085 054 zł zostanie rozdysponowane pomiędzy właścicieli 4 nieruchomości.

Przejdź do ogłoszenia!

Przejdź do 2. ogłoszenia!

Przejdź do listy budynków, które zostały wybrane do dofinansowania:

 

IV edycja

Nabór wniosków na dofinansowanie remontów realizowanych w 2021 roku trwał do 30 czerwca 2020 roku.

Złożonych zostało 39 wniosków na łączną kwotę 7 280 382,70 zł. Przyznano 12 dotacji celowych na łączną kwotę 2 768 400 zł. 

Przejdź do ogłoszenia!

Przejdź do listy budynków, które zostały wybrane do dofinansowania:

 

III edycja

Nabór wniosków na realizacje remontów w 2020 trwał do 30 czerwca 2019 r.

Spośród 45 rozpatrywanych wniosków na łączną kwotę 8 419 923,22 zł przyznano 13 dotacji celowych na łączną kwotę 2 000 000 zł.

Przejdź do ogłoszenia!

 

II edycja

O dotację do remontu budynków, których wykonanie przewidziano w 2019 roku, można było się ubiegać do 30 czerwca 2018 r. 
W wyniku ogłoszenia naboru wpłynęły 63 wnioski o dofinansowanie remontów na łączną kwotę 11 817 217,68 zł, które sprawdzane są pod względem spełnienia formalnych wymogów. Po uzupełnieniu ewentualnych braków wnioski oceniano pod względem merytorycznym. Pośród 63 rozpatrywanych wniosków na łączną  kwotę 10 589 786,02 zł przyznano 13 dotacji celowych na łączną  kwotę 1,71 mln zł. 

 

I edycja

O dotację do remontu budynków w 2018 roku można było się ubiegać do 31 lipca 2017 r.

Wpłynęły 137 wnioski o dotacje, a środki w łącznej wysokości 2 mln zł zostały przyznane na remont 19 kamienic.


PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, REMONTOWA, KOMPENSACYJNA (BGK)

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Przejdź do strony Banku Gospodarstwa Krajowego by dowiedzieć się więcej!

 

PREMIA REMONTOWA

O dofinansowanie projektu w ramach premii remontowej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanierozpoczęto

 • co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową lub
 • co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową do banku kredytującego oraz:
  1. budynek ten należy do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa społecznego
  2. budynek ten został wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Przejdź do strony Banku Gospodarstwa Krajowego

 

PREMIA KOMPENSACYJNA

O dofinansowanie projektu w ramach premii kompensacyjnej, mogą się ubiegać właściciele budynków mieszkalnych oraz właściciele części budynków mieszkalnych, w których w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdowały się lokale kwaterunkowe.

Przejdź do strony Banku Gospodarstwa Krajowego


PROGRAM "Czyste powietrze"

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowania w postaci dotacji lub pożyczki m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe)
 • docieplenie przegród budynku
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
tel. 42 663 41 00, fax: 42 663 41 01
fundusz@wfosigw.lodz.pl

https://czystepowietrze.gov.pl/

Kontakt