Łódź Rewitalizuje

Natężenie problemów edukacyjnych

Wskaźnik obrazuje natężenie problemów edukacyjnych w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi na przykładzie wyników sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej. Wskaźnik jest przeliczony przez odchylenie wyniku od średniej. Ponieważ jest on wyliczany z niewielkiej populacji (tyko rocznik kończący szkołę podstawową) należy go odczytywać poprzez rozleglejsze obszary dominacji niskiego lub wysokiego poziomu wskaźnika, nie zaś poprzez stan w pojedynczym heksagonie.

Jak widać, wskaźnik tworzy wyraźne koncentracje negatywnych wyników egzaminu na koniec szkoły podstawowej („wyspy problemów edukacyjnych”) w następujących lokalizacjach:

  • Rejon ul. 1 Maja między ulicami: Próchnika, Żeromskiego, Więckowskiego, Wólczańską,
  • Rejon ul. Traugutta, Kościuszki, Tuwima i Sienkiewicza,
  • w rejonie ulic: Milionowej, Dębowej, Grabowej, Zarzewskiej i Kruczej.

Także cały obszar rewitalizacji jest wyraźną koncentracją złych wyników edukacyjnych w stosunku do sytuacji w pozostałej części miasta. Obrazuje to poniższy kartogram. Szczególnie w jego północnej części złe wyniki są problemem nabrzmiałym, bo dotyczą populacji bardzo licznej.

Dla roku 2018 nie da się wyliczyć wskaźnika natężenia problemów edukacyjnych ze względu na fakt, iż w wyniku reformy systemu sprawdzian ósmoklasisty odbył się po raz pierwszy dopiero w 2019 roku. Dla lat 2017 i 2018 przepisana została  zatem wartość z 2016 r. (ostatni sprawdzian szóstoklasisty odbył się w roku szkolnym 2015/2016). Począwszy od 2019 r. uwzględniany został wynik egzaminu uczniów kończących szkołę podstawową - po ósmej klasie.

Na mapie obrazującej występowanie problemów edukacyjnych w Łodzi wyraźnie widać, iż koncentracja problemów związanych z tym zjawiskiem znajduje się na obszarze rewitalizacji, w tym zwłaszcza w okolicach Starego Polesia oraz wzdłuż ul. Przybyszewskiego na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Kilińskiego. W dużej mierze pokrywa się z obszarami występowania problemów z bezrobociem (C1) i ubóstwem (C2).

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt