Łódź Rewitalizuje

Natężenie problemów przestrzenno-funkcjonalnych

Wskaźnik docelowo będzie obrazował natężenie problemów przestrzenno-funkcjonalnych w danym obszarze w stosunku do średniego ich natężenia w Łodzi.

Wskaźnik obliczany będzie z uwzględnieniem:

  • deficytu dostępu do transportu publicznego,
  • deficytu dostępu do atrakcyjnych przestrzeni publicznych.

Jak widać, problem deficytu dostępu do transportu publicznego występuje w zasadzie wyłącznie poza obszarem rewitalizacji, a i tam dotyczy tylko nielicznych lokalizacji i nigdzie nie ma charakteru obszarowego, a jedynie punktowy.

W kolejnych latach rekomenduje się podwyższenie wymagań dla kryterium dostępności transportu publicznego tak, aby w samym obszarze rewitalizacji ujawnić zróżnicowania dostępności.

UWAGA: Obecnie wskaźnik ten uwzględnia wyłącznie wartość wskaźnika prostego Deficyt dostępu do transportu publicznego (liczba mieszkańców zamieszkujących ponad 280 m od przystanku MPK i dalej niż 350 m od najbliższego węzła sieci transportu miejskiego jako odsetek liczby mieszkańców ogółem), a więc obrazuje poziom dostępności transportu publicznego. Dostępność transportu publicznego jest większa w centrum miasta, co za tym idzie - w obszarze rewitalizacji wskaźnik wyszedł niemal „płasko”. Z czasem zostanie on uzupełniony o dane  o dostępności inkluzywnych przestrzeni miejskich w poszczególnych lokalizacjach.

 

 

Jak czytać nasze mapy?

Stan zjawiska w danym sześciokącie jest porównany ze średnim poziomem tego zjawiska w całym mieście. Kolory szare i ciemnoszare oznaczają stan gorszy i znacznie gorszy niż średnio w mieście, natomiast kolory pomarańczowe i ciemnopomarańczowe oznaczają stan lepszy i znacznie lepszy niż średnio w mieście. Wobec tego koncentracje problemów będą widoczne na kartogramie jako ciemne plamy sąsiadujących ze sobą szarych sześciokątów.

Kontakt