Łódź Rewitalizuje

Działania

5 - okolice Pasażu Schillera i Parku Sienkiewicza

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17-00 zawartej w dniu 9 sierpnia 2017r.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Całkowita wartość projektu: 116 568 683,27 zł. Dofinansowanie na realizację projektu: 50 601 418,82 zł (56,27% wydatków kwalifikowalnych projektu), w tym ze środków Unii Europejskiej: 44 256 313,45 zł, z Budżetu Państwa: 6 345 105,37 zł.

Po aneksie z 8 września 2021 całkowita wartość projektu wynosi 117 525 424,37 zł. Dofinansowanie na realizację projektu: EFRR - 62 967 705,11 zł i Budżet Państwa - 6 345 105,24 zł

 Po aneksie z 6 czerwca 2023 całkowita wartość projektu wynosi 222 831 553,00 zł. Dofinansowanie na realizację projektu:EFRR - 68 862 701,10 zł  i Budżet Państwa - 7 070 389,32 zł.

Po aneksie z 20 listopada 2023 wartość Projektu 5 wynosi 229 659 477,36 zł. Dofinansowanie na realizację projektu: EFRR - 74 178 130,76 zł i Budżet Państwa - 7 069 440,65 zł

Po aneksie z 22 grudnia 2023 wartość Projektu 5 wynosi 230 590 720,54 zł. Dofinansowanie na realizację projektu: EFRR - 81 190 917,33 zł  i Budżet Państwa - 8 572 140,31 zł

Zgodnie z aneksem zawartym 22 grudnia 2023 roku realizacja projektu trwa do 30 czerwca 2024 roku, przy czym wydatki lub koszty poniesione po 31 grudnia 2023 roku stanowią wydatki niekwalifikowalne.

POZNAJ TERMINY I ZAKRES REMONTU!

Jak zmieni się Twoja okolica?

Okolica zmieni się dzięki przeprowadzonym remontom budynków, przestrzeni publicznych oraz działaniom mającym na celu poprawę jakości życia mieszkańców, którzy będą mieli możliwość uczestniczenia w sąsiedzkich inicjatywach i wydarzeniach integrujących lokalną społeczność.

W ramach projektu gruntownej odnowie i rozbudowie ulegnie cały system przestrzeni publicznych w kwartale ulic Tuwima, Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej.

Kompleksowa rewaloryzacja Parku Sienkiewicza sprawi, że ten ważny z historycznego i przyrodniczego punktu widzenia teren zielony odzyska blask i będzie służył mieszkańcom miasta do rekreacji i wypoczynku w pięknym otoczeniu.

Pasaż Schillera zostanie przebudowany, wprowadzone zostanie więcej zieleni, wygodne ławki i fontanny. Sprzed budynku Urzędu Miasta zniknie parking ustępując miejsca fontannie posadzkowej, która może być wyłączana na czas organizacji w tym miejscu imprez i wydarzeń plenerowych. Nowe przebicie wewnątrzkwartałowe rozpoczynające się przy ul. Nawrot połączy się z placem Komuny Paryskiej, którego południowa część przeznaczona jest na zielony skwer z placem zabaw i niewielkimi pawilonami usługowymi.

Ulica Nawrot na odcinku od ul. Piotrkowskiej do Kilińskiego zostanie wyremontowana, a w zakres remontu wejdzie budowa nowej jezdni oraz chodników z wprowadzeniem zieleni i małej architektury. Natomiast na fragmencie ul. Sienkiewicza od ul. Tuwima do ul. Nawrot, tak jak na pozostałych odcinkach remontowi podlegać będą jedynie chodniki.

Remonty obejmą budynki przy ul. Piotrkowskiej pod numerami 102, 106, 115, 118 oraz zespół budynków pofabrycznych przy ul. Sienkiewicza 61a i 63. W kamienicach przy ul. Piotrkowskiej 102 i 106 zachowany zostanie dotychczasowy sposób użytkowania powierzchni a remont obejmie elewacje i podwórka. W pozostałych budynkach w efekcie zaplanowanych prac powstanie:

  • 18 mieszkań komunalnych (ul. Piotrkowska 115, 118),
  • 2 mieszkania chronione (ul. Piotrkowska 115),
  • minimum 7 pracowni artystycznych (ul. Piotrkowska 115, 118, ul. Sienkiewicza 63),
  • kilkadziesiąt biur, których powierzchnie będą dostosowywane do potrzeb przyszłych najemców (ul. Piotrkowska 118, ul. Sienkiewicza 61a i 63),
  • około 20 lokali usługowych (ul. Piotrkowska 115, 118, ul. Sienkiewicza 61a i 63),
  • Centrum Aktywności Lokalnej dla Młodzieży (ul. Piotrkowska 115),
  • Fundacja Centrum Praw Kobiet (ul. Piotrkowska 118),
  • Centrum administracyjne dla placówek typu interwencyjnego (ul. Piotrkowska 118).

 

 

Wirtualny spacer po Projekcie nr 5

Poniżej znajduje się interaktywny wirtualny spacer, który stanowi wizualizację Projektu nr 5 Rewitalizacji Obszarowej miasta Łodzi. Prezentowana wycieczka przygotowana jest w oparciu o Programy Funkcjonalno-Użytkowe, projekty wykonawcze oraz inwentaryzację stanu istniejącego miasta i jest ona systematycznie aktualizowana.
UWAGA!
Model ma charakter poglądowy i uproszczony, nie odzwierciedla w sposób dokładny rzeczywistego wyglądu przestrzeni i zabudowy. CZYTAJ WIĘCEJ >>

Zobacz filmy o tych działaniach!

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Magdalena Kurlapska-Stelmach tel. 42 638 64 07 m.stelmach@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Kontakt