Łódź Rewitalizuje

Informacja dla najemców lokali użytkowych z obszaru rewitalizacji

Informacja dla najemców lokali użytkowych z obszaru rewitalizacji

 • Termin opuszczenia lokalu

  Najemcy lokali użytkowych, którzy dostali wypowiedzenie umowy, mają prawo do bezumownego zajmowania lokalu do momentu rozpoczęcia prac remontowych (określonego w harmonogramie prac wykonawcy).

 • Najem lokalu zamiennego

  Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, najemcom lokali użytkowych, którym umowy zostały wypowiedziane z uwagi na realizowane inwestycje Miasta Łodzi, lokale użytkowe wynajmowane są w trybie bezprzetargowym (nie dotyczy to osób, które są dłużnikami Miasta Łodzi) (par. 6, ust. 4, 5).

  Przedmiotem najmu powinien być lokal użytkowy położony w tej samej strefie, w której znajdował się dotychczas wynajmowany lokal lub dzierżawiony, z wyłączeniem dzierżaw przy pl. Wolności i ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Adama Mickiewicza/al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, dla których przedmiotem najmu może być lokal usytuowany w strefie I lub niższej, określonej zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi. Lokal powinien posiadać zbliżoną powierzchnię i warunki techniczne (par. 6, ust. 6, 7).

  Istnieje także możliwość najmu lokalu przetargowego na takich samych zasadach. W tym przypadku, najemca musi zgłosić chęć najmu lokalu przetargowego na minimum 9 dni roboczych przed rozstrzygnięciem przetargu.

  W przypadku braku dostępnych lokali możliwe jest, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi, zawarcie umowy na lokal w strefie o numerze o jeden wyższym lub niższym, a na czas określony terminem realizacji inwestycji Miasta Łodzi także w strefie „0” (par. 6, ust. 9).

  Stawka czynszu pozostaje w wysokości obowiązującej jak w lokalu dotychczas zajmowanym, przy czym gdy jest ona niższa niż minimalna stawka czynszu dla danej działalności i strefy w zakresie zasobu lokali użytkowych, wynajem lokalu użytkowego następuje ze stawką minimalną (par. 6, ust. 10).

 • Powrót do lokalu po rewitalizacji

  Istnieje możliwość wynajmu w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych znajdujących się w budynkach, w których zakończony został remont kapitalny, na rzecz ich byłych najemców przy spełnieniu wszystkich następujących warunków:

  - lokal po remoncie ma zbliżoną powierzchnię do tej sprzed remontu (+/- 30% powierzchni),

  - były najemca złoży oświadczenie o rezygnacji z zajmowanego na dzień złożenia wniosku lokalu zamiennego,

  - wnioskodawca przyjmuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia stawkę czynszu lokalu użytkowego, określoną w trybie przetargu pisemnego (konkursu ofert), a w przypadku negatywnego wyniku przetargu na dany lokal stawkę czynszu, jaka była wynikiem przetargu na lokal użytkowy o zbliżonych parametrach (takich jak m.in. powierzchnia, wyposażenie techniczne, położenie w budynku) (par. 6, ust. 13; Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu, par. 3, ust. 2, pkt. 7).

Wykaz lokali na stronie Zarządu Lokali Miejskich

Informacja dla najemców lokali użytkowych przy remontowanych drogach oraz dla najemców lokali użytkowych w nieruchomościach, których elewacje frontowe objęto remontem (Zarządzenie w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, par. 6):

 • upoważnia się wynajmujących do ustalenia stawek czynszu na poziomie 20% dotychczasowych stawek czynszu w lokalach mieszczących się w nieruchomościach położonych bezpośrednio przy drogach, w miejscu, w którym prowadzone są roboty budowlane,
 • upoważnia się wynajmujących do ustalenia stawek czynszu na poziomie 50% dotychczasowych stawek czynszu w lokalach położonych na parterach budynków, których elewacje frontowe objęto remontem.

Zmiana stawek czynszu przysługuje w okresie od dnia rozpoczęcia prac budowlanych do ich zakończenia (nie dotyczy dłużników).


Skontaktuj się z nami

Zarząd Lokali Miejskich

Wydział Lokali Użytkowych

ul. Kościuszki 47
tel. 42 628-70-85
uzytkowe@zlm.lodz.pl

 

 

Kontakt