Łódź Rewitalizuje

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w ramach w konferencji „Efekty Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych oraz zastępcę inspektora ochrony danych, z którymi może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu email, instytucji, którą reprezentuje uczestnik, potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu jest warunkiem koniecznym do organizacji konferencji „Efekty Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia tj. za zgodą osoby, której dane dotyczą.
  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji konferencji „Efekty Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi”, przeprowadzanie rekrutacji na wydarzenie oraz wysłania ewentualnych materiałów pokonferencyjnych.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych tj. podmiotom świadczącym usługi informatyczne.
  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczegółowych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w tym przechowywane do czasu realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, bądź do momentu wycofania zgody.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

   Dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do:
  4. usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  5. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Kontakt