Łódź Rewitalizuje

Natężenie problemów gospodarczych

Wskaźnik obrazuje natężenie problemów gospodarczych w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tych problemów w Łodzi, przy czym na wskaźnik na równi wpływają: wskaźnik natężenie zadłużenia lokali użytkowych (zadłużone komunalne lokale użytkowe jako odsetek komunalnych lokali użytkowych ogółem) i natężenie problemu słabnięcia firm (saldo przyrostu/ubytku firm (zarejestrowania minus wyrejestrowania) na 100 firm istniejących).

Jak widać, wskaźnik niemal na całym obszarze jest korzystniejszy niż średnio w mieście Łodzi. Wpływa na to zapewne renta położenia: korzyści z lokalizacji centralnej przewyższają na ogół straty spowodowane złą kondycją i złym wizerunkiem obszaru. Jedyne fragmenty obszaru rewitalizacji o widocznych problemach gospodarczych to rejon ulic Abramowskiego i Fabrycznej.

Dane za rok 2017 wskazują, iż obszar centrum miasta stanowi miejsce prowadzenia intensywnej działalności gospodarczej. W porównaniu z rokiem 2016 mówić można raczej o braku zmian w wysokości tego wskaźnika dla obszaru rewitalizacji. Heksagony, w których obserwować można różnice względem 2016 roku, rozmieszczone są mozaikowo na obszarze, co świadczy o braku wyraźnego trendu przestrzennego przy jednoczesnych niewielkich zmianach występujących w poszczególnych lokalizacjach. Zdecydowanie bardziej zróżnicowane wyniki zaobserwowano na przestrzeni badanych dwóch lat poza obszarem rewitalizacji.

Z analizy mapy obrazującej rozmieszczenie problemów gospodarczych zdaje się wynikać, iż obszar rewitalizacji jest miejscem, gdzie obserwuje się wysoką wartość wskaźnika problemów gospodarczych. Może to wynikać z faktu, iż w centrum zlokalizowana jest większość komunalnych lokali użytkowych, w tym tych zadłużonych. Na osiedlach poza obszarem rewitalizacji nie występuje tak duże zagęszczenie lokali użytkowych komunalnych a struktura zabudowy składa się w dużej mierze z budynków prywatnych lub spółdzielczych, w których poziom zadłużenia nie jest monitorowany, co może w istotny sposób zaburzać wskaźnik. Druga część składowa wskaźnika – natężenie problemu słabnięcia firm - wskazuje na dobrą kondycje gospodarczą centrum miasta w zakresie życia gospodarczego.

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt