Łódź Rewitalizuje

Wskaźnik Sukcesu Rewitalizacji

Etapem podsumowującym i zamykającym proces oceny misji rewitalizacji jest obliczenie wskaźnika Sukcesu Rewitalizacji. Wskaźnik ten pokazuje stopień realizacji misji Gminnego Programu Rewitalizacji:

Wyzwolić potencjał centrum Łodzi i jego mieszkańców

Rozumiemy tę misję następująco:

  • Łódź będzie wyciągać pomocną dłoń do każdego kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i stwarzać szanse na udział w pozytywnych efektach procesu rewitalizacji.
  • Łódź będzie aktywnie wspierać rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, którzy coraz chętniej będą chcieli brać sprawy zawodowe we własne ręce.
  • Łódź przywróci dumę z zamieszkiwania w centrum, zmieni je w obszar inspirujący.
  • Łódź będzie utrwalać wśród mieszkańców poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za własne miasto.
  • Łódź zmieni przestrzenie martwe i opuszczone w miejsca tętniące życiem miejskim.
  • Łódź dołączy do największych atrakcji turystycznych kraju jako kreatywna przestrzeń miejska stworzona na unikatowej w skali Europy poprzemysłowej zabudowie mieszkalnej, rezydencjonalnej i pofabrycznej.
  • Łodzianie są postrzegani w kraju i na świecie jako społeczność przyjazna różnorodności kulturowej, żyjąca z poszanowaniem środowiska naturalnego, kreatywna i przedsiębiorcza a przede wszystkim solidarna i dbająca o słabszych.

Wskaźnik wyliczany jest z wykorzystaniem wskaźników zbiorczych poprzez zastosowanie wzoru:

R=0,47×(-Z1)+0,11×Z2+0,13×Z3+0,29×(-Z4)

Kontakt