Łódź Rewitalizuje

Wynajem lokalu użytkowego

Wynajem lokalu

Wszystkie lokale użytkowe (z wyłączeniem pracowni twórczych) będą możliwe do wynajęcia poprzez udział w konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Lokali Miejskich. Przetarg nieograniczony w formie pisemnej (konkurs ofert) jest stosowany dla lokali użytkowych o powierzchni większej niż 200 m2 oraz dla lokali użytkowych położonych w strefie „0", strefie "I" i "II" (wszystkie lokale parterowe frontowe), oraz wszystkich po remoncie kapitalnym. Każdy lokal może być dwukrotnie wystawiony w przetargu (niezależnie od formy). Ta regulacja nie dotyczy lokali ze Strefy „0”, które to mogą zostać udostępnione tylko na zasadach konkursu ofert.

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wysokość stawki czynszu. Minimalna oraz wywoławcza stawka czynszu są ustalane na podstawie:

 • Wskazanie dolnej granicy stawki,
 • Podział na strefy „0”, „I”, „II”, „III”, „IV”

Lokale użytkowe będące w zasobie komunalnym miasta Łodzi zostały przyporządkowane do osobnych stref czynszowych. Wykaz stref ze wskazanymi ulicami jest dostępny w tabeli w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 4117/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 27.06.2016 r. w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe.

Centralnie położoną strefą jest Strefa „0”. Są to lokale usytuowane na parterach budynków frontowych przy pI. Wolności oraz uI. Piotrkowskiej na odcinku od pI. Wolności do al. Mickiewicza i al. Piłsudskiego, mające wejście bezpośrednio z ulicy. Pozostałe strefy rozchodzą się promieniście od środka, którym jest ul. Piotrkowska i Strefa „0”. Podział na strefy wskazuje minimalną stawkę najmu za metr kwadratowy w zależności od umiejscowienia lokalu oraz rodzaju prowadzonej działalności. Jest on też podstawą do  klasyfikowania do poszczególnych trybów najmu.

Ogłoszenie przetargu

Przetarg jest ogłaszany przez Zarząd Lokali Miejskich na co najmniej 3 tygodnie przed przewidzianym terminem przetargu. Ogłoszenie o przetargu organizator zamieszcza w następujących miejscach:

Każde ogłoszenie zawiera wykaz informacji nt. lokalu oraz warunków wynajmu. Są to:

 • adres lokalu,
 • wysokość wadium,
 • stawka wywoławcza,
 • strefa, w której położony jest lokal,
 • rodzaj działalności,
 • powierzchnia lokalu oraz ilość pomieszczeń,
 • położenie lokalu,
 • wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne,
 • stan prawny budynku,
 • zakres rzeczowy koniecznych prac remontowych w lokalu, obciążających wynajmującego.

Oferta

Oferta powinna zawierać:

 • wysokość proponowanej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu bez podatku od towarów i usług (VAT),
 • rodzaj proponowanej działalności (zgodny z podanym wykazem),
 • propozycje zabezpieczenia majątkowego (stanowiącego równowartość rocznego zaoferowanego czynszu). Sposobami zabezpieczenia są kaucja, gwarancja bankowa, papiery wartościowe, weksle oraz inne.

Ponadto oferta powinna zawierać informacje o planowanym zakresie prac remontowo-adaptacyjnych oraz przewidywane nakłady z tego tytułu - jeżeli lokal tego wymaga oraz informacje o możliwym zatrudnieniu. Warunkami przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium, w określonej wysokości, miejscu i terminie. Osoby posiadające zaległości czynszowe z tytułu najmu są wyłączone z postępowania.

Wybór oferty

Zwycięską ofertą jest najwyżej punktowana oferta powyżej wywoławczej. Jest ona wybierana przez komisję przetargową. W przetargu pisemnym komisja składa się z 7 członków (6 z głosem decydującym) reprezentujących UMŁ oraz Radę Miejską. Komisja wybiera oferty kierując się wysokością zaoferowanej stawki czynszu; a także pozostałymi informacjami zawartymi w ofercie. Z zasady stawka czynszu jest głównym czynnikiem wyboru oferty. Istnieją jednak 2 możliwości gdy komisja może wybrać inną ofertę.

 • Głosowanie obowiązkowe

W przypadku złożenia oferty przez najemcę, który utracił prawo do najmu lokalu z uwagi na przeznaczenie budynku do rozbiórki, remontu kapitalnego lub przekazania zarządu nieruchomością innym podmiotom, a nie zalegał z opłatami czynszowymi (z wyłączeniem lokali ze strefy „0”),

 • Głosowanie nieobowiązkowe

W przypadku różnicy nieprzekraczającej 20 % pomiędzy najwyższą a następną zaoferowaną stawką czynszu Komisja przetargu pisemnego może zarządzić głosowanie tajne w celu wyłonienia najlepszej oferty. W głosowaniu tajnym każdy z członków Komisji przetargu pisemnego ma do dyspozycji po 5 punktów, które rozdziela między rozstrzygane oferty. O wyłonieniu najlepszej oferty decyduje najwyższa suma punktów, składająca się z przydzielonych przez członków Komisji przetargu pisemnego i wynikających z wartości zaproponowanych stawek czynszu, przyjmując najwyższą stawkę jako 100 punktów, a pozostałe proporcjonalnie mniej. Głos Przewodniczącego Komisji przetargu pisemnego jest decydujący w przypadku uzyskania równej ilości punktów.

Podpisanie umowy

Umowy najmu są z zasady zawierane na czas nieoznaczony, dopuszczalnie na czas oznaczony. Wygrywający konkurs ofert zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w ciągu 14 dni roboczych od dnia uzyskania zawiadomienia od organizatora przetargu o jego wygraniu.

Zarząd Lokali Miejskich

Zarząd Lokali Miejskich (ZLM) jest jednostką budżetową Gminy. Przedmiotem działania jest gospodarowanie powierzonym zasobem komunalnym Miasta Łodzi i Skarbu Państwa, obejmującym zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, garaże, urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe. W ramach ZLM-u jednostką zajmującą się gospodarowaniem lokalami użytkowymi jest Wydział Lokali Użytkowych. Poza tym, bezpośrednią wiedzę o lokalach można pozyskać w Rejonach Obsługi Najemców gdzie pracują Miejscy  Administratorzy Nieruchomości, którzy bezpośrednio obsługują najemcę w trakcie najmu.

Przepisy prawa dotyczące najmu lokali użytkowych

Lokalne przepisy prawa  związane z wynajmem i zarządzaniem komunalnymi lokalami użytkowymi mieszczą się w następujących dokumentach:

 • Uchwała Nr XXXIII/876/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi,
 • Zarządzenie Nr 3270/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminów przetargów oraz ustalenia składów komisji przetargowych z późniejszymi zmianami,
 • Zarządzenie Nr 5017/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu z późniejszymi zmianami,
 • Zarządzenia Nr 4117/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe z późniejszymi zmianami.

Wszystkie akty prawne można znaleźć na: https://bip.uml.lodz.pl/samorzad/akty-prawne-i-projekty-aktow-prawnych/akty-prawne/

Kontakt