Łódź Rewitalizuje

Czym jest monitoring i ocena postępów?

Monitoring (monitorowanie) to procedura systematycznego sprawdzania i kontroli czy dane przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami. Zatem:

1. sprawdzamy jak idzie praca - rejestrujemy i raportujemy na bieżąco postępy w ramach poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zwłaszcza czy powstają zaplanowane inwestycje i czy realizowane są zaplanowane działania TUTAJ, 

2. sprawdzamy co się zmienia - rejestrujemy i raportujemy jaki jest stan obszaru rewitalizacji wykonując analizę występujących na nim zjawisk kryzysowych, problemów i potencjałów TUTAJ.

Na podstawie danych z monitoringu dokonujemy oceny postępów czyli  tego, czy osiągamy zaplanowane w Gminnym Programie Rewitalizacji cele. Dzięki bieżącej ewaluacji możemy ocenić skuteczność procesu rewitalizacji, jego efektywność (czy uzyskujemy dobre produkty za wydane środki), użyteczność (czy efekty przedsięwzięć są zgodne z potrzebami odbiorców), trwałość (jak długo będziemy korzystać z efektów przedsięwzięć) i trafność (na ile cele rewitalizacji są zgodne z potrzebami, czy dobrze zostały dobrane). Ewaluacji dokonuje się przede wszystkim poprzez porównanie stanu rzeczy zdiagnozowanego w punkcie wyjściowym procesu ze stanem po jego zakończeniu.

Ostatecznie, dla uchwycenia efektów projektów rewitalizacyjnych, wyliczony zostanie Wskaźnik Sukcesu Rewitalizacji, który w syntetyczny sposób pokaże, czy prowadzone przez miasto działania odniosły zamierzony cel czyli przyczyniły się do wyzwolenia potencjału centrum Łodzi i jego mieszkańców.

Kontakt