Łódź Rewitalizuje

Potencjał aktywności obywatelskiej

Wskaźnik obrazuje potencjał aktywności obywatelskiej w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia w Łodzi. Obliczany jest on z uwzględnieniem:

  • liczby wniosków składanych do Budżetu Obywatelskiego,
  • liczby zarejestrowanych organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców.

Jak widać, wskaźnik bardzo wyraźnie nasila się w obszarze śródmiejskim. Istnieje więc koncentracja aktywności obywatelskiej w obszarze rewitalizacji, a w dodatku skupia się ona na obszarach, gdzie stwierdzono też koncentracje problemów.

Wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji jest, co do zasady, wyższa niż w dzielnicach leżących poza tym obszarem, przy czym najwyższe wartości osiąga on w ścisłym centrum, tj. wzdłuż ul. Piotrkowskiej. Wraz z oddalaniem się od głównego deptaku obserwuje się spadek wskaźnika aktywności obywatelskiej.

Należy jednak zauważyć, iż centrum miasta jest też obszarem, na którym następuje największe pogorszenie wskaźnika potencjału aktywności obywatelskiej w porównaniu z rokiem 2016.

Wskaźnik obliczony ze wzoru tymczasowego obrazuje wyłącznie sytuację związaną z liczbą zarejestrowanych organizacji pozarządowych. W związku z brakiem danych dotyczących liczby wniosków składanych do Budżetu Obywatelskiego za lata 2016 oraz 2017 wskaźnik ma czasowo obniżoną wartość poznawczą.

Wartość wskaźnika potencjału aktywności obywatelskiej dla obszaru rewitalizacji jest, co do zasady, wyższa niż w dzielnicach leżących poza tym obszarem, przy czym najwyższe wartości osiąga on w ścisłym centrum, tj. wzdłuż ul. Piotrkowskiej. Wraz z oddalaniem się od głównego deptaku obserwuje się spadek wskaźnika aktywności obywatelskiej.

Centrum miasta to obszar, na którym poprawa wskaźnika potencjału aktywności obywatelskiej w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2017 jest większa niż poza obszarem rewitalizacji, ale zmiana ta nie jest równomierna. Heksagony wskazujące na duże pogorszenie bądź dużą poprawę są raczej pojedyncze i rozłożone mozaikowo.

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt