Łódź Rewitalizuje

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łodzi

Gminny Program Rewitalizacji  (GPR)  jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.

Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne.

GPR określa, na podstawie wyników diagnozy, cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pośrednictwem których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu, w którym się aktualnie znajduje. Zawiera również opis przedsięwzięć, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji poddawany był kilkukrotnie szerokim konsultacjom społecznym zarówno w momencie powstawania jak też wprowadzania zmian do jego treści.

Pliki do pobrania

Kontakt