Łódź Rewitalizuje

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności portalu "ŁÓDŹ REWITALIZACJA"

Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej "ŁÓDŹ REWITALIZACJA".

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-10-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (nowe filmy, których powstanie finansowane będzie przez Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa będą posiadały niezbędne napisy),
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

 

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-24

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Strona internetowa zawiera standardowe skróty.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Szymon Zatorski.
 • E-mail: s.zatorski@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 272 62 40

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: dyrektor Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa UMŁ
 • Adres: ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź
 • E-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 57 58

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

ul. Piotrkowska 153 - winda, pochylnia przed wejściem do budynku

ul. Piotrkowska 171 - obiekt nie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

 

 

Informacje dodatkowe

 

Ułatwienia

Serwis "Łódź Rewitalizacja" zawiera:

 • menu aktywowane klawiszem TAB bezpośrednio po otwarciu strony, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki;
 • mapę strony, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach;
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w menu głównym.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

 

Urząd Miasta Łodzi realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę połączenia w formie on-line, dzięki której w każdej chwili można się skontaktować z tłumaczem języka migowego (wideo-tłumacz).

 

 

 

 

 

Kontakt