Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

czwartek, 20 czerwca 2024

Na Księżym Młynie budują drogę rowerową. Wystartowały prace [ZDJĘCIA]

ML

Istniejąca od 2023 r. droga rowerowa na Księżym... więcej

środa, 19 czerwca 2024

Nowy zawód = nowa praca. Projekt wsparcia dla długotrwale bezrobotnych kobiet w Łodzi

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 1.11.2019 r. do 31.08.2021 r.

Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa bezrobotnych lub biernych zawodowo mieszkanek Łodzi w wieku 30 lat i więcej. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe działania wspierające uczestniczki projektu. Finalnym efektem będzie wykonywanie zawodu / praca w charakterze opiekunki medycznej.

Grupa docelowa: W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 kobiet z Miasta Łodzi, w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), w tym znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. m.in.:

 • kobiety po 50. roku życia,
 • kobiety długotrwale bezrobotne,
 • kobiety o niskich kwalifikacjach.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • wsparcie psychologa na etapie rekrutacji – celem przeprowadzenia pogłębionych rozmów z kandydatkami do projektu i wyłonienia uczestniczek posiadających predyspozycje do pracy jako opiekunki medycznej.
 • doradztwo zawodowe połączone z identyfikacją potrzeb i przygotowaniem indywidualnego planu działania,
 • kurs zawodowy na opiekuna medycznego zakończony egzaminem państwowym
 • praktyki zawodowe w Łódzkich Domach Pomocy Społecznej,
 • subsydiowane zatrudnienie w Łódzkich Domach Pomocy Społecznej,
 • zatrudnienie u pracodawców na stanowisku opiekunki medycznej – umowa
  o pracę.

Wartość projektu 888 448,25 zł, w tym kwota dofinansowania 799 603,42 zł

Informacji o projekcie udziela Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej przy Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi

adres: Al. Politechniki 32, 93-590 Łódź, pok. 225a,

czynne: poniedziałek, środa - piątek w godz. 8.00-16.00, wtorek w godz. 9.00-17.00, e-mail: m.budziarek@uml.lodz.pl, tel. 42 638 57 55

 

 

Powiązane pliki

Kontakt