Łódź Rewitalizuje

Wskaźniki cząstkowe (etap II)

Na etapie monitorowania stanu obszaru powstaje 12 wskaźników cząstkowych (od C1 do C12). Wskaźniki te tworzone są za pomocą wzorów w postaci sumy ważonej składników prostych(G) w taki sposób, że wartości dodatnie oznaczają wynik powyżej średniej dla miasta, natomiast wartości ujemne poniżej tej średniej. To właśnie wskaźniki cząstkowe tworzą właściwy obraz stanu monitorowanego obszaru, obrazują 9 grup problemów oraz 3 rodzaje potencjałów.

Wskaźniki Rodzaj wskaźnika Zakres danych wykorzystywanych do obliczenia wskaźnika
Wskaźniki problemów
C1 Wskaźnik natężenia problemu ubóstwa Natężenie bezrobocia ogółem
Natężenie bezrobocia wśród młodych
Natężenie bezrobocia w grupie +50
Natężenie bezrobocia długotrwałego
Natężenie bezrobocia III profilu
C2 Wskaźnik natężenia problemu ubóstwa Natężenie pobierania zasiłku stałego
Natężenie pobierania pomocy na dożywianie dzieci
C3 Wskaźnik natężenie deficytu bezpieczeństwa i porządku publicznego Natężenie problemu przemocy domowej
Wykroczenia zakłócania spokoju i porządku publicznego
Wykroczenia spożywania alkoholu w miejscu zabronionym
C4 Wskaźnik natężenia problemów edukacyjnych Natężenie problemów edukacyjnych
C5 Wskaźnik natężenia problemów niewystarczającego poziomu uczestnictwa Intensywność głosowania w BO
Intensywność czytelnictwa w bibliotekach i filiach
C6 Wskaźnik natężenia problemów gospodarczych Natężenie zadłużenia lokali użytkowych
Natężenie problemów słabnięcia firm
C7 Wskaźnik natężenia problemów środowiskowych Natężenie problemu niskiej emisji
C8 Wskaźnik natężenia problemów przestrzenno-funkcjonalnych Deficyt dostępu do transportu publicznego
Deficyt dostępu do atrakcyjnych przestrzeni
C9 Wskaźnik natężenia problemów technicznych Natężenie problemu złego stanu mieszkań
Natężenie problemu złego stanu lokali użytkowych
Wskaźniki potencjałów
C10 Wskaźnik potencjału estetyki przestrzeni Potencjał kulturowy zabytków rejestrowych
Potencjał kulturowy zabytków wpisanych do gminnej ewidencji
Ubytki potencjału zieleni urządzonej
Przyrost potencjału zieleni urządzonej
C11 Wskaźnik potencjału aktywności gospodarczej Optymizm gospodarczy
C12 Wskaźnik potencjału aktywności obywatelskiej Intensywność zrzeszania się obywateli
Zaangażowanie obywateli w obszar

Analizy tych wskaźników znajdziesz w zakładce Analiza zjawisk na obszarze rewitalizacji.

Kontakt