Łódź Rewitalizuje

Działania

Pogonowskiego 34

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwają prace budowlane.

 

 

Planowany termin zakończenia remontu:

IV kwartał 2023

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Instytucje społeczne, Lokale usługowo-handlowe, Drzewa, Zieleń, Meble miejskie,

Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego w Łodzi – budynek zostanie całkowicie odnowiony oraz podłączony do centralnego ogrzewania. Gruntownemu remontowi zostanie poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. W budynku pojawią się windy i podjazdy zapewniające dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Część nawierzchni podwórka zostanie wykonana z kostki betonowej, a na części zostaną posadzone krzewy i drzewa. Na podwórku ustawione będą ławki oraz altana, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz wiata służąca za parking dla rowerów i wózków. Ponadto powstaną budki lęgowe dla jerzyków oraz innych gatunków ptaków.

Badania i analizy prowadzone podczas kolejnych etapów przygotowania procesu rewitalizacji Łodzi, jak również diagnozy z kluczowych dokumentów strategicznych, wskazują na szereg deficytów systemowych w obszarze leżącym na styku mieszkalnictwa i pomocy społecznej, szczególnie w zakresie wsparcia osób zagrożonych bezdomnością, w tym z wyrokiem eksmisyjnym bez prawa do lokalu socjalnego. W związku z tym wzrasta potrzeba w zakresie dostarczania mieszkańcom Łodzi kompleksowych usług społecznych w jednej lokalizacji.

Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego przewiduje wieloaspektowe wsparcie osób wykluczonych społecznie oraz ma na celu rozwój i integrację społeczności lokalnej. Model funkcjonowania Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego zakłada współpracę różnych podmiotów i usług społecznych, między innymi:

 • Mieszkania treningowe z elementami wsparcia umiejętności społecznych mają stanowić alternatywę dla osób przebywających w przestrzeni publicznej oraz alternatywę dla osób przebywających w schronisku. Beneficjentami mieszkań treningowych, będą osoby zagrożone bezdomnością, osoby bezdomne objęte programami wychodzenia z bezdomności, osoby opuszczające zakłady karne, objęte programami usamodzielnienia, osoby opuszczające pieczę zastępczą.
  Mieszkania mają być propozycją, która ma zapełnić lukę na rynku wspomagania osób w kryzysie bezdomności, które są gotowe na zrobienie kolejnego kroku w usamodzielnianiu się. To przestrzeń dla osób podejmujących działania na rzecz zmiany swojej sytuacji życiowej, zakładające indywidualne wsparcie, towarzyszenie w procesie zmian, adekwatne do zapotrzebowania. Model mieszkań treningowych ze wsparciem został opisany w projekcie Strategii rozwiązywania problemu bezdomności w Łodzi na lata 2023-2030, przygotowanym przez Radę ds. Rozwiązywania Problemu Bezdomności przy Prezydent Miasta Łodzi.
 • Centrum aktywizacji społeczno-zawodowej, którego celem będzie wsparcie w powrocie na rynek osób bezrobotnych oraz wzrost ich aktywności życiowej. W Centrum zorganizowane zostaną pomieszczenia skierowane m.in. do osób chcących prowadzić działalność rzemieślniczą (np. rękodzieło). W ramach działań Centrum integrowane będą osoby zmagające się z podobnymi trudnościami życiowymi, a uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego organizowania się w grupy, podejmowania wspólnych przedsięwzięć w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej. Dodatkowo prowadzone będzie poradnictwo prawne (przede wszystkim z zakresu rynku i prawa pracy, spraw socjalnych i mieszkaniowych). Możliwe będzie także organizowanie prac społecznie użytecznych lub robót publicznych.
 • Medyczny Punkt Konsultacyjny świadczyć będzie usługi konsultacyjne z lekarzem pierwszego kontaktu oraz wsparcie psychologiczne dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.
 • Łódzkie Centrum Wielokulturowe będzie pełniło funkcję miejsca aktywności lokalnej dla różnych grup wiekowych i etnicznych, ułatwiającego integrację i tworzenie więzi społecznych. Centrum będzie zapewniało organizację czasu wolnego, wsparcie w nauce, dostęp do zajęć sportowych i kół zainteresowań.
 • Punkt konsultacyjno-edukacyjny z zakresu poradnictwa młodzieżowego, którego działania nastawione będą na profilaktykę uzależnień oraz edukację seksualną. Działania adaptacyjne będą prowadzone przez streetworkera przed wprowadzeniem w system opieki instytucjonalnej. Dodatkowo prowadzone będą grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z problemami wychowawczymi.
 • Łódzkie Centrum Obywatelskie i biura dla organizacji pozarządowych na które składać się będzie Łódzkie Centrum Obywatelskie (działające w formule coworkingowej), Punkt Wolontariatu, przestrzenie biurowe dla organizacji pozarządowych, które będą prowadzić swoje zadania statutowe.
 • Środowiskowy Dom Samopomocy – opieka wytchnieniowa oraz wsparcie terapeutyczno-rehabiltacyjne dla osób przewlekle chorych psychicznie, osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Klubokawiarnia, czyli lokal użytkowy, w którym przewidziano prowadzenie działalności z zakresu ekonomii społecznej.
 • Pracownie na działania twórcze i społeczne.

