Łódź Rewitalizuje

Działania

Ulica Mielczarskiego

  

Najważniejsze ogłoszenia
Trwa opracowywanie dokumentacji, następnie ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji. Planowane podpisanie umowy na realizację nastąpi jesienią 2021 r.

 

 

Inwestycja planowana na lata:

2022 - 2023

CO POWSTANIE?

Tagi słownikowe: Drzewa, Zieleń, Meble miejskie, Monitoring, Układ ulic,

Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Mielczarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sieciową oraz zagospodarowaniem przestrzeni na funkcje woonerfu.

Planowana przebudowa ulicy Mielczarskiego zakłada zmianę jej dotychczasowego charakteru - z monotonnej ulicy dojazdowej na ulicę o charakterze woonerfu – wykonaną z materiałów o wysokiej jakości i estetyce, o uspokojonym ruchu, z zaplanowanym miejscem na parkowanie i z dużym udziałem zieleni. Ul. Mielczarskiego nadal będzie ulicą jednokierunkową.

Jednia i chodniki będą na jednym poziomie, bez krawężników czy stopni, oddzielone od siebie zielenią i meblami miejskimi. Ułatwi to poruszanie się pieszym i osobom z niepełnosprawnościami. Dla uspokojenia ruchu na części przewidzianej dla samochodów pojawią się szykany (zmiany toru ruchu), place, oraz trzy progi zwalniające w jezdni z łagodnym najazdem - tzw. poduszki berlińskie.

Drzewa i zieleńce rozdzielają miejsca postojowe, wjazdy do posesji i przejazdy. Uporządkowany zostanie również obustronny, istniejący w ulicy, podwójny szpaler drzew: część drzew będzie przycięta lub przesadzona, pojawią się także nowe nasadzenia, system nawadniający i podświetlenia. Postawione zostaną nowe ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, poidełko i oświetlenie ulicy.

Z uwagi na dużą liczbę mieszkańców, zachowane zostaną miejsca postojowe w liczbie bliskiej obecnemu stanowi. Miejsca postojowe zaprojektowano, jako prostopadłe do jezdni, wyznaczono także poszerzone miejsca zastrzeżone dla osób z niepełnosprawnością.

Wybudowane zostaną w ciągu ulicy także kameralne place sprzyjające zatrzymaniu wśród zieleni. Będę wyznaczone poprzez nawierzchnie z pasów jasnych i ciemnych płyt i kostki, zieleńce i meble miejskie, w tym ławy.

 

Jak zaawansowane są prace?

Otrzymanie dofinansowania: październik 2017

Umowa o dofinansowanie remontu przez Unię Europejską i budżet państwa została podpisana 27 października 2017 r. Aby otrzymać wsparcie finansowe, Miasto musiało stworzyć dokumenty, które bardzo szczegółowo określają jak budynek będzie wyglądał i działał po remoncie (tzw. programy funkcjonalno-użytkowe). Z tego powodu na kolejnych etapach projektowania nie ma możliwości wprowadzania dużych zmian w projektach zaakceptowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Ogłoszenie I przetargu: czerwiec 2017

I przetarg został ogłoszony  26 czerwca 2017 r.
Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.3322.21.2017
Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2017

Otwarcie ofert w I przetargu nastąpiło 2 sierpnia 2017 r. Złożono 2 oferty:

  • 10 700 000,00 zł - WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp.j. 
  • 13 432 092,00 zł  - Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane „KEMY” Sp. z o.o., Larkbud Sp. z o.o.

Zaplanowana przez Miasto kwota: 9 085 916,40 zł (za inwestycję obejmującą ul. Mielczarskiego i trzy przebicia międzykwartałowe)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

Ogłoszenie II przetargu: sierpień 2017

II przetarg został ogłoszony  28 sierpnia 2017 r.
Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.3322.32.2017
Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: październik 2017

Otwarcie ofert w II przetargu nastąpiło 13 października 2017 r. Złożono 1 ofertę: 

  • 13 700 000,00 zł - WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. j. 

