Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Podrzeczna i ulica Wolborska (na odcinku Nowomiejska - Franciszkańska)

  

Najważniejsze ogłoszenia

Zadanie wyłączone z Projektu 4 ROCŁ. "Zaprojektuj": trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

 

 

Realizacja inwestycji:

2023 r.

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Zieleń, Drzewa, Układ ulic,

Większość wykonywanych chodników znajdować się będzie po północnej stronie ulicy Podrzecznej/Wolborskiej. Na odcinku od starego Rynku do ulicy Zuli Pacanowskiej wykonany zostanie chodnik bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2 m. Na odcinku od ul. Zuli Pacanowskiej do ul. Jakuba chodnik także będzie miał 2 m, ale będzie oddzielony od jezdni 3 m pasem zieleni. Na odcinku od ul. Jakuba do ul. Franciszkańskiej zostanie wykonany chodnik bezpośrednio przy jezdni o szerokości 3 m. Od strony południowej wzdłuż Starego Rynku powstanie chodnik dla pieszych o szerokości 7 m. Będą one wykonane z płyt betonowych oraz kostki kamiennej. Jezdnia wzdłuż Starego Rynku będzie miała szerokość 6 m i będzie znajdowała się na tej samej wysokości, co nowo projektowana płyta rynkowa stanowiąc jego integralną część. Natomiast od Starego Rynku do ul. Franciszkańskiej jej szerokość będzie wynosiła 5÷6 m. Jezdnia będzie poszerzana w kierunku północnym. W trzech miejscach zostaną wyznaczone miejsca na progi zwalniające. Zaplanowane jest zwiększenie liczby zieleni wraz z zachowanie ochrony już istniejącej. Infrastruktura naziemna i podziemna nie będzie znajdowała się pod pasami zieleni. Zakres robót będzie obejmował remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowana zostanie także sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Prace w pobliżu zieleni będą przeprowadzane w technologii bez wykopowej.

Na ulicy powstaną:

 • 12 stojaków rowerowych,
 • 670 metrów barierki trawnikowej,
 • 16 opraw oświetlenia ulicznego,
 • 14 słupów oświetleniowych z wysięgnikami,
 • 12 ławek ulicznych,
 • 12 koszy ulicznych.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości robienia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: luty 2020

Przetarg (na wykonanie dokumentacji projektowej) został ogłoszony 21 lutego 2020 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.1.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert (na dokumentację): kwiecień 2020

Otwarcie ofert nastąpiło 22 kwietnia 2020 r. Wpłynęło 5 ofert (na część II zamówienia):

 • 196 800,00 zł -Pracownia Drogowa Wojciech Sobolewski
 • 166 050,00 zł - Polska Inżynieria Sp. z o.o.
 • 339 849,00 zł - Konsorcjum firm: mamArchitekci Sp. z o.o. i a2p2 architecture&planning Monika Arczyńska
 • 257 685,00 zł - Konsorcjum firm: Urban Media Ewa Urban i  Rem Projekt Marcin Łukasiewicz
 • 141 450,00 zł - Konsorcjum firm: Public Road – Pracownia Projektowa Artur Siwczyk i Tomasz Stanisław Wąs – Pracownia Architektoniczna

Zaplanowana przez Miasto kwota: II część: 136 837,95 zł (opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez skrzyżowania) do ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania)”

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: lipiec 2020

Umowa z konsorcjum firm: Public Road – Pracownia Projektowa Artur Siwczyk i Tomasz Stanisław Wąs – Pracownia Architektoniczna została podpisana 27 lipca 2020 r. na kwotę 141 450,00 zł (za przygotowanie dokumentacji projektowej).

Projektowanie: od lipca 2020 do listopada 2021
Ogłoszenie II przetargu (na prace budowlane): wrzesień 2021

II przetarg (na prace budowlane) został ogłoszony 27 września 2021 roku.

Numer przetargu: DSR-ZP-VIII-271.23.2021

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: listopad 2021

Otwarcie ofert nastąpiło 3 listopada 2021 r. Wpłynęły 3 oferty:

 • 7 896 600,00 zł - MMK-INŻ. Sp. z o.o.
 • 10 764 524,46 zł - Zakład Remontowo Drogowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 • 18 450 000,00 zł - STRABAG Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 3 290 790,48 zł  („Przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez skrzyżowania) do ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania)”

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Wynik przetargu: luty 2022; unieważnienie: maj 2022

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpił 18. lutego 2022 roku.

Przejdź do informacji z wyboru najkorzystniejszej oferty

 

27 maja 2022 roku nastąpiło unieważnienie postępowania na skutek odstąpienia wykonawcy od podpisania umowy.
Pismem z dnia 26.04.2022 r. wybrany Wykonawca MMK-INŻ.Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 173 lok. 110, 90-447 Łódź poinformował, iż odstępuje od podpisania umowy.

Kolejna najniższa oferta - Na dzień 27.04.2022 r. najwyżej oceniona została oferta złożona przez Wykonawcę STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na kwotę 8.950.000,00 PLN brutto.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 7.896.600,00 PLN brutto. Oznacza to, że cena ww. oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Przejdź do informacji o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie III przetargu (na prace budowlane): czerwiec 2022

III przetarg (na prace budowlane) został ogłoszony 27 września 2021 roku.

Numer przetargu: DSR-ZP-III.271.47.2022

Przejdź do strony przetargu

 

Otwarcie ofert: lipiec 2022

Otwarcie ofert nastąpiło 29 lipca 2022 roku. Wpłynęły 2 oferty:

 • 19 900 000,00 zł - Konsorcjum firm Balzola Polska Sp. z o.o. i  Lantania SA
 • 14 246 744,32 zł - Larkbud Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 3 290 790,48 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Wynik przetargu: sierpień 2022
Rozpoczęcie remontu: 2022
Zakończenie remontu: 2023

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

Zdjęcia ulic przed rewitalizacją:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Iwona Lato tel. 42 272 62 47 i.lato@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 272 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt