Łódź Rewitalizuje

Natężenie deficytu bezpieczeństwa i porządku publicznego

Wskaźnik obrazuje zagadnienia związane z: występowaniem przemocy domowejzakłóceniami spokoju i porządku publicznego oraz wykroczeniami spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.

Bardzo wyraźną koncentracją deficytu bezpieczeństwa jest centralna część obszaru wzdłuż osi ul. Piotrkowskiej z rozległymi obszarami po obu jej stronach. Bezpieczeństwo w pozostałych obszarach ma charakter zróżnicowany.

W centralnej część obszaru rewitalizacji, wzdłuż osi ul. Piotrkowskiej z rozległymi obszarami po obu jej stronach, zarówno w roku 2017 jak i w 2016 występuje bardzo wyraźna koncentracja deficytu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w pozostałych obszarach ma charakter zróżnicowany.

Należy jednak zauważyć, iż na obszarze wzdłuż ul. Piotrkowskiej następować może relatywna poprawa stanu poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w porównaniu z danymi z 2016 roku, natomiast największe jego pogorszenie odnotować można w zachodniej części Starego Polesia oraz w okolicach Starego Rynku.

Ze względu na bark danych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących procedury Niebieskiej Karty zarówno za rok 2017 jak i poprzedni, 2016 (dane D14, oraz wskaźnik G10), dla wskaźnika C3 stosowany jest tymczasowy wzór pomijający ww. dane. Co oznacza, że w chwili obecnej wskaźnik ten pozwala ocenić jedynie zagadnienia związane z zakłóceniami spokoju i porządku publicznego i wykroczeniami związanymi ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych. 

W 2018 r. w centralnej część obszaru rewitalizacji, wzdłuż osi ul. Piotrkowskiej z rozległymi obszarami po obu jej stronach, w 2018 r. występuje bardzo wyraźna koncentracja deficytu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w pozostałych obszarach ma charakter zróżnicowany.

Należy zauważyć, iż na obszarze wzdłuż ul. Piotrkowskiej oraz w rejonie Starego Polesia następuje relatywna poprawa stanu poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w porównaniu z danymi z 2017 roku. Pogorszenie zaobserwować natomiast można w okolicach ulic: Zamenhofa, Tymienieckiego i Księży Młyn oraz Pomorskiej między Kilińskiego a Sterlinga, a także Pasażu Schillera.

Ze względu na brak danych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących procedury Niebieskiej Karty zarówno za rok 2018, jak i lata poprzednie 2016 i 2017 (dane D14 oraz wskaźnik G10), dla wskaźnika C3 stosowany jest tymczasowy wzór pomijający te dane. Co oznacza, że w chwili obecnej wskaźnik ten pozwala ocenić jedynie zagadnienia związane z zakłóceniami spokoju i porządku publicznego oraz wykroczeniami związanymi
ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych.

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt