Łódź Rewitalizuje

Raporty nt GPR

2016
2017
 • Raport z monitoringu zmian stanu obszaru rewitalizacji oraz ocena postępów osiągania celów GPR za rok 2017 (5 MB)

  Niniejszy raport powstał w celu prowadzenia monitoringu oraz przeprowadzenia oceny, czy stan kryzysowy, zdiagnozowany na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji, ulega poprawie. Jednakże, rok 2017 był drugim rokiem wdrażania GPR, jest to okres zbyt krótki, aby wyciągać wnioski co do osiągania celów rewitalizacji. Najważniejszymi wnioskami raportu jest analiza rozkładu zjawisk względem 2016 roku oraz uregulowanie procedur monitoringu.
2019
 • Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów GPR za rok 2019 (6 MB)

  Niniejszy raport powstał w celu przedstawienia w przystępny i kompleksowy sposób dotychczas zebranych danych zgodnie z obowiązkiem zapisanym w art. 22 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
 • Informacja o realizacji przedsięwzięć (2 MB)

  Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to zapisane w rozdziale 3.2. GPR złożone całości wykonawcze (projekty lub powiązane funkcjonalnie grupy projektów), w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. Prezentowane zestawienia, o ile nie wskazano inaczej, obejmują wydatki zrealizowane do końca 2019 r., od początku realizacji zadań.
 • Podsumowanie działań społecznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (3 MB)

  Niniejszy dokument został opracowany na potrzeby śródokresowego podsumowania wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 (EFS) oraz realizacji projektów dedykowanych na obszar rewitalizacji i skierowanych do osób zamieszkujących obszar rewitalizacji lub przeniesionych w związku z tym procesem.
Kontakt