Łódź Rewitalizuje

Podział miasta na obszary analizy

Do analizy mapowej każdego zjawiska w mieście konieczne jest podzielenie jego przestrzeni na mapie na mniejsze jednostki. W przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie stwierdzić np. czy wszyscy łodzianie mają takie same zarobki, czy też są dzielnice gdzie mieszkają ludzie zamożniejsi lub gorzej sytuowani.

Jednostki podziału stanowią najmniejsze, niepodzielne obszary, dla których zestawiane będą dane. Zatem nie przyglądamy się informacji np. o korzystaniu z bibliotek czy o bezrobociu w całym mieście ale sprawdzamy jak wygląda ona w wybranej, najmniejszej przestrzennie jednostce - obszarze analizy.

Dla potrzeb systemu monitorowania postępów rewitalizacji na teren całego miasta – a tym samym również obszar rewitalizacji – nałożona została siatka geometryczna ("plaster miodu") składająca się z 10 115 sześciokątów foremnych (heksagonów) o wielkości oczka równej 3 ha (dłuższa przekątna sześciokąta równa 214,4 m).

Raz przyjęta siatka ma stałe położenie i jest stosowana do obrazowania wszystkich danych i w całym okresie analizy zmian obserwowanych zjawisk [1].

Taki podział Łodzi na heksagony użyty został także w trakcie diagnozowania problemów i potencjałów, na podstawie czego wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Więcej o podziałach miasta na jednostki analizy i konsekwencjach z tego wynikających można przeczytać w publikacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pn. "Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji".


[1] Z uwagi na ochronę danych osobowych w przypadku zjawisk społecznych stosowany jest dodatkowy warunek.  Na prezentacjach nie są pokazywane sześciokąty zamieszkałe przez zbyt małą liczbę ludności w celu uniemożliwienia identyfikacji poszczególnych osób. Dane z tych obszarów są jednak uwzględniane w sumarycznej analizie zjawisk w mieście.

Kontakt