Łódź Rewitalizuje

Dane lotnicze

Otwórz aplikację Obliview w nowym oknie.

Rodzaje danych lotniczych

Ortofotomapa

Ortofotomapa jest to kartometryczny, fotograficzny obraz terenu powstały w wyniku przetworzenia zbioru zdjęć lotniczych lub satelitarnych na obraz, przedstawiony w odpowiednim odwzorowaniu. W przeciwieństwie do zdjęcia lotniczego charakteryzuje się rzutem ortogonalnym i jednolitą skalą dla całej powierzchni terenu. W tej aplikacji dostępnych jest sześć ortofotomap (1989, 2009, 2013, 2017, 2019, 2021). Jednakże, na mapie Ortofotomapy Łodzi udostępnionych jest dziesięć ortofotomap:

  • ortofotomapa lotnicza z roku 1994 (piksel 0.5 m),
  • ortofotomapa satelitarna z roku 2005 (piksel około 1 m),
  • ortofotomapa lotnicza z roku 2007 (piksel 0.2 m),
  • ortofotomapa lotnicza z kwietnia 2009 r. (piksel 0.2 m),
  • ortofotomapa lotnicza z kwietnia 2011 r. (piksel 0.1 m),
  • ortofotomapa lotnicza z maja 2013 r. (piksel 0.05 m),
  • ortofotomapa lotnicza z kwietnia/maja 2015 r. (piksel 0.05 m).

Począwszy od roku 2017 ortofotomapy wykonywane są w ramach projektu Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  • ortofotomapa lotnicza z kwietnia 2017 r. (RGB i CIR, piksel 0.05 m),
  • ortofotomapa lotnicza z kwietnia 2019 r. (RGB i CIR, piksel 0.05 m),
  • prawdziwa ortofotomapa z kwietnia 2021 r. (RGB i CIR, piksel 0.05 m).

Prawdziwa ortofotomapa w porównaniu do klasycznej ortofotomapy posiada dodatkową zaletę w postaci braku tzw. kładących się obiektów. Obiekty zretyfikowane są do położenia ortogonalnego, co eliminuje martwe miejsca (obszary zasłonięte wysokimi budynkami).

Zdjęcia ukośne

Zdjęcia ukośne są to zdęcia lotnicze wykonane pod kątem około 45 stopni. W czasie nalotu jednocześnie rejestrowany jest obraz z 4 kamer skierowanych w czterech kierunkach północ (N), południe (S), zachód (W), wschód (E). W zasobie dostępne są zdjęcia ukośne z roku 2013 i 2021.

Model 3D

Model 3D typu mesh zawiera realistyczne zdjęcia fasad dzięki zwiększonych parametrach pokryć zdjęć pionowych oraz ukośnych. Poprzez zastosowanie algorytmów tzw. stereo matching'u znajdowana jest jak największa liczba punktów wspólnych na wszystkich zdjęciach lotniczych. Modele 3D znajdują szerokie zastosowanie między innymi w zarządzaniu przestrzenią zurbanizowaną.

Skaning laserowy

Skanowanie laserowe to metoda wykonywania pomiarów przestrzennych poprzez rejestrację odbitej od obiektu wiązki świetlnej lasera. Dzięki tej metodzie uzyskujemy informację o strukturze wysokościowej rejestrowanych obiektów. Wynikiem skanowania jest chmura punktów sklasyfikowanych obiektów: woda, budynki, wysoka roślinność, średnia roślinność, niska roślinność, grunt, szum i niesklasyfikowane.

Kontakt