Łódź Rewitalizuje

Działania

Pogonowskiego 34

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwają prace budowlane.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu::

I kwartał 2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Instytucje społeczne, Lokale usługowo-handlowe, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego w Łodzi – budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. W budynku pojawią się windy i podjazdy zapewniające dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Część nawierzchni podwórka zostanie wykonana z kostki betonowej, a na części zostaną posadzone krzewy i drzewa. Na podwórku ustawione będą ławki oraz altana, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz wiata służąca za parking dla rowerów i wózków. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

Badania i analizy prowadzone podczas kolejnych etapów przygotowania procesu rewitalizacji Łodzi, jak również diagnozy z kluczowych dokumentów strategicznych, wskazują na szereg deficytów systemowych w obszarze leżącym na styku mieszkalnictwa i pomocy społecznej, szczególnie w zakresie wsparcia osób zagrożonych bezdomnością, w tym z wyrokiem eksmisyjnym bez prawa do lokalu socjalnego. W związku z tym wzrasta potrzeba w zakresie dostarczania mieszkańcom Łodzi kompleksowych usług społecznych w jednej lokalizacji.

Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego przewiduje wieloaspektowe wsparcie osób wykluczonych społecznie oraz ma na celu rozwój i integrację społeczności lokalnej. Model funkcjonowania Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego zakłada współpracę różnych podmiotów i usług społecznych, między innymi:

 • Centrum Treningu Umiejętności Społecznych, składać będzie się z 15 lokali o funkcji mieszkalnej. Podstawowym założeniem CTUS będzie wspieranie osób i rodzin zagrożonych bezdomnością, w zakresie wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej i przystosowywania do samodzielnego funkcjonowania w lokalnym środowisku. W  CTUS będą znajdować się sale szkoleniowe oraz warsztatowe przeznaczone do pracy z psychologiem, terapeutą, trenerem usamodzielnienia, prawnikiem społecznym. Część pomieszczeń pozostanie w stanie surowym, w celu umożliwienia uczestnikom treningu rozwijania zawodowych umiejętności remontowo-wykończeniowych.
 • Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej, którego celem będzie wsparcie w powrocie na rynek osób bezrobotnych oraz wzrost ich aktywności życiowej. W Centrum zorganizowane zostaną pomieszczenia skierowane m.in. do osób chcących prowadzić działalność rzemieślniczą (np. rękodzieło). W ramach działań Centrum integrowane będą osoby zmagające się z podobnymi trudnościami życiowymi, a uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego organizowania się w grupy, podejmowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie aktywizacji społeczno- Dodatkowo prowadzone będzie poradnictwo prawne (przede wszystkim z zakresu rynku i prawa pracy, spraw socjalnych i mieszkaniowych). Możliwe będzie także organizowanie prac społecznie użytecznych lub robót publicznych.
 • Gabinet lekarski, świadczący usługi lekarskie (szczególnie lekarza pierwszego kontaktu, neurologa, psychiatry) oraz wsparcie psychologiczne, dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.
 • Międzypokoleniowy Klub Podwórkowy, który będzie pełnił funkcję miejsca aktywności lokalnej dla różnych grup wiekowych, ułatwiającego integrację i tworzenie więzi społecznych. Klub będzie zapewniał organizację czasu wolnego, wsparcie w nauce, dostęp do zajęć sportowych i kół zainteresowań. Prowadzone zajęcia skierowane będą w szczególności do seniorów (zajęcia poranne) oraz dzieci i młodzieży (godziny popołudniowe).
 • Centrum streetworkingu wraz z punktem konsultacyjno-edukacyjnym dla młodzieży, którego działania nastawione będą na profilaktykę uzależnień oraz edukację seksualną. Działania adaptacyjne będą prowadzone przez streetworkera przed wprowadzeniem w system opieki instytucjonalnej. Dodatkowo prowadzone będą grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z problemami wychowawczymi.
 • Centrum Działań Organizacji Pozarządowych, na które składać się będzie Łódzkie Centrum Obywatelskie (działające w formule coworkingowej), Punkt Wolontariatu Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego, przestrzenie biurowe dla organizacji pozarządowych, które będą prowadzić swoje zadania statutowe w zakresie edukacyjno-profilaktycznym.
 • Środowiskowy Dom Samopomocy – opieka wytchnieniowa oraz wsparcie terapeutyczno-rehabiltacyjne dla osób przewlekle chorych psychicznie, osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Klubokawiarnia, czyli lokal użytkowy, w którym przewidziano prowadzenie działalności z zakresu ekonomii społecznej.
 • Pracownie na działania twórcze i społeczne.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 26 lipca 2017 r.

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.47.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 2 października 2018 r. Wpłynęły 4 oferty:

 • 22 619 700,00 zł - konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak
 • 23 428 297,57 zł - WARBUD S.A.
 • 17 199 807,07 zł - F.B.I. TASBUD S.A.
 • 16 453 276,39 zł - Mosty Łódź S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 18 327 673,54 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: styczeń 2018

Umowa z firmą Mosty Łódź S.A. została podpisana 18 stycznia 2018 r. na kwotę 16 453 276,39 zł.

Projektowanie: od stycznia 2018 do września 2020
Rozpoczęcie remontu: październik 2020

Prace porządkowe nie wymagające zezwolenia na budowę rozpoczęły się 26 lipca 2018 roku.

Zakończenie remontu: wrzesień 2021

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Magdalena Korycka-Korzeniowska tel. 42 272 62 47 m.korzeniowska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Zachód”) Barbara Dybińska tel. 798 735 942 b.dybinska@zlm.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl
Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego Anna Kobalczyk tel. 42 272 61 83 a.kobalczyk@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Izabellą Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019 r.

Kontakt