Łódź Rewitalizuje

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Obszar zdegradowany

Pierwszym etapem ważnym dla określenia, na jakim obszarze podejmowane będą działania w ramach procesu rewitalizacji, było wyznaczenie obszaru zdegradowanego. Jest to część miasta znajdująca się w stanie kryzysowym z powodu występowania w niej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych takich jak:

  • bezrobocie,
  • przestępczość,
  • ubóstwo,
  • niski poziom edukacji lub kapitału społecznego
  • niewystarczający udział mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym.

Ponadto, żeby teren mógł być uznany z obszar zdegradowany, musi na nim występować przynajmniej jedno z negatywnych zjawisk:

  • gospodarczych (np. niski poziom przedsiębiorczości),
  • środowiskowych (np. obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska),
  • przestrzenno-funkcjonalnych (np. braku dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość),
  • technicznych (np. degradacja  stanu  technicznego  obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym).

Obszar rewitalizacji

Drugim etapem planowania rewitalizacji w mieście jest wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego. Cechuje się  szczególną  koncentracją  negatywnych  zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Od całości obszaru zdegradowanego wyróżnia go istotne znaczenie dla rozwoju miasta. To właśnie na tym obszarze gmina zamierza prowadzić działania rewitalizacyjne.
Propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji została skonsultowana z mieszkankami i mieszkańcami Łodzi w 2015 roku.

W Łodzi obszar rewitalizacji pokrywa się z obszarem zdegradowanym. Jego zasięg został ustalony uchwałą NR XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z 10 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i stanowi akt prawa miejscowego. 

Zasięg obszaru rewitalizacji oraz rozkład przestrzenny zjawisk społeczno-ekonomicznych można sprawdzić na mapie interaktywnej. Otwórz mapę Rozkład przestrzenny zjawisk społeczno-ekonomicznych od roku 2015 w nowym oknie.

Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji został zilustrowany także na mapach Geoportalu Województwa Łódzkiego.

Kontakt