Zaplanowana przez Miasto kwota: 9 085 916,40 zł (za inwestycję obejmującą ul. Mielczarskiego i trzy przebicia międzykwartałowe)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie III przetargu: czerwiec 2018

III przetarg został ogłoszony  6 czerwca 2018 r.
Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.3322.14.2018

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: sierpień 2018

Otwarcie ofert w III przetargu nastąpiło 13 sierpnia 2018 r. Złożono 2 oferty:

  • 78 766 068,89 zł - konsorcjum firm IDS-BUD S.A. i „BUDOMAL” Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Rafał Leśniak
  • 93 942 746,52 zł - konsorcjum firm Larkbud Sp. z o.o.  i  P.U.H. Dekorum-Bud Kontrakty Sp. z o.o. Sp. k. 

Zaplanowana przez Miasto kwota: 43 266 850,16 zł (za inwestycję obejmującą kompleksowe remonty budynków przy ul. Mielczarskiego 3, 15, 22, 33, przebudowę ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowę trzech przebić międzykwartałowych)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie IV przetargu na dokumentację projektową): styczeń 2020

IV przetarg został ogłoszony 3 stycznia 2019 r.
Numer postępowania przetargowego: ZIM-DZ.2621.29.2019

Przejdź do strony przetargu

Otwarcie ofert: luty 2020

Otwarcie ofert w IV przetargu nastąpiło 25 lutego 2020 r. Złożono 3 oferty:

  • Oferta nr 1 - wg listy złożonych ofert złożona przez Wykonawcę „PRACOWNIA DROGOWA” WOJCIECH SOBOLEWSKI została odszyfrowana, rozpakowana, ale plików, które znajdują się w folderze po odszyfrowaniu i rozpakowaniu ww. oferty, nie dało się otworzyć.
  • 549 318,00 zł - Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.
  • 381 300,00 zł - Konsorcjum firm: Ewa Urban URBAN MEDIA  i  Marcin Łukasiewicz REM PROJEKT

Zaplanowana przez Miasto kwota: 457 024,01 zł (na opracowanie dokumentacji projektowej dla: „Przebudowy układu drogowego ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej oraz budowy układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska - Legionów - Cmentarna - Ogrodowa wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi”)

Przejdź do informacji z otwarcia ofert

 

 

Podpisanie umowy z wykonawcą: maj 2020

Umowa na projekt została podpisana w dniu 12.05.2020 r. na kwotę  381 300,00 zł.

Projektowanie: od maja 2020 do września 2021
Rozpoczęcie remontu: styczeń 2022
Zakończenie remontu: grudzień 2022

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ULICA

  Przesuń pinezkę, aby obejrzeć wybrany etap:


Wizualizacje na stronie mają charakter poglądowy, ostateczny wygląd może się zmienić na etapie wykonawczym. Wszystkie planowane terminy mogą ulec zmianie m. in. ze względu na procedury przetargowe, konieczność koordynacji inwestycji między sobą, konieczność koordynacji inwestycji z działaniami gestorów sieci, ze względu na wymagania dotyczące organizacji ruchu w mieście, a także wszelkie inne okoliczności, które mogą pojawić się w trakcie trwania procesu inwestycyjnego.

Masz uwagi lub pytania?

Skontaktuj się z nami w sprawie:

realizacji inwestycji Ryszard Gruszczelak tel. 42 638 48 91 r.gruszczelak@zim.uml.lodz.pl
koordynacji projektów 1-8 Olga Kassyańska tel. 42 638 48 85 o.kassyanska@zim.uml.lodz.pl
pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów mieszkańców Monika Drwęcka tel. 42 638 64 07 m.drwecka@uml.lodz.pl
lokali użytkowych Rafał Lewonowski tel. 506 664 323 r.lewonowski@uml.lodz.pl

Jeżeli Twoje pytanie nie pasuje do żadnej z powyższych grup, to skontaktuj się z Gospodarzem Obszaru, Moniką Drwęcką, a ona skieruje Ciebie do właściwej osoby.

Kontakt