Łódź Rewitalizuje

Działania

2 - okolice ul. Traugutta

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017r. Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Całkowita wartość projektu: 126 666 784,02 zł. Dofinansowanie na realizację projektu: 71 885 336,75 zł (75,96% wydatków kwalifikowalnych projektu), w tym ze środków Unii Europejskiej: 70 042 465,11 zł, z Budżetu Państwa - 1 842 871,64 zł.

 Po aneksie z 26 sierpnia 2022 roku całkowita wartość Projektu 2 wynosi: 152 692 925,06 zł. Ddofinansowanie na realizację projektu: EFRR -  67 739 288,35 zł  i Budżet Państwa - 1 827 625,28 zł, w tym 39 606 609, 27 zł dla Beneficjenta  i 29 960 304,36 dla Partnera.

Zgodnie z aneksem zawartym 27 grudnia 2023 roku realizacja projektu trwa do 31 grudnia 2024 roku, przy czym wydatki lub koszty poniesione po 31 grudnia 2023 roku stanowią wydatki niekwalifikowalne.

POZNAJ TERMINY I ZAKRES REMONTU!

Jak zmieni się Twoja okolica?

Okolica zmieni się dzięki przeprowadzonym remontom budynków, przestrzeni publicznych oraz działaniom mającym na celu poprawę jakości życia mieszkańców, którzy będą mieli możliwość uczestniczenia w sąsiedzkich inicjatywach i wydarzeniach integrujących lokalną społeczność.

W najbliższej okolicy wyremontowanych zostanie 7 budynków, w tym zabytkowa willa Maurycego Frankela przy ul. Sienkiewicza 26, która odzyska swój dawny, XIX-wieczny blask.

W gruntownie wyremontowanych kamienicach dla mieszkańców zostanie oddanych 17 mieszkań 1-, 2- i 3-pokojowych oraz trzy mieszkania chronione przeznaczone dla młodych ludzi wychodzących z pieczy zastępczej (przy ul. Narutowicza 4 i 12). Powstanie również Centrum Aktywności Lokalnej (ul. Sienkiewicza 22).

Wyremontowane zostaną również budynki należące do Policji, które staną się bardziej przystępne dla klientów oraz zostaną przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (ul. Sienkiewicza 28/30 oraz ul. Tuwima 12a).

Przebudowie ulegnie ulica Traugutta, która powróci do swego historycznego śladu. Chodniki w ul. Sienkiewicza zostaną wyremontowane, a trzy nowe drogi stanowiące układ ulic wewnątrz kwartału Traugutta-Sienkiewicza-Tuwima-Kilińskiego zostaną wybudowane tworząc nowe szanse dla ożywienie okolicy. Ul. Wschodnią i ul. Sienkiewicza połączy droga wewnątrzkwartałowa. Zasadzona zostanie nowa zieleń, zainstalowane ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i nowe oświetlenie. Skwery sprzyjały będą odpoczynkowi. Pojawią się na nich miejsca do siedzenia, fontanna raz pergole.

W okolicy powstaną przestrzenie biurowe i lokale usługowe dla przedsiębiorców:

  • 57 lokali biurowych (ul. Piotrkowska 77, ul. Sienkiewicza 22 i 26),
  • 19 lokali usługowych (ul. Piotrkowska 77, ul. Narutowicz 4 i 12, ul. Sienkiewicza 22 i 26).

Wirtualny spacer po Projekcie nr 2

Poniżej znajduje się interaktywny wirtualny spacer, który stanowi wizualizację Projektu nr 2 Rewitalizacji Obszarowej miasta Łodzi. Prezentowana wycieczka przygotowana jest w oparciu o Programy Funkcjonalno-Użytkowe, projekty wykonawcze oraz inwentaryzację stanu istniejącego miasta i jest ona systematycznie aktualizowana.
UWAGA!
Model ma charakter poglądowy i uproszczony, nie odzwierciedla w sposób dokładny rzeczywistego wyglądu przestrzeni i zabudowy. CZYTAJ WIĘCEJ >>

Zobacz filmy o tych działaniach!

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Justyna Gawrońska tel. 42 272 61 86 j.gawronska@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
       

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt