Łódź Rewitalizuje

Działania

Park Staromiejski

  

Najważniejsze ogłoszenia

do sierpnia 2021 r. trwa projektowanie, następnie ogłoszony zostanie przetarg na realizację, planowane podpisanie umowy z wykonawcą w IV kwartale 2021 r.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2021 - 2022

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Plac zabaw, Toaleta publiczna, Siłownia plenerowa, Oświetlenie, iluminacja, Monitoring,

Etap I

Park Staromiejski stanowi jedną z najważniejszych przestrzeni społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym w tej części miasta. Najważniejszym założeniem projektowym jest ukazanie i przedstawienie  przeszłości miejsca. W tym celu projektuje się „Zaginioną Dzielnicę” – na podstawie dostępnych map, materiałów historycznych oraz zdjęć planuje się, z wykorzystaniem roślinności ukazanie przedwojennego układu dzielnicy – ukazanie ulic oraz obrysów zabudowy.

W ramach działań rewitalizacyjnych wykonana zostanie przebudowa zniszczonych nawierzchni alejek parkowych uwzględniająca utworzenie nowej osi widokowej biegnącej od ul. Zachodniej do zbiornika wodnego we wschodniej części parku - śladem naturalnego koryta Łódki. Przebudowane i przystosowane do korzystania dla osób z niepełnosprawnością będą wejścia do parku od strony ul. Wolborskiej. Park uzyska połączenie funkcjonalne z Rynkiem Starego Miasta poprzez system iluminacji: „Promienie Światła”.

W zakresie rekreacji zaplanowano zbudowanie nowego placu zabaw z podziałem na strefy dla dzieci w różnych grupach wiekowych; doposażenie słowni i budowę siłowni typu street work-out; przebudowę fontanny, budowę boisk do gry w bule, ustawienie stołów do gry w szachy i do gry w ping-ponga.

Ważne dla wszystkich użytkowników parku - powstaną trzy nowe toalety publiczne. Pierwsza zlokalizowana w części zachodniej, na zachód od ul. Nowomiejskiej w pobliżu skweru do gry w szachy, druga w części centralnej, w pobliżu placu zabaw, siłowni i toru rolkowego a trzecia na wschód od osi ul. Wschodniej, tuż przy rozbudowywanym placu zabaw. 

Zadbamy o zieleń. Przewidziane jest odświeżenie szaty roślinnej, inwentaryzacja zieleni, wprowadzenie nowych nasadzeń w tym rabat i parterów kwiatowych oraz rekultywacja trawników wraz z wprowadzeniem nowych nasadzeń roślin cebulowych.

Pojawi się nowe oświetlenie parku, ławki, kosze, stojaki na rowery, gazony, odnowione zostaną istniejące rzeźby parkowe.

W parku powstanie:

 • 14 zestawów do gry w szachy
 • 3 szachownice w posadzce
 • 5 stołów do gry w tenisa
 • 3 ogrodzone place zabaw
 • 2 ogrodzone siłownie
 • 10 boisk do gry w bule
 • amfiteatr
 • system iluminacji "Promienie światła" (5 słupów ozdobnych)
 • tor rolkowy
 • plac zabaw dla psów
 • 191 ławek
 • 62 stojaki rowerowe
 • 40 koszy na odpady
 • 20 koszy na psie odpady
 • 50 znaków infromacyjnych
 • 7 podświetlanych tablic informacyjnych
 • 5 altan
 • 12 pergoli
 • 9 biegów schodów terenowych z balustradami
 • 3 automatyczne toalety publiczne

 

Etap II (do realizacji po uregulowaniu stanu własnościowego poszczególnych działek)

Remont Parku Staromiejskiego w drugim etapie ma polegać na wymianie zniszczonych nawierzchni alejek, który bierze pod uwagę stworzenie głównej osi obszaru. Będzie ona biegła śladem dawnego koryta rzeki Łódki. Wzdłuż dawnego koryta powstanie ciąg fontann. Na terenach zieleni oraz na powierzchniach utwardzonych zostanie przedstawiona linia przedwojennej zabudowy. Na terenach zielonych linia zabudowy i granice działek zostaną przedstawione za pomocą różnej wysokości żywopłotu. Na nawierzchniach utwardzonych zostaną pokazane za pomocą czerwonej i szarej cegły.

Całkowitemu remontowi poddany zostanie zbiornik wodny znajdujący się we wschodniej części. Na nowo powstałym murku wyznaczone będą miejsca do siedzenia i wypoczynku. W dnie zbiornika zostanie za pomocą cegieł pokazany będzie dawny przebieg ul. Wschodniej. Zegar słoneczny zostanie odnowiony. Od strony Manufaktury zostanie stworzony trójkątny plac w celu rozładowania ruchu pieszego.

W parku zaprojektowano górę saneczkową, dwa boiska do gry w bule przy restauracji,  rampę do jazdy na deskorolce w pobliżu starej pętli tramwajowej. Automatyczna miejska toaleta zostanie zlokalizowana w okolicach Starego Rynku.

Wśród drzew dominować będą gatunki liściaste. Odnowione oraz nowo zasiane zostaną trawniki wraz z roślinami cebulowymi. Powstaną także nowe rabaty oraz partery kwiatowe.

Zakres robót będzie obejmował także remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowana zostanie sieć elektryczna z wymianą istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Prace w pobliżu zieleni będą przeprowadzane w technologii bez wykopowej. Zainstalowany zostanie także monitoring miejski.

W parku powstaną:

 • 2 boiska do gry w bule
 • rampa do jazdy na deskorolce
 • 2 fontanny z dyszami w posadzce
 • górka saneczkowa
 • 73 ławki
 • 6 stojaków rowerowych
 • 20 koszy na odpady
 • 5 koszy na psie odpady
 • 6 podświetlanych tablic informacyjnych
 • 1 automatyczna toaleta publiczna

JAK ZAAWANSOWANE SĄ PRACE?

Otrzymanie dofinansowania: sierpień 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 29 sierpnia 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają plany związane z przeznaczeniem i wyglądem obiektów (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzenia dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie przetargu (na dokumentację projektową): luty 2020

Przetarg (na wykonanie dokumentacji projektowej) został ogłoszony 21 lutego 2020 roku.

Numer przetargu: ZIM-DZ.2621.1.2020

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: kwiecień 2020

 Otwarcie ofert nastąpiło 22 kwietnia 2020 r. Wpłynęło 5 ofert (na część I zamówienia):

 • 389 110,50 zł - Konsorcjum firm: GreenLanding Andrzej Rapacz i Studio Planti
  Barbara Rapacz-Olejnik
 • 1 193 100,00 zł - Polska Inżynieria Sp. z o.o.
 • 908 847,00 zł - PM Projekt Sp. z o.o.
 • 1 417 064,55 zł - PALMETT Sp. z o.o., Sp.k
 • 1 367 514,00 zł - Konsorcjum firm: 1.Public Road – Pracownia Projektowa Artur Siwczyk i Tomasz Stanisław Wąs – Pracownia Architektoniczna

 

Zaplanowana przez Miasto kwota: I część: 700 161,73 zł (opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Rewitalizacja Parku Staromiejskiego w Łodzi).

Przejdź do informacji z otwarcia ofert 

Podpisanie umowy z wykonawcą: sierpień 2020
Projektowanie: lipiec 2020 - czerwiec 2021
Rozpoczęcie remontu: lipiec 2021
Zakończenie remontu: wrzesień 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA PARK

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Katarzyna Wójcik tel. 42 638 48 91 kat.wojcik@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Łukasz Mordęcki tel. 42 272 61 85 l.mordecki@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Łukaszem Mordęckim, a on skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt