Łódź Rewitalizuje

Wskaźnik Sukcesu Rewitalizacji

2016
  • Wskaźnik Sukcesu Rewitalizacji (1 MB)

    Wskaźnik główny pokazuje stopień realizacji misji GPR: „Wyzwolić potencjał centrum Łodzi i jego mieszkańców”. Przy agregowaniu wskaźnika najwyższa waga (0,47) została przypisana przywróceniu spójności społecznej, nieco niższa (0,29) poprawie obszaru zamieszkania, jeszcze niższa (0,13) ożywieniu gospodarczemu a najniższa (0,11) poprawie wizerunku. Oczekuje się, że wskaźnik R będzie konsekwentnie rósł z roku na rok.
2017
  • Wskaźnik Sukcesu Rewitalizacji (1 MB)

    Wskaźnik główny pokazuje stopień realizacji misji GPR: „Wyzwolić potencjał centrum Łodzi i jego mieszkańców”. Przy agregowaniu wskaźnika najwyższa waga (0,47) została przypisana przywróceniu spójności społecznej, nieco niższa (0,29) poprawie obszaru zamieszkania, jeszcze niższa (0,13) ożywieniu gospodarczemu a najniższa (0,11) poprawie wizerunku. Oczekuje się, że wskaźnik R będzie konsekwentnie rósł z roku na rok.
2018
  • Wskaźnik Sukcesu Rewitalizacji (2 MB)

    Wskaźnik główny pokazuje stopień realizacji misji GPR: „Wyzwolić potencjał centrum Łodzi i jego mieszkańców”. Przy agregowaniu wskaźnika najwyższa waga (0,47) została przypisana przywróceniu spójności społecznej, nieco niższa (0,29) poprawie obszaru zamieszkania, jeszcze niższa (0,13) ożywieniu gospodarczemu a najniższa (0,11) poprawie wizerunku. Oczekuje się, że wskaźnik R będzie konsekwentnie rósł z roku na rok.

Rezygnacja z agregacji wskaźników podstawowych

Na podstawie doświadczeń z pierwszych niepełnych dwóch lat wdrażania GPR w Łodzi w aktualizacji GPR z 2018 roku doprecyzowany został system monitorowania realizacji programu rewitalizacji. Opis założeń tego systemu zawarty został w części 4.5 uchwalonego wtedy Programu.

Po pełnym wdrożeniu i przetestowaniu systemu ujawnione zostały jego cechy, wskazujące na konieczność wprowadzenia kolejnych modyfikacji. W szczególności kluczowym okazało się zrezygnowanie z agregacji wskaźników podstawowych wyliczanych na podstawie zbieranych danych surowych do wskaźników złożonych: C (cząstkowych) i Z (zbiorczych) oraz wskaźnika głównego R (tzw. Wskaźnika Sukcesu Rewitalizacji). Agregacja wskaźników nie pozwala na prowadzenie długofalowych porównań z uwagi na trudności w pozyskiwaniu corocznie tych samych zakresów danych surowych, wykorzystywanych do budowania wskaźników podstawowych. Braki danych w poszczególnych latach, wynikające z tego faktu zastosowanie różnych wzorów przejściowych do generowania wskaźników złożonych, budzą wątpliwości metodologiczne, a także skutkują uzyskiwaniem wskaźnika finalnego, który nie uprawnia do porównywania jego wartości w kolejnych latach. Ponadto złożony charakter systemu charakteryzuje się niską przejrzystością skonstruowanych analiz dla szerokiego grona ich odbiorców – interesariuszy procesu rewitalizacji.

Opisane powyżej uwarunkowania skłoniły Biuro ds. Rewitalizacji do przygotowania opracowania, które nie zawiera agregacji danych do wskaźników złożonych - tym samym nie został wyliczony wskaźnik R.

Kontakt