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu: lipiec 2017

Przetarg został ogłoszony 26 lipca 2017 r.

Numer przetargu: DOA-ZP-VIII.271.47.2017

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2017

Otwarcie ofert nastąpiło 2 października 2018 r. Wpłynęły 4 oferty:

 • 22 619 700,00 zł - konsorcjum: Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o., Erekta Budownictwo Sp. z o.o, Przedsiębiorstwo Budowlane PAGMA-BUD Paweł Siminiak
 • 23 428 297,57 zł - WARBUD S.A.
 • 17 199 807,07 zł - F.B.I. TASBUD S.A.
 • 16 453 276,39 zł - Mosty Łódź S.A.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 18 327 673,54 zł

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Podpisanie umowy z wykonawcą: styczeń 2018

Umowa z firmą Mosty Łódź S.A. została podpisana 18 stycznia 2018 r. na kwotę 16 453 276,39 zł.

Projektowanie: od stycznia 2018 do września 2020
Rozpoczęcie remontu: październik 2020

Prace porządkowe nie wymagające zezwolenia na budowę rozpoczęły się 26 lipca 2018 roku.

Wykonawca odstąpił od realizacji prac
Ogłoszenie II przetargu: czerwiec 2022

II przetarg (na dokończenie prac budowlanych) został ogłoszony 10 czerwca 2022 r.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.14.2022

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: lipiec 2022

W II przetargu otwarcie ofert nastąpiło 25 lipca 2022 r. Wpłynęły 3 oferty:

 • 25 888 025,25 zł - Mostostal Warszawa S.A.
 • 16 156 050,00 zł - ZAB-BUD Sp. z o.o.
 • 17 158 500,00 zł - PAGMA-BUD Sp. z o.o.

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Zakończenie remontu: listopad 2023

ZOBACZ JAK ZMIENIAŁA SIĘ DAWNA SZKOŁA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Iwona Sosnowska-Kowalska tel. 42 638 48 92 i.sosnowska@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
wykwaterowań i zasiedleń nieruchomości Zarząd Lokali Miejskich tel. 42 628 70 00 zlm@zlm.lodz.pl
administracji (Zarząd Lokali Miejskich - Rejon Obsługi Najemców „Zachód”) Barbara Dybińska tel. 798 735 942 b.dybinska@zlm.lodz.pl
planowanych działań dla mieszkańców Izabella Mielczarek tel. 42 638 64 07 i.mielczarek@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Mateusz Jędrzejczak tel. 42 638 40 49 m.jedrzejczak@uml.lodz.pl
Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego Ewa Grabarczyk tel. 42 638 51 39 e.grabarczyk@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Izabellą Mielczarek, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019 r.

Kontakt