Łódź Rewitalizuje

Polecane aktualności

wtorek, 5 grudnia 2023

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Łódź wprowadza kolejne ulgi dla lokalnych przedsiębiorców

Ulgi w spłacie należności z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz obniżone do 1 zł czynsze dla najemców powierzchni użytkowych, znajdujących się na terenie przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych oraz innych placówek objętych systemem oświaty.

Szanowni Państwo,

Podjęłam decyzję o wprowadzeniu dwóch kolejnych ulg dla łódzkich przedsiębiorców.

Po pierwsze – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na dzierżawionych od Miasta Łodzi terenach, mogą wnioskować o ulgi w spłacie należności z tytułu dzierżawy nieruchomości. Umorzenie może objąć okres dwóch miesięcy tj. kwiecień i maj 2020 r.

Po drugie – najemcy powierzchni użytkowych, znajdujących się na terenie przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych oraz innych placówek objętych systemem oświaty będą mieli obniżone czynsze do 1 zł netto. Preferencyjna stawka obowiązuje od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r.

 

Hanna Zdanowska, prezydent Miasta Łodzi

 


 

Ulgi w spłacie należności z tytułu dzierżawy nieruchomości

Ulga w postaci umorzenia całości bądź części należności z tytułu dzierżawy nieruchomości Miasta udzielana jest przedsiębiorcom za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na dzierżawionych od Miasta Łodzi terenach, mogą wnioskować o ulgi w spłacie należności z tytułu dzierżawy nieruchomości w postaci umorzenia w całości bądź w części należności (umorzenie może obejmować okres dwóch miesięcy tj. kwiecień 2020 r., maj 2020 r.), o ile dzierżawca spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495 i z 2020 r. poz. 424);
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego
  się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014;
 • na dzień 14 marca 2020 r. nie posiadał zaległości z tytułu dzierżawy gruntu
  oraz z tytułu podatku od nieruchomości;
 • prowadzi na dzierżawionej od Miasta nieruchomości:
  1. działalność gospodarczą, co do której na mocy ograniczeń, nakazów
   i zakazów ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r.
   o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239) wprowadzono całkowity lub częściowy zakaz jej prowadzenia, co skutkuje pogorszeniem płynności finansowej, lub
  2. działalność gospodarczą, co do której na skutek wprowadzenia pozostałych ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
   i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239) doszło do faktycznego zaprzestania tej działalności lub ograniczenia jej rozmiarów
   i pogorszenia płynności finansowej tego przedsiębiorstwa;
 • złożył deklarację – gdy całość lub cześć dzierżawionej nieruchomości została oddana innej osobie lub osobom w dalszą poddzierżawę, najem lub do korzystania na podstawie innej tego typu umowy - o zastosowaniu stosownych ulg wobec tych osób proporcjonalnie i adekwatnie do wpływu ustanowionych ograniczeń, zakazów i nakazów na pogorszenie warunków prowadzenia działalności przez te osoby i pogorszenie płynności finansowej tych osób,
 • złożył wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności Miasta z tytułu dzierżawy nieruchomości Miasta oraz wymagane i zgodne z prawdą oświadczenia i deklaracje co do okoliczności stanowiących podstawy zastosowania ulgi - zgodnie z załączonym wzorem;
 • złożył informacje i dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) wraz z wypełnionym uproszczonym formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

WNIOSEK DO POBRANIA >>>

 

Ulgi dla najemców powierzchni użytkowych w miejskich przedszkolach szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych

W związku z ogłoszoną w kraju epidemią koronawirusa najemcy powierzchni użytkowych, znajdujących się na terenie przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych oraz innych placówek objętych systemem oświaty będą mieli obniżone czynsze do 1 zł netto. Preferencyjna stawka obowiązuje od 1 kwietnia do 31 maja 2020 r.

Aby skorzystać ze zniżki należy przesłać wypełniony wniosek na adres e-mail szkoły, przedszkola, placówki oświatowej lub innej placówki systemu oświaty, od której wnioskodawca wynajmuje powierzchnię. 

Warunkiem uzyskania zniżki jest brak zaległości czynszowych oraz w podatku od nieruchomości. Ulga dotyczy tylko przedsiębiorców wynajmujących powierzchnie w placówek oświatowych prowadzonych przez miasto.

Termin nadsyłania wniosków upływa 27 kwietnia, najemca w ciągu 14 dni otrzyma od dyrektora szkoły, przedszkola, placówki, w której wynajmuje powierzchnię informację dotyczącą rozpatrzeniu wniosku.

Pełna treść zarządzenia prezydent Miasta Łodzi oraz wniosek w linku: https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/akty_prawne/VIII_3847.pdf 

Kontakt