Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

wtorek, 5 grudnia 2023

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Łodzi od 21.04.2020 r.

Zmiany w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Miasta wprowadzone od 21 kwietnia 2020 r. w związku z par. 13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz. U. poz. 697)

WYDZIAŁ PRAW JAZDY I REJESTRACJI POJAZDÓW

Odbiór praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych odbywa się po uprzednim umówieniu terminu wizyty za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:

pjr@uml.lodz.pl

komunikacja@uml.lodz.pl

lub telefonicznie:

42 638 50 19 – prawa jazdy,

42 638 51 45, 42 638 51 46 – dowody rejestracyjne.

UWAGA! Do 24 kwietnia 2020 r. terminarz umówionych wizyt jest zapełniony.

Trwają prace nad przywróceniem internetowej możliwości rezerwowania wizyt.


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Sprawy związane z dowodami osobistymi

Sprawy związane z ewidencją ludności

Kontakty dla wszystkich rejonów miasta:

Sprawy związane z udostępnianiem danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru pesel:

tel. 42 638 46 30, koordynacja.ewidencja@uml.lodz.pl.


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI

Sprawy związane z potwierdzaniem profilu zaufanego

Kontakty dla wszystkich rejonów Miasta: 42 272 63 41, zkm@uml.lodz.pl

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny i Łódzka Karta Dużej Rodziny

     zkm@uml.lodz.pl,  42 272 63 13


URZĄD STANU CYWILNEGO

  • tel kontaktowy: 42 638 50 97 (wspólny dla małżeństw i urodzeń).

BIURO DS. REWITALIZACJI

Zadania biura będą realizowane telefoniczne lub przez e-mail, skrzynki EPUAP, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W razie konieczności osobistego odbioru zaświadczenia, należy wcześniej umówić indywidualne spotkanie na konkretny dzień i godzinę w sekretariacie biura - nr tel. 42 638 57 58, adres e-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl.

Umówienie spotkania będzie możliwe w godzinach 10:00 – 12:00 w każdy dzień pracy Urzędu Miasta Łodzi. Odbiór zaświadczenia w portierni przy wejściu do budynku przy ul. Piotrkowskiej 171. Podczas spotkania zachowane będą środki ochrony osobistej.


WYDZIAŁ SPORTU

Informacje o realizowanych zadaniach można uzyskać pod nr 42 638-48-36 lub pisząc na e-mail: wydzial.sportu@uml.lodz.pl


BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

W pilnych sprawach, w których niezbędny jest kontakt osobisty należy umówić indywidualne spotkanie pod nr 42 638 4656 lub pisząc na e-mail: mrk@uml.lodz.pl


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Obsługa mieszkańców odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail, platformy EPUAP oraz telefonicznie.

sekretariat MOSiR - sekretariat@mosir.lodz.pl, 42 636 85 17; 42 272 14 04

Adres skrzynki EPUAP  - mosir_lodz/skrytkaESP

Wszystkie informacje kontaktowe oraz numery telefonów na obiekty MOSiR zamieszczone są na stronie:

www.mosir.lodz.pl - http://www.mosir.lodz.pl/index.php/2015-05-27-08-02-6


BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Informacje o realizowanych zadaniach można uzyskać pod nr tel. 42 638 40 37 lub pisząc na e-mail: bgm@uml.lodz.pl

Większość spraw związanych z obsługą mieszkańców prowadzi Zarząd Lokali Miejskich.


ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

tel. 42 628 70 08, email: zlm@zlm.lodz.pl

Rejon Obsługi Najemców 1

 

tel. 42 652 96 70

email: ron1@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 2

 

tel. 42 654 68 80

email: ron2@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 3

 

tel. 42 650 86 73

email: ron3@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 4

 

tel. 42 684 44 62

email: ron4@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 5

 

tel. 42 684 81 80

email: ron5@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 6

 

tel. 42 208 28 91

email: ron6@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 7

 

tel. 42 684 73 93

email: ron7@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 8

 

tel. 42 633 01 80

email: ron8@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 9

 

tel. 42 253 70 00

email: ron9@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 10

 

tel. 42 637 27 36

email: ron10@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 11

 

tel. 42 630 08 05 wew. 102

email: ron11@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 12

 

tel. 42 636 82 92

email: ron12@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 13

 

tel. 42 678 15 69

email: ron13@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 14

 

tel. 42 253 10 61

email: ron14@zlm.lodz.pl

 

 

Rejon Obsługi Najemców 15

 

tel. 42 679 30 29

email: ron15@zlm.lodz.pl

 


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kontakt dla klientów:  tel: 42 638 49 12,

komunalny@uml.lodz.pl; sekretariat.wgk@uml.lodz.pl WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Wnioski i dokumenty należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub przez punkt podawczy przy ul. Piotrkowskiej 110.

Informacje i wyjaśnienia udzielane są pod nr tel.:

Kancelaria wydziału 42 638 47 49

W sprawach dotyczących pozwoleń na budowę 42 638 43 51

W sprawach dotyczących warunków zabudowy i infrastruktury 42 638 54 40

e-mail: wuia@uml.lodz.plWYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

tel. 42 638 47 11, e-mail: srodowisko@uml.lodz.pl 

W WOŚiR UMŁ możliwa jest obsługa interesantów tylko w zakresie postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471), tj. w ramach uprawnienia stron postępowań do zapoznawania się z aktami sprawy. Istnieje możliwość pojedynczej obsługi w Wydziale przy al. Piłsudkiego 100 po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie (sekretariat 42 638 47 11) lub mailowo (srodowisko@uml.lodz.pl). Osoby umówione na spotkanie będą mogły zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Wydziału  wyłącznie w przypadku posiadania własnych środków ochrony osobistej.


WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

tel. 272 64 20, e-mail: wks@uml.lodz.pl 

Wydziale przy ul. Piotrkowskiej 113 istnieje możliwość pojedynczej obsługi po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie (sekretariat 42 272 64 20) lub mailowo (wks@uml.lodz.pl). Obsługa jest możliwa tylko w zakresie składania wyjaśnień do uzgodnień dokumentacji projektowych związanych z ochroną zieleni (dot. spraw, których nie da się rozstrzygnąć telefonicznie lub mailowo).

Osoby umówione na spotkanie będą mogły przebywać w siedzibie Wydziału wyłącznie w przypadku posiadania własnych środków ochrony osobistej.


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Centrum Zarządzania Kryzysowego — zgłoszenia niezmiennie przyjmowane są przez dyżurnych CZK pod numerem 42 638 49 49. Bezpośrednia obsługa klientów nie jest prowadzona.

Oddział Spraw Obronnych — numery kontaktowe: 42 638 52 70, 42 638 52 79 dla następujących spraw:

  • sprawy związane z ustaleniem i wypłatą świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochodów
    z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej które mogliby uzyskać w okresie odbywania służby wojskowej dla żołnierza rezerwy/osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe;
  • sprawy związane z uznaniem żołnierza w czynnej służbie wojskowej albo osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego;
  • sprawy związane z pokryciem opłat związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego przez żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego;

Zespół ds. Imprez i Zgromadzeń

Kontakt przez sekretariat WZKiB, tel. 42 638 46 64 


BIURO RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

  • sekretariat: 42 638 41 36,
  • sekretariat Przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej: 42 638 41 33
Kontakt