Łódź Rewitalizuje

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łodzi

Gminny Program Rewitalizacji  (GPR)  jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności.

Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne.

GPR określa, na podstawie wyników diagnozy, cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pośrednictwem których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu, w którym się aktualnie znajduje. Zawiera również opis przedsięwzięć, które będą realizowane na obszarze rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji poddawany był kilkukrotnie szerokim konsultacjom społecznym zarówno w momencie powstawania jak też wprowadzania zmian do jego treści.

 

Poprzednikiem GPR w Łodzi był przyjęty w związku z uchwałą z 2004 roku, zobowiązującą prezydenta miasta do opracowania polityki rewitalizacji śródmieścia, Uproszczony lokalny program rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004-2013 zwany Lokalnym Programem Rewitalizacji.Ponadto w 2007 roku przyjęto Program rewitalizacji domów familijnych. W strukturze Urzędu Miasta Łodzi w 2009 roku ustanowiono Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Rewitalizacji.

Pliki do pobrania

Kontakt