Łódź Rewitalizuje

Zaświadczenia - kupno/sprzedaż nieruchomości

W przypadku sprzedaży lub zakupu nieruchomości notariusze proszą o zaświadczenie potwierdzające czy nieruchomość jest położona na obszarze zdegradowanym, na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Czy zaświadczenie zawsze jest potrzebne? NIE

Zaświadczenie wymagane jest TYLKO w dwóch przypadkach:

 • gdy nieruchomość jest położona w obrębie, który jest w całości położony na obszarze rewitalizacji,
 • gdy nieruchomość znajduje się w obrębie, który jest częściowo położony na obszarze rewitalizacji.

Jak sprawdzić czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji?

Zapoznaj się poniżej z procedurą występowania o zaświadczenie i z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Jak wygląda uzyskiwanie zaświadczenia?

1. POBIERZ I WYPEŁNIJ WNIOSEK

Wypełnij edytowalny wzór wniosku... Pobierz wniosek.

Wniosek można złożyć również w formie elektronicznej, korzystając z platformy ePUAP (szczegóły w poniższej zakładce „Złóż wniosek”).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze zdegradowanym lub na obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji w związku z ustaleniem prawa pierwokupu przez gminę może złożyć każdy zainteresowany osobiście, listownie bądź poprzez ePUAP, wnioskodawca określa we wniosku sposób odbioru zaświadczenia.
Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami i podpisać czytelnie imieniem
i nazwiskiem.

Wniosek może złożyć dowolna osoba, co oznacza, że nie musi tego robić osobiście właściciel nieruchomości. Wniosek we własnym imieniu może złożyć notariusz, pośrednik biura nieruchomości, krewny lub znajomy.

Osoby upoważnione odrębnym pełnomocnictwem zobowiązane są dołączyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.”

2. ZŁÓŻ WNIOSEK

Elektronicznie (za pośrednictwem platformy ePUAP) 

 1. Wniosek uzupełniany w obrębie platformy ePUAP jest przesyłany również za jej pośrednictwem. Przejdź do wniosku zaświadczenia na platformie ePUAP.

Wszelkie załączniki wysyłane za pośrednictwem ePuap (za wyjątkiem potwierdzenia przelewu opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa), muszą być dokumentem elektronicznym podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Niedopuszczalne jest załączanie podpisanych elektronicznie skanów lub zdjęć dokumentów.

Osobiście

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 148/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ograniczenia wykonania zadań Urzędu Miasta Łodzi, wszelkie dokumenty kierowane do Urzędu, w tym wnioski o wydanie zaświadczenia czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji, można składać w następujących lokalizacjach:

 • Piotrkowska 104,
 • Piotrkowska 110,
 • Politechniki 32,
 • Piłsudskiego 100,
 • Krzemieniecka 2B,
 • Zachodnia 47.

Listownie

Przesyłając dokument na adres:

Biuro Rewitalizacji
w Departamencie Prezydenta
Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska171
90-447 Łódź

3. ODBIERZ ZAŚWIADCZENIE

Zaświadczenie będzie gotowe do odbioru po upływie 7 dni kalendarzowych.

 • Osobiście

Odbiór osobisty w godzinach pracy Urzędu, w Sekretariacie Biura Rewitalizacji,
Piotrkowska 171, II piętro pokój 201

Kontakt:
tel. +48 42 638-57-58 lub +48 42 272-63-79
e-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl

 • Listownie

Zaświadczenia wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (nie priorytetem), dlatego też sugerujemy, aby wziąć pod uwagę czas, jaki jest niezbędny, by list dotarł drogą pocztową do adresata

 • Elektronicznie (za pomocą platformy ePUAP)

Po złożeniu wniosku za pomocą platformy ePUAP zaświadczenie przekazywane jest na skrzynkę odbiorczą ePUAP wnioskodawcy, chyba że zostanie zaznaczony inny sposób doręczenia.”

4. OPŁATY

Zaświadczenie wydawane jest bezpłatnie. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł pobierana jest wówczas gdy wnioskodawca ustanawia pełnomocnika.

W przypadku, jeśli wnioskodawca działa przez upoważnionego przedstawiciela, oprócz wniosku wymagane jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo
w wysokości 17 zł.
Powyższa opłata nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:

Od dnia 01.01.2022:

(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy) Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy, ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź Pekao S.A.

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

 

 

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajduje się obszar rewitalizacji?

Zasięg obszaru rewitalizacji można sprawdzić na internetowej mapie - Przejdź do mapy!

Instrukcja korzystania z mapy internetowej

1. W prawym górnym rogu kliknij na symbol "Lista warstw", a później wejdź w "Intersit"

2. Przewiń listę i zaznacz znakiem ✓ kategorię: "Obszar rewitalizacji/zdegradowany"

 

Szare zaznaczenie, które się wyświetliło, jest obszarem rewitalizacji. Jeżeli chcesz zobaczyć czy twoja nieruchomość jest nim objęta, przybliż mapę.

Gdzie mogę znaleźć obręb i numer działki?

Jeżeli nie znasz tych numerów, są 2 sposoby by je ustalić:

 • osobista wizyta w Łódzkim Ośrodku Geodezji - ul. Traugutta 21/23, Sala Obsługi Klienta na parterze (wypis z ewidencji gruntów i budynków jest wydawany "od ręki" - cena: 25-150 zł w zależności od formy)
 • można sprawdzić na internetowej mapie - Przejdź do mapy!

Uwaga! Ustalanie numeru obrębu i działki na własną rękę jest obarczone ryzykiem błędu. Często występuje współudział w sąsiednich działkach, które są częściami wspólnymi nieruchomości, np. teren wokół budynku we wspólnotach mieszkaniowych.

 

Instrukcja korzystania z mapy internetowej

1. W prawym górnym rogu kliknij na symbol "Lista warstw", a później wejdź w "Intersit"

2. Przewiń listę i zaznacz znakiem ✓ dwie kategorie: "Obręby" oraz "Działki"

3. Powiększ mapę znakiem "+", który jest w górnym lewym rogu ekranu, tak byś widział nieruchomość, która ciebie interesuje

4. Zapisz sobie numer obrębu i działki nieruchomości, który widzisz na mapie

np. "S1-429", oznacza obręb S-1, działka nr 429

Czy jest możliwość szybszego wystawienia zaświadczenia?

Na wydanie zaświadczenia czeka się do 7 dni kalendarzowych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy zaświadczenie jest już gotowe do odbioru, zadzwoń: tel. +48 42638-52-98 lub +48 42 272-63-79
e-mail: rewitalizacja@uml.lodz.pl

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Czy wydanie zaświadczenia kosztuje?

Zaświadczenie jest bezpłatne.

Czy zaświadczenie dotyczy skorzystania przez Miasto z prawa pierwokupu?

Nie. Decyzje w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu wydaje Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości:

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-66 (pok. 464), +48 (42) 638-43-38 (pok. 357)
fax: +48 (42) 638-54-20 (pok. 464)
e-mail: znn@uml.lodz.pl

Zaświadczenie potwierdza czy nieruchomość jest na obszarze zdegradowanym, na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji i jest potrzebne do umowy notarialnej.

DO POBRANIA

Kontakt

W sprawie zaświadczeń najszybciej jest skontaktować się z nami telefonicznie:
tel. +48 42 638 52 98, +48 42 638 57 58 lub +48 42 272 63 79.

Kontakt