Łódź Rewitalizuje

Natężenie problemów przestrzenno-funkcjonalnych

Wskaźnik docelowo będzie obrazował natężenie problemów przestrzenno-funkcjonalnych w danym obszarze w stosunku do średniego ich natężenia w Łodzi.

Wskaźnik obliczany będzie z uwzględnieniem:

  • deficytu dostępu do transportu publicznego,
  • deficytu dostępu do atrakcyjnych przestrzeni publicznych.

Jak widać, problem deficytu dostępu do transportu publicznego występuje w zasadzie wyłącznie poza obszarem rewitalizacji, a i tam dotyczy tylko nielicznych lokalizacji i nigdzie nie ma charakteru obszarowego, a jedynie punktowy.

W kolejnych latach rekomenduje się podwyższenie wymagań dla kryterium dostępności transportu publicznego tak, aby w samym obszarze rewitalizacji ujawnić zróżnicowania dostępności.

UWAGA: Obecnie wskaźnik ten uwzględnia wyłącznie wartość wskaźnika prostego Deficyt dostępu do transportu publicznego (liczba mieszkańców zamieszkujących ponad 280 m od przystanku MPK i dalej niż 350 m od najbliższego węzła sieci transportu miejskiego jako odsetek liczby mieszkańców ogółem), a więc obrazuje poziom dostępności transportu publicznego. Dostępność transportu publicznego jest większa w centrum miasta, co za tym idzie - w obszarze rewitalizacji wskaźnik wyszedł niemal „płasko”. Z czasem zostanie on uzupełniony o dane  o dostępności inkluzywnych przestrzeni miejskich w poszczególnych lokalizacjach.

UWAGA:  Wskaźnik jest generowany jako agregat trzech wskaźników destymulantowych i sam jest destymulantą (wartości wyższe oznaczają głębszy kryzys obszaru zamieszkania, a więc stan mniej pożądany).

Na koniec 2017 roku wskaźnik nadal NIE jest dostępny w wersji opisanej powyższym wzorem. Jest on bowiem generowany z trzech wskaźników cząstkowych, z których trzeci (o wadze 0,5) jest w ogóle niedostępny, zaś drugi jest dostępny tylko w wersji tymczasowej. Wskaźnik cząstkowy całkowicie niedostępny odpowiada więc za 0,5 wartości wskaźnika zbiorczego, zaś wskaźnik dostępny w wersji tymczasowej – za 0,3 wartości, przy czym w jego strukturze brakuje obecnie wskaźnika prostego G18 odpowiedzialnego za połowę jego wartości. Zakłócenie wynosi więc 0,65 całej wartości wskaźnika zbiorczego i na tym poziomie jest nieakceptowalne, nawet przejściowo. W tej sytuacji ustalono tymczasowy wzór zastępczy [6] do wyliczania wskaźnika Z4.

Wzór ten oznacza w praktyce, że na razie – z braku dostępnych danych – jedynymi w pełni dostępnymi informacjami o przezwyciężaniu kryzysu obszaru zamieszkania jest informacja ze wskaźnika o niezlikwidowanych paleniskach indywidualnych (a więc stanie niskiej emisji) oraz o poprawie dostępu do transportu publicznego. Wskaźnik o poprawie dostępu do transportu publicznego wyszedł w całym obszarze rewitalizacji jako wskaźnik „płaski” – jednolicie pozytywny dla całego obszaru, ponieważ wszystkie lokalizacje w obszarze mają w odległości 250 m przystanek transportu miejskiego. Wobec tego w praktyce cały wskaźnik Z4 jest obecnie odzwierciedleniem cząstkowego wskaźnika środowiskowego G16.

UWAGA: na koniec 2018 roku wskaźnik nadal nie jest dostępny w pełnej wersji. Jest on bowiem generowany z trzech wskaźników cząstkowych, z których pierwszy (o wadze 0,2) jest dostępny w wersji tymczasowej, a trzeci (o wadze 0,5) jest w ogóle niedostępny. Wskaźnik cząstkowy całkowicie niedostępny odpowiada więc za 0,5 wartości wskaźnika zbiorczego, zaś wskaźnik dostępny w wersji tymczasowej – za 0,2 wartości. W tej sytuacji ustalono tymczasowy wzór zastępczy do wyliczania wskaźnika.

Wzór ten oznacza w praktyce, że na razie – z braku dostępnych danych – jedynymi w pełni dostępnymi informacjami o przezwyciężaniu kryzysu obszaru zamieszkania jest informacja płynąca ze wskaźnika o poprawie dostępu do transportu publicznego i o dostępie do atrakcyjnych przestrzeni miejskich (wskaźnik dostępny od 2018 r.). Należy pamiętać, że wskaźnik o poprawie dostępu do transportu publicznego prezentuje się w całym obszarze rewitalizacji jako wskaźnik „płaski” – jednolicie pozytywny dla całego obszaru, ponieważ wszystkie lokalizacje w obszarze mają w odległości 250 m przystanek transportu miejskiego.

